Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

PAZIŅOJUMS PRESEI

Briselē, 2013. gada 29. novembrī

Darbību sāk EUROSUR: jauni instrumenti, lai glābtu migrantu dzīvības un novērstu noziedzību pie ES robežām

2013. gada 2. decembrī sāk darbību Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR). EUROSUR dos nozīmīgu ieguldījumu to cilvēku dzīvību glābšanā, kuri sevi pakļauj briesmām, mēģinot sasniegt Eiropas krastus. Šī sistēma turklāt ES un tās dalībvalstīm sniegs labākus līdzekļus, lai novērstu pārrobežu noziegumus, piemēram, cilvēku vai narkotiku tirdzniecību, vienlaikus atklājot mazas migrantu laivas, kas nonākušas briesmās, un sniedzot tām palīdzību saskaņā ar Eiropas un starptautiskajām saistībām, tostarp neizraidīšanas principu.

"Es esmu gandarīta, ka EUROSUR sāk darbību. EUROSUR ir patiess Eiropas mēroga instruments, kas paredzēts, lai glābtu to migrantu dzīvības, kuri ceļo pārpildītos un kuģošanai nederīgos kuģos vai laivās, novērstu turpmākas traģēdijas Vidusjūrā, kā arī apturētu ātrlaivas, kas pārvadā narkotikas. Visi šie centieni ir ļoti atkarīgi no informācijas savlaicīgas apmaiņas un koordinācijas starp valstu un Eiropas struktūrām. EUROSUR sniedz šādu satvaru un pilnībā atbilst starptautiskajām saistībām," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

EUROSUR tiek veidots pakāpeniski: 2013. gada 2. decembrī tajā sāk darboties 18 ES dalībvalstis, kuras atrodas pie dienvidu un austrumu ārējām robežām, un Šengenas asociētā valsts Norvēģija. Atlikušās 11 ES dalībvalstis un Šengenas asociētās valstis EUROSUR pievienosies 2014. gada 1. decembrī. Turpmākajos gados dažādie EUROSUR elementi tiks nepārtraukti uzlaboti.

Iestāžu sadarbība, informācijas apmaiņa un kopīga rīcība

EUROSUR pamatu veido “valstu koordinācijas centri", ar kuru starpniecību jāveic visu valstu iestāžu, kuras ir atbildīgas par robežu uzraudzību (piemēram, robežsardze, policija, krasta apsardze, jūras spēki), sadarbība un darbības koordinācija. Informācijas apmaiņu par incidentiem pie sauszemes un jūras ārējām robežām, patruļu statusu un pozīcijām, kā arī analītisku ziņojumu un izlūkdatu apmaiņu starp minētajām valstu iestādēm veic, izmantojot “valstu situācijas attēlus”.

Šāda sadarbība un informācijas apmaiņa ļauj attiecīgajai dalībvalstij daudz ātrāk reaģēt uz incidentiem, kas attiecas uz nelikumīgu migrāciju un pārrobežu noziedzību vai migrantu dzīvības apdraudējumu.

ES robežu aģentūrai Frontex ir būtiska loma dalībvalstu savāktās informācijas apkopošanā "Eiropas situācijas attēlā"un tās analīzē, tādējādi atklājot organizētās noziedzības tīklu izmantoto maršrutu vai metožu izmaiņas. Eiropas situācijas attēlu veido arī informācija, kas iegūta Frontex kopīgo operāciju laikā un pierobežas zonā. Turklāt Frontex palīdz dalībvalstīm atklāt mazus kuģošanas līdzekļus, cieši sadarbojoties ar citām ES aģentūrām, piemēram, Eiropas Jūras drošības aģentūru un ES Satelītu centru.

EUROSUR ļauj dalībvalstīm ātrāk reaģēt ne tikai uz atsevišķiem incidentiem, bet arī uz kritiskām situācijām pie ārējām robežām. Šim nolūkam sauszemes un jūras ārējās robežas ir iedalītas "robežas posmos", katram no tiem piešķirot zemu, vidēju vai augstu "ietekmes līmeni", līdzīgi luksofora signāliem. Šī pieeja ļauj noteikt "karstos punktus" pie ārējām robežām un paredzēt standartizētu reakciju valstu un, ja nepieciešams, Eiropas līmenī.

Īpaša uzmanība ir veltīta tam, lai nodrošinātu atbilstību pamattiesībām un starptautiskajās tiesībās noteiktajām saistībām. Piemēram, priekšroka jādod neaizsargātām personām, piemēram, bērniem, nepavadītiem nepilngadīgajiem vai personām, kurām vajadzīga neatliekama medicīniska palīdzība. EUROSUR Regulā ir skaidri noteikts, ka dalībvalstīm un Frontex attiecībā uz personām, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pilnībā jāievēro neizraidīšanas un cilvēka cieņas respektēšanas principi. Tā kā EUROSUR ietvaros var veikt tikai operatīvas informācijas apmaiņu, piemēram, par incidentu norises vietu un patruļu atrašanās vietu, iespēja veikt personas datu apmaiņu ir ļoti ierobežota.

Noderīgas saites

MEMO/13/1070

Infographics on EUROSUR

Audio-visual material on EUROSUR:

Link to Video

Link to Photos

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar