Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. november 2013

Bedre udnyttelse af vores genressourcer

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport om Genressourcer i landbruget – fra bevarelse til bæredygtig udnyttelse, der skitserer Kommissionens målsætninger for perioden frem til 2020. Selv om beskyttelse og bekæmpelse af tabet af biodiversitet i landbruget stadig er afgørende, understreger rapporten behovet for at ændre udgangspunktet, så der lægges større vægt på en mere bæredygtig anvendelse af vores genetiske ressourcer som f.eks. traditionelle eller truede dyre- og plantearter. Rapporten ledsages af yderligere et dokument, der fortæller om de nuværende programmer, hvilket fra udgangen af 2013 kræves af den gældende forordning.

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikterne, Dacian Cioloş, udtaler om Kommissionens rapport: "Det er meget vigtigt, at vores initiativer om genressourcer rækker ud over beskyttelse. Genmateriale rummer enorme ressourcer, ikke kun i form af økonomiske fordele, for det kan også bruges til at tackle de udfordringer, vi står over for, f.eks. klimaforandringer, planters resistens over for skadedyr, produktivitet, forskellige forbrugerønsker og økonomisk udvikling i landdistrikterne. Vi skal i videst muligt omfang udnytte de forskellige genmaterialer, vi har til rådighed."

Denne nye fremgangsmåde afspejles i det større antal redskaber, der skal forbedre brugen af genressourcer, så at der i 2020 er flere midler og en bredere vifte af finansieringsmuligheder til rådighed. Fra 2014 samles en række af EU's politiske instrumenter og redskaber, så de kommer til at hænge sammen med og understøtte dette mål, som led i både initiativerne til udvikling af landdistrikterne i den fælles landbrugspolitik og i EU's forsknings- og udviklingsramme, "Horisont 2020", hvilket åbner for yderligere muligheder for investeringer, samarbejde og udveksling af bedste praksis.

Udvikling af landdistrikterne indeholder en lang række foranstaltninger, herunder opdræt og anvendelse af traditionelle lokale udryddelsestruede husdyrracer, planter og frø. Initiativer til udvikling af landdistrikterne kan også være med til at integrere bæredygtig brug af landbrugets genressourcer i fødekæden og dermed skabe større merværdi for landdistrikterne og fødevareindustrien, fordi markeder og produkter bliver mere forskelligartede.

For at udvide vidensgrundlaget om bevarelse og bæredygtig brug af genressourcer vil disse spørgsmål blive integreret i et omfattende arbejdsprogram som led i "Horisont 2020".

Det nødvendige samspil mellem forskning og praksis vil blive drevet af det europæiske innovationspartnerskab "Landbrugets produktivitet og bæredygtighed", som er oprettet for at skabe større opmærksomhed og aktivere interessenter samt fremme videndeling og samarbejde på området.

Hvis det skal lykkes at beskytte genressourcerne og bruge dem bæredygtigt, kræves der initiativer på alle niveauer – på EU-plan, nationalt og regionalt – og de relevante interessenter skal være engagerede. Disse fælles bestræbelser vil give et stort bidrag til at øget bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på tværs af forskellige landbrugssystemer og i hele fødekæden samt et grundlæggende bidrag til bevaring af biodiversitet og bekæmpelse af klimaforandringer.

Yderligere oplysninger

Læs mere på http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar