Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Bruseli 29. novembra 2013

Sprevádzkovanie systému EUROSUR: nové nástroje na záchranu života migrantov a na predchádzanie trestnej činnosti na hraniciach EÚ

Dňa 2. decembra 2013 sa uvedie do prevádzky Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR).

Systém EUROSUR bude predstavovať významný príspevok k záchrane života osôb, ktoré sa dostali do nebezpečenstva v snahe dostať sa k brehom Európy. Pomocou neho bude EÚ a jej členské štáty vybavená lepšími nástrojmi na predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi alebo obchodovanie s drogami a tento systém zároveň umožní odhaľovanie malých lodí migrantov v tiesni a poskytovanie pomoci v takýchto prípadoch, a to v úplnom súlade s európskymi a medzinárodnými záväzkami vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

„Oceňujem sprevádzkovanie systému EUROSUR. Ide o skutočnú európsku reakciu s cieľom zachraňovať život migrantom cestujúcim na preplnených a vratkých plavidlách, zabrániť ďalším tragédiám v Stredozemí a takisto zastaviť rýchle člny prepravujúce drogy. Všetky tieto iniciatívy do veľkej miery závisia od včasnej výmeny informácií a koordinovaného úsilia medzi národnými a európskymi agentúrami. Systém EUROSUR zabezpečuje tento rámec pri plnom rešpektovaní medzinárodných záväzkov“, povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Systém EUROSUR sa bude prevádzkovať celkom v 30 krajinách. V tejto prvej fáze sa uvedie do prevádzky v 19 krajinách, 18 členských štátoch EÚ na južných a východných vonkajších hraniciach a s Nórskom ako krajinou pridruženou k Schengenskému dohovoru. Zostávajúcich 8 členských štátov EÚ a 3 krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru sa k systému EUROSUR pripoja 1. decembra 2014. Írsko a Spojené kráľovstvo sa na schengenskej spolupráci nezúčastňujú, a preto nie sú ani v systéme EUROSUR.

Spolupráca medzi agentúrami, výmena informácií a spoločná reakcia

Základný pilier systému EUROSUR predstavujú „národné koordinačné centrá“, prostredníctvom ktorých sa požaduje spolupráca a koordinácia ich činností (napríklad pohraničná stráž, polícia, pobrežná stráž, námorné sily). Informácie o incidentoch vyskytujúcich sa na vonkajších pozemných hraniciach a námorných hraniciach, štatút a situácia hliadok, ako aj analytické správy a spravodajské informácie sa medzi týmito národnými orgánmi poskytujú prostredníctvom „vnútroštátnych situačných prehľadov“.

Táto spolupráca a výmena informácií umožňuje príslušnému členskému štátu oveľa rýchlejšie reagovať na akékoľvek incidenty týkajúce sa nezákonnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti alebo ohrozenia života migrantov.

Významnú úlohu pri spojení informácií zhromaždených členskými štátmi do „európskeho situačného prehľadu“ a ich analyzovaní s cieľom odhaliť meniace sa trasy alebo nové metódy používané zločineckými sieťami, zohráva agentúra Frontex pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov. Tento európsky situačný prehľad obsahuje aj informácie zhromaždené počas spoločných operácií agentúry Frontex a v predhraničnej oblasti. Agentúra Frontex okrem toho podporuje členské štáty pri odhaľovaní malých plavidiel vďaka úzkej spolupráci s inými agentúrami EÚ, napríklad s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Satelitným centrom EÚ.

Systém EUROSUR umožňuje členským štátom rýchlejšie reagovať nielen v prípade jednotlivých incidentov, ale aj v kritických situáciách vyskytujúcich sa na vonkajších hraniciach. Na tento účel boli vonkajšie pozemné a námorné hranice rozdelené na hraničné úseky, ktorým sa priradila úroveň vplyvu podobná svetelnej signalizácii. Tento prístup umožňuje identifikovať problémové miesta na vonkajších hraniciach so štandardizovanou reakciou na vnútroštátnej a v prípade potreby na európskej úrovni.

Osobitný dôraz sa kladie na zabezpečenie súladu so základnými právami a povinnosťami v súlade s medzinárodným právom. Prednosť sa napríklad musí dať zraniteľným osobám, akú sú deti, maloletí bez sprievodu alebo osoby vyžadujúce bezodkladnú lekársku pomoc. V nariadení o systéme EUROSUR Regulation sa jasne stanovuje, že členské štáty a agentúra Frontex musia pri styku s osobami, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, plne dodržiavať zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia a zásadu ľudskej dôstojnosti. Pretože výmena informácií v systéme EUROSUR je obmedzená na také operačné informácie ako miesto incidentu a hliadky, možnosť výmeny osobných údajov je veľmi limitovaná.

Užitočné odkazy

MEMO/13/1070

Infografické údaje:

Audiovizuálne materiály o systéme EUROSUR:

Link na video

Odkaz na fotografie

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar