Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 29 november 2013

Podľa výročnej správy vzrástol rozsah registra transparentnosti o 10 %, pričom kontrol kvality je viac ako kedykoľvek predtým

Najnovšia výročná správa o spoločnom registri transparentnosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie ukázala, že sa v ňom zaregistrovalo viac zástupcov záujmových skupín ako kedykoľvek predtým. Momentálne je zaregistrovaných takmer 6 tisíc organizácií, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s predchádzajúcou správou. Podľa nedávnej akademickej štúdie, ktorá sa uvádza v správe, register pokrýva v súčasnosti 60 až 75 % všetkých aktérov so sídlom v Bruseli. Zároveň sa vďaka kratším postupom a novým IT nástrojom zavedeným tento rok na zvýšenie účinnosti uskutočnilo viac ako tisíc kontrol kvality. Na ich základe sa v 783 prípadoch prijali nadväzujúce opatrenia na zlepšenie kvality informácií v registri.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič povedal: „Prostredníctvom registra transparentnosti sa inštitúcie EÚ, ktoré sú v ňom zapojené, začlenili do malej skupiny krajín, ktorá stojí na čele úsilia o reguláciu zastupovania záujmov. Spomedzi uvedených krajín sa náš register uplatňuje na najširší okruh subjektov. Som nesmierne hrdý na náš doterajší úspech a som presvedčený, že naň nadviažeme zlepšeniami uvedenými v tejto výročnej správe.“

Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland uviedol: „Veľmi oceňujem pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu uplynulého roka. Spoločný register transparentnosti je jedinečný, pokiaľ ide o široký záber relevantných záujmových skupín, a poskytuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Vítam najmä prebiehajúci dialóg so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a účasť širokej verejnosti, ktoré nám poskytujú cennú podporu pri našom úsilí o ďalšie rozšírenie registra a zlepšenie jeho fungovania v budúcnosti.“

Okrem štatistických údajov sa vo výročnej správe uvádzajú činnosti spoločného sekretariátu registra transparentnosti za predchádzajúci rok. Tieto zahŕňajú vypracovanie tretieho vydania usmernení pre používateľov, riešenie sťažností a upozornení, výzvy na registráciu pre nezaregistrované subjekty, externé informačné a komunikačné iniciatívy, semináre pre asistentov poslancov a zamestnancov Komisie, zapojenie Rady ako pozorovateľa do diskusie o jej možnej účasti na schéme, či kontakty s výskumnými pracovníkmi, akademickou obcou, expertmi, ako aj vnútroštátnymi úradníkmi poverenými riadením podobných systémov pre porovnávaciu analýzu a analýzu osvedčených postupov.

Správa sa zaoberá aj revíziou registra, ktorá v súčasnosti prebieha. Medzi hlavné otázky, na ktoré sa správa zameriava, patria kvalita obsahu, presadzovanie prísnejšieho dodržiavania pravidiel, stále rastúci počet registrácií v dôsledku ďalších externých informačných a komunikačných iniciatív, ďalšie objasnenia a usmernenia, ktorými sa zavádzajú dodatočné výhody a stimuly pre zaregistrovaných, „dobrovoľný“ verzus „povinný“ charakter registrácie a možnosť zahrnúť ad hoc výnimku a výnimočné opatrenie pre právnické a konzultačné firmy, ktoré uplatnia potrebu zachovania dôvernosti informácií o klientoch.

Vo vzťahu k budúcnosti sa s ohľadom na rastúci počet zaregistrovaných subjektov v správe vyzýva, aby sa úsilie zameralo na zlepšenie kvality obsiahnutých údajov a zvyšovanie povedomia o nástroji. V súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi voľbami bude takisto potrebné poskytnúť informácie o systéme novým zamestnancom a poslancom v Európskom parlamente. Naďalej by sa malo pokračovať aj v úsilí zameranom na podporu ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ pri využívaní tohto systému.

Kontext

K 31. októbru 2013 bolo v registri transparentnosti zaregistrovaných 5 952 subjektov. Polovica z nich (49,93 %) je registrovaná ako kategória II (firemní lobisti a obchodné/profesijné združenia) a približne 26 % v kategórii III (MVO). Pri konzervatívnom odhade každý zaregistrovaný subjekt zastrešuje v priemere päť osôb, čo znamená, že približne 30 000 zástupcov záujmových skupín sa zaviazalo dodržiavať prísny kódex správania registra.

Sled udalostí

  • 23. júna 2011: predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a podpredseda Komisie Maroš Šefčovič podpísali medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti na plenárnej schôdzi EP. Toto bol začiatok registra transparentnosti.

  • 1. júla 2011: začiatok činnosti spoločného sekretariátu registra transparentnosti – nový a inovatívny formát práce v rámci inštitúcií EÚ tvorený zamestnancami dvoch samostatných inštitúcií.

  • Marec 2012: vytvorenie nového elektronického systému na podávanie žiadostí o akreditáciu v EP dostupného prostredníctvom registra. Nahradil sa tým predchádzajúci postup predkladania písomných žiadostí o akreditáciu a zabezpečilo sa, že len registrované subjekty môžu požiadať o právo na vstup do budov EP.

  • 7. júna 2012: pozorovateľ z Generálneho sekretariátu Rady sa začal zúčastňovať na pravidelných týždenných zasadnutiach spoločného sekretariátu registra transparentnosti.

  • 8. júna – 31. augusta 2012: verejná konzultácia o činnosti registra pre registrované a neregistrované subjekty. Celkovo sa zapojilo 253 osôb a organizácií.

  • 23. júna 2012: ukončenie činnosti registra zástupcov záujmových skupín Komisie (založeného v roku 2008) po uplynutí prechodného jednoročného obdobia. Register transparentnosti si pripomenul svoje 1. výročie s počtom zaregistrovaných subjektov 5 150.

  • November 2012: 1. výročná správa o registri transparentnosti.

  • Júl 2013: začiatok revízie registra v súlade s medziinštitucionálnou dohodou na základe celoeurópskych stretnutí skupiny zastrešujúcej zainteresované strany a porovnávania s inými verejnými regulátormi na fóre OECD.

Register transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register/

Výročná správa:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

Kontaktné osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar