Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 29. listopadu 2013

EUROSUR je tu – nové možnosti, jak na hranicích EU chránit životy migrantů a předcházet kriminalitě

Dne 2. prosince 2013 zahajuje provoz evropský systém kontroly hranic (EUROSUR).

Tento systém významně přispěje k záchraně osob, které riskují život, aby se dostaly k evropským břehům. Systém EUROSUR rovněž vkládá EU a členským státům do rukou účinnější nástroje, které brání páchání přeshraničních trestných činů, například obchodování s lidmi nebo obchodu s drogami, a zároveň umožňují odhalit malé lodě s migranty a poskytnout jim pomoc, pokud se ocitnou v nouzi. Díky tomuto systému je zajištěno řádné dodržování evropských a mezinárodních závazků, kam spadá i zásada zákazu navracení.

„Spuštění systému EUROSUR považuji za vynikající zprávu. Představuje skutečnou reakci ze strany EU, pokud jde o záchranu života migrantů, jimž slouží k přepravě přeplněná a zcela nevyhovující plavidla, zamezení dalším tragédiím ve Středozemí nebo zadržování rychlých člunů s drogami. Všechny tyto iniciativy jsou do značné míry závislé na včasné výměně informací a spolupráci státních a evropských agentur. Systém EUROSUR poskytuje potřebný rámec, aniž by došlo k porušení mezinárodních závazků,“ uvedla komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Systém EUROSUR bude v provozu celkem v 30 zemích. V první fázi začne fungovat v 19 zemích, a sice v 18 členských státech EU na jižní a východní vnější hranici a rovněž v Norsku jako v zemi přidružené k Schengenu. Zbývajících 8 členských států EU a 3 země přidružené k Schengenu se do systému zapojí 1. prosince 2014. Irsko a Spojené království se schengenské spolupráce neúčastní, a proto nejsou zapojeny ani do systému EUROSUR.

Spolupráce mezi agenturami, výměna informací a společné řešení

Všechny vnitrostátní orgány odpovědné za ostrahu hranic (například pohraniční stráž, policie, pobřežní stráž či loďstvo) jsou povinny spolupracovat a koordinovat svou činnost prostřednictvím národních koordinačních center, která tvoří páteř systému EUROSUR. Informace o incidentech, k nimž dochází na vnějších pozemních a námořních hranicích, status a umístění hlídek a rovněž analytické zprávy i zpravodajská upozornění tyto vnitrostátní orgány sdílejí prostřednictvím „vnitrostátních situačních obrazů“.

Tato spolupráce a výměna informací umožňuje dotčeným členským státům reagovat mnohem rychleji na incidenty v souvislosti s nelegální migrací a přeshraniční trestnou činností nebo na situace, při nichž se migranti ocitnou v ohrožení života.

Důležitou úlohu sehrává agentura EU pro ochranu vnějších hranic Frontex, která shromažďuje informace od členských států a analyzuje je v podobě „evropského situačního obrazu“; tak může odhalovat změny tras nebo nové metody, které používají zločinecké sítě. Do zmíněného situačního obrazu jsou rovněž zahrnuty informace, které byly shromážděny při společných operacích agentury Frontex, a informace o předhraniční oblasti. Agentura Frontex také úzce spolupracuje s dalšími agenturami EU, například s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a se Satelitním střediskem EU, což pro členské státy představuje podporu při odhalování malých plavidel.

EUROSUR členským státům umožňuje reagovat rychleji nejen na jednotlivé incidenty, ale také v případě krizových situací na vnějších hranicích. Proto jsou vnější pozemní a námořní hranice rozděleny na „hraniční úseky“, které jsou charakterizovány pomocí „úrovně dopadu“. Tato úroveň může být nízká, střední nebo vysoká; tento systém funguje jako světelné signalizační zařízení v dopravě. Toto řešení umožňuje identifikovat oblasti se zvýšeným rizikem na vnějších hranicích a jednotně reagovat na státní, a v případě potřeby též na evropské úrovni.

Zvláštní důraz je kladen na zajištění souladu se základními právy a závazky, které vyplývají z mezinárodního práva. V popředí zájmu musí být například zranitelné osoby, jako jsou děti, nezletilí bez doprovodu nebo osoby, které naléhavě potřebují lékařskou pomoc. Nařízení o zřízení systému EUROSUR jasně stanoví, že členské státy a agentura Frontex musí v případě osob, které potřebují mezinárodní ochranu, jednat plně v souladu se zásadami zákazu navracení a respektování lidské důstojnosti. Vzhledem k tomu, že systém EUROSUR slouží výhradně k výměně operativních informací (například lokalizace incidentu a hlídky), je možnost výměny osobních údajů velmi omezená.

Užitečné odkazy

MEMO/13/1070

Infografika týkající se systému EUROSUR

Audiovizuální materiály o systému EUROSUR:

Odkaz na video

Odkaz na fotografie

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar