Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2013 г.

Към по-добро използване на нашите генетични ресурси

Днес Европейската комисия публикува доклада "Генетичните ресурси в селското стопанство — от опазването към устойчивото използване",в който се посочват нейните цели в това отношение за периода до 2020 г. Основен елемент в доклада остава въпросът за опазването на биоразнообразието и забавянето на неговата загуба, но същевременно в него се подчертава необходимостта от промяна на начина на мислене и поставяне на по-голям акцент върху засилване на устойчивото използване на нашите генетични ресурси, като например традиционни или застрашени видове животни или растения. Докладът е съпроводен от друг документ, в който се прави отчет на съществуващи програми към края на 2013 г., както изисква действащият регламент.

В коментар относно доклада на Комисията комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош днес каза: „Много е важно действията във връзка с генетичните ресурси да не се ограничават до тяхното опазване. Генетичният материал предлага огромни ресурси не само от гледна точка на икономическите изгоди, но и за да ни помогне да отговорим на някои от предизвикателствата, пред които сме изправени — изменение на климата, устойчивост на растенията на вредители, производителност, разнообразие на потребителското търсене, икономическо развитие на селските райони и др. Трябва да оценим възможно най-добре стойността на разнообразието от генетичен материал, с което разполагаме“.

Тази промяна на подхода се отразява в увеличаване на инструментите, подкрепящи усилията за по-добро използване на генетичните ресурси, за да може до 2020 г. да бъдат достъпни повече финансови средства и по-широк кръг от възможности за финансиране. От 2014 г. няколко инструмента на политики на ЕС ще бъдат обединени в подкрепа на тази цел по начин, водещ до приемственост и допълване — както по линия на мерките за развитие на селските райони в рамките на Общата селскостопанска политика, така и по линия на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Това ще създаде по-нататъшни възможности за инвестиции, сътрудничество и обмен на добри практики.

Развитието на селските райони предвижда широк кръг действия, включително отглеждане и използване на традиционни застрашени местни видове селскостопански животни, растения и семена. Мерките за развитие на селските райони могат също така да помогнат за интегриране на устойчивото използване на селскостопанските генетични ресурси в хранителната верига, което ще повиши добавената стойност на селските райони и хранителната промишленост, тъй като пазарите и продуктите ще станат по-разнообразни.

За да се разширят познанията относно опазването и устойчивото използване на генетичните ресурси, тези въпроси ще бъдат включени в широкомащабна работна програма в рамките на „Хоризонт 2020“.

Необходимото взаимодействие между научни изследвания и практика ще бъде подхранвано от Европейското партньорство за иновации „Производителност и устойчивост на селското стопанство“, чиято цел е повишаване на осведомеността, мобилизиране на заинтересованите лица и насърчаване на обмена на знания и сътрудничеството в тази област.

Успехът в опазването и устойчивото използване на генетичните ресурси изисква действия на всички равнища — ЕС, страни членки, региони, както и силна ангажираност от страна на заинтересованите лица. Тези съвместни усилия ще допринесат значително за повишаването на устойчивостта и икономическата жизнеспособност на различните селскостопански системи и по цялата хранителна верига, както и за опазването на биоразнообразието и борбата с изменението на климата.

Допълнителна информация

За повече информация вижте http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

За контакти:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar