Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

PRESSITEADE

Brüssel, 29. november 2013

Käivitub süsteem EUROSUR. Euroopa Liit parandab välispiiride kaitset

2. detsembril 2013 hakkab tööle Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR). EUROSUR annab olulise panuse nende inimeste elude päästmiseks, kes üritavad oma elu ohtu pannes üle mere Euroopasse pääseda. Samuti võimaldab see paremini ära hoida piiriüleseid kuritegusid, nagu inimkaubandus ja uimastikaubandus, ning samal ajal avastada ja abistada sisserändajate merehätta sattunud väikelaevu. Seejuures peetakse täiel määral kinni rahvusvahelistest kohustustest, sealhulgas mittetagasisaatmise põhimõttest.

Mul on hea meel EUROSURi käivitumise üle. See on Euroopa lahendus meresõidukõlbmatutel ja ülerahvastatud laevadel reisivate sisserändajate elude päästmiseks, et vältida uusi tragöödiaid Vahemerel. Samuti aitab süsteem peatada narkootikume vedavaid kiirpaate. Selle kõige õnnestumiseks on vaja, et riiklikud ja Euroopa ametid vahetaksid teavet õigeaegselt ja kooskõlastaksid oma tegevust. EUROSUR loob selleks sobiva raamistiku, austades täielikult rahvusvahelisi kohustusi,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

EUROSUR hakkab tööle kokku 30 riigis. Esimeses etapis algab koostöö ELi ida- ja lõunapiiril asuva 18 ELi liikmesriigi ning Schengeniga liitunud riigi Norra vahel. 1. detsembril 2014 ühinevad EUROSURiga veel 8 ELi liikmesriiki ning 3 Schengeniga liitunud riiki. Iirimaa ja Ühendkuningriik ei võta osa Schengeni koostööst ega osale seega ka EUROSURis.

Asutustevaheline koostöö, teabevahetus ja ühine tegutsemine

EUROSURi alustalaks on riiklikud koordinatsioonikeskused, mille kaudu kõik piirivalve eest vastutavad riiklikud ametiasutused (nt piirivalve, politsei, rannavalve, merevägi) peavad tegema koostööd ning kooskõlastama oma tegevust. Need asutused jagavad omavahel teavet maismaa- ja merepiiril aset leidvate vahejuhtumite, patrullide ja palju muu kohta.

Nii saavad liikmesriigid palju kiiremini reageerida ebaseadusliku rände ja piiriülese kuritegevusega seotud või sisserändajate elu ohustavatele vahejuhtumitele.

ELi piirivalveagentuur Frontex koostab liikmesriikide kogutud teabel põhineva „Euroopa olukorrapildi” ja analüüsib seda, et avastada kuritegelike võrgustike uusi teid ja meetodeid. "Euroopa olukorrapilt" sisaldab ka FRONTEXi ühisoperatsioonide käigus kogutud ja piirieelset ala hõlmavat teavet. Lisaks aitab FRONTEX liikmesriikidel avastada väikelaevu seeläbi, et teeb tihedat koostööd teiste ELi ametite, näiteks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja ELi Satelliidikeskusega.

EUROSUR võimaldab liikmesriikidel reageerida kiiremini mitte ainult üksikjuhtumitele, vaid ka kriitilistele olukordadele välispiiridel. Selleks on välised maa- ja merepiirid jagatud piirilõikudeks, millest igaühele on omistatud kas madal, keskmine või kõrge mõjutase. See lähenemisviis võimaldab tuvastada kriisiolukordi välispiiridel, millele vastatakse ühtsel viisil kas riigi või vajadusel ka Euroopa tasandil.

Erilist tähelepanu on pööratud sellele, et tagada rahvusvahelisest õigusest tulenevate põhiõiguste ja -kohustuste järgimine. Näiteks tuleb kõigepealt tegeleda haavatavate isikutega, nagu näiteks lapsed, saatjata alaealised või kiiret arstiabi vajavad isikud. EUROSURi määruses on selgelt sätestatud, et liikmesriigid ja Frontex peavad täielikult järgima tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse ning inimväärikuse põhimõtteid kui küsimuse all on isikud, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. Kuna EUROSURi puhul vahetatakse ainult operatiivteavet, st vahejuhtumite ja patrullide asukoht, on isikuandmete vahetamise võimalus väga piiratud.

Kasulikud lingid

MEMO/13/1070

Teave EUROSURi kohta

Audiovisuaalne materjal EUROSURi kohta:

Link videole

Link fotodele

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar