Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

PRESSMEDDELANDE

Bryssel den 29 november 2013

Eurosur kör igång: nya verktyg ska rädda livet på migranter och förhindra brott vid EU:s gränser

Den 2 december 2013 tas det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) i bruk. Eurosur kommer att rädda många liv bland dem som utsätter sig för stora risker för att komma till Europa. Det kommer också att ge EU och dess medlemsländer bättre möjligheter att förhindra gränsöverskridande brottslighet, till exempel människohandel eller narkotikasmuggling, samtidigt det ger möjlighet att upptäcka och bistå små farkoster med migranter i nöd, i full överensstämmelse med europeiska och internationella åtaganden, t.ex. principen om "non-refoulement".

– Jag välkomnar lanseringen av Eurosur. Det är en insats i verklig europeisk anda för att rädda livet på migranter som färdas med överfulla, icke sjövärdiga farkoster, för att undvika ytterligare tragedier i Medelhavet och för att stoppa snabbgående motorbåtar som transporterar narkotika. Alla dessa initiativ är i hög grad beroende av snabbt informationsutbyte och samordnade insatser mellan nationella myndigheter och EU-myndigheter. Eurosur skapar en ram för detta arbete, med full respekt för internationella förpliktelser, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Eurosur kommer att tillämpas i sammanlagt 30 länder. I den första etappen tas systemet i bruk i 19 länder, dvs. i de 18 EU-länderna vid EU:s yttre gränser i syd och ost plus det Schengenassocierade landet Norge. Från och med den 1 december 2014 går ytterligare åtta EU-länder och tre Schengenassocierade länder med i Eurosur. Irland och Storbritannien deltar inte i Schengensamarbetet och därmed inte heller i Eurosur.

Samarbete mellan myndigheter, informationsutbyte och gemensamma åtgärder

Stommen i Eurosur utgörs av "nationella samordningscentraler” genom vilka alla nationella myndigheter som ansvarar för gränsövervakning (t.ex. gränsbevakning, polis, kustbevakning, flottan) är skyldiga att samarbeta och samordna sina verksamheter. Information om incidenter som inträffar vid de yttre land- och sjögränserna, patrullers status och placering samt analytiska rapporter och underrättelser utbyts mellan dessa myndigheter via ”nationella situationsbilder".

Detta samarbete och informationsutbyte gör det möjligt för det berörda EU-landet att reagera mycket snabbare på alla incidenter som gäller irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet eller situationer som innebär en stor risk för migranternas liv.

EU:s gränsbyrå Frontex har en viktig roll när det gäller att sammanställa och analysera information i den europeiska situationsbilden som samlas in av EU-länderna och därmed kunna upptäcka när kriminella nätverk lägger om rutter eller börjar tillämpa nya metoder. Den europeiska situationsbilden innehåller också information som samlats in i samband med Frontex gemensamma insatser och inom området före gränserna. Frontex hjälper dessutom EU-länderna att upptäcka små fartyg genom ett nära samarbete med andra EU-myndigheter, t.ex. Europeiska sjösäkerhetsbyrån och EU:s satellitcentrum.

Eurosur ger EU-länderna möjlighet att reagera snabbare inte bara på enstaka incidenter utan också på kritiska situationer vid de yttre gränserna. I detta syfte har de yttre sjö- och landgränserna delats in i "gränsavsnitt", och varje avsnitt tilldelas en låg, medelhög eller hög "effektnivå", som ett trafikljus. Denna metod gör det möjligt att identifiera problemområden vid de yttre gränserna, med en standardreaktion på nationell och vid behov på EU-nivå.

Man fäster särskild vikt vid att grundläggande rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt respekteras. Särskild prioritet måste till exempel ges utsatta personer, till exempel barn, underåriga utan medföljande vuxen eller personer i akut behov av läkarvård. Eurosurförordningen föreskriver tydligt och klart att EU-länderna och Frontex måste följa principerna om "non-refoulement" och mänsklig värdighet när de hanterar personer som behöver internationellt skydd. Eftersom informationsutbytet i Eurosur är begränsat till operativ information, till exempel om var incidenter inträffat och patruller befinner sig, är möjligheten till utbyte av personuppgifter mycket begränsad.

Användbara länkar

MEMO/13/1070

Grafik om Eurosur

Audiovisuellt material om Eurosur:

Videolänk

Länk till fotografier

Cecilia Malmströms webbplats

Följ kommissionär Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar