Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

PERSBERICHT

Brussel, 29 november 2013

Start van EUROSUR: nieuwe instrumenten om migrantenlevens te redden en criminaliteit aan EU-grenzen te voorkomen

Op 2 december 2013 zal het Europees grensbewakingssysteem EUROSUR in werking treden. EUROSUR zal in grote mate bijdragen aan het redden van levens van mensen die een gevaarlijke tocht naar Europa ondernemen. Het systeem zal de EU en de lidstaten ook betere instrumenten aanreiken om grensoverschrijdende vormen van criminaliteit, zoals mensen- en drugshandel, te voorkomen en het tegelijk mogelijk maken kleine bootjes met migranten die in nood verkeren, op te sporen en bij te staan. Daarbij zullen de Europese en internationale verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het beginsel van non-refoulement, ten volle worden nagekomen.

"Ik ben verheugd over de inwerkingtreding van EUROSUR. Het systeem is een echt Europees antwoord om migranten aan boord van overvolle en niet-zeewaardige boten te redden, om nieuwe tragedies in de Middellandse Zee te voorkomen en om speedboten die drugs transporteren, te stoppen. Voor al deze activiteiten zijn een snelle informatie-uitwisseling en gecoördineerde inspanningen van de nationale en Europese agentschappen cruciaal. EUROSUR creëert daarvoor een kader, in volledige overeenstemming met de internationale verplichtingen", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

EUROSUR zal in totaal in 30 landen operationeel zijn. In de eerste fase zal het in 19 landen operationeel worden: de 18 EU-lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen en het geassocieerde Schengenland Noorwegen. Vanaf 1 december 2014 zullen ook de overige 8 EU-lidstaten en 3 geassocieerde Schengenlanden deelnemen aan EUROSUR. Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen niet deel aan de Schengensamenwerking en daarom ook niet aan EUROSUR.

Samenwerking tussen agentschappen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie

De basis van EUROSUR wordt gevormd door nationale coördinatiecentra via welke alle voor grensbewaking bevoegde nationale autoriteiten (bv. grenswachten, politie, kustwacht en marine) moeten samenwerken en hun activiteiten moeten coördineren. Via nationale situatiebeelden delen die nationale autoriteiten informatie over incidenten aan de externe land- en zeegrenzen, de status en de positie van patrouilles en analytische verslagen en inlichtingen.

Door samen te werken en informatie uit te wisselen, kunnen de lidstaten veel sneller reageren op incidenten met betrekking tot illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, of wanneer migranten in nood verkeren.

Het EU-grensagentschap Frontex speelt een belangrijke rol bij het samenbrengen en analyseren van door de lidstaten verzamelde informatie in het Europees situatiebeeld, om gewijzigde routes en nieuwe methoden van criminele netwerken te identificeren. Het Europees situatiebeeld bevat ook informatie die tijdens gezamenlijke Frontex-operaties is verzameld en over het gebied vóór de grens. Ook ondersteunt Frontex de lidstaten bij het opsporen van kleine vaartuigen, door nauw samen te werken met andere EU-agentschappen, zoals het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het EU-satellietcentrum.

EUROSUR maakt het voor de lidstaten mogelijk sneller te reageren op geïsoleerde incidenten en op crisissituaties aan de buitengrenzen. De externe land- en zeegrenzen zijn verdeeld in "grenssectoren", waaraan naar analogie met verkeerslichten een laag, gemiddeld of hoog impactniveau wordt toegekend. Zo kunnen kritieke plaatsen aan de buitengrenzen worden geïdentificeerd, waar de lidstaten, en indien nodig Europa, op een gestandaardiseerde manier kunnen reageren.

Er is in het bijzonder op gelet dat de grondrechten en de verplichtingen uit hoofde van het internationale recht worden nageleefd. Zo moet de prioriteit gaan naar kwetsbare personen, zoals kinderen, niet-begeleide minderjarigen en personen die dringende medische hulp behoeven. De EUROSUR-verordening bepaalt uitdrukkelijk dat de lidstaten en Frontex de beginselen van non-refoulement en menselijke waardigheid ten volle moeten eerbiedigen wanneer zij te maken hebben met personen die internationale bescherming behoeven. Aangezien in EUROSUR enkel operationele informatie, zoals de plaats van incidenten en patrouilles, zal worden gedeeld, is de mogelijkheid tot het delen van persoonsgegevens zeer beperkt.

Nuttige links

MEMO/13/1070

Infographics over EUROSUR

Audiovisueel materiaal over EUROSUR:

Link naar video

Link naar foto's

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar