Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 29 november 2013

Jaarverslag over Transparantieregister: 10% groei en meer kwaliteitscontroles dan ooit tevoren

Het recentste jaarverslag over het gemeenschappelijke Transparantieregister van het Europees Parlement en de Europese Commissie toont aan dat er meer belangenvertegenwoordigers zijn ingeschreven dan ooit tevoren. Bijna 6.000 organisaties zijn nu geregistreerd, dat is 10% meer dan het voorgaande jaar. Een recente academische studie die in het verslag wordt genoemd, schat het aantal ingeschreven lobbyisten in Brussel op 60-75% van het totaal. Tegelijk werden meer dan 1.000 kwaliteitscontroles uitgevoerd, dankzij de kortere procedures en de nieuwe IT-middelen die dit jaar met het oog op grotere doeltreffendheid zijn ingevoerd. Voor 783 van die controles werd een follow-up gedaan om de kwaliteit van de gegevens in het register te verbeteren.

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič: "Met het Transparantieregister hebben de betrokken EU-instellingen zich bij een klein aantal landen gevoegd die het voortouw hebben genomen met de regulering van de belangenvertegenwoordiging. Hierbij heeft ons Register de breedste reikwijdte. Ik ben erg trots op wat wij tot dusver hebben verwezenlijkt en heb het vaste voornemen om op dit succes voort te bouwen door de verbeteringen waar dit jaarverslag gewag van maakt, voort te zetten."

EP-vicevoorzitter Rainer Wieland: "Ik ben erg ingenomen met de vooruitgang die het afgelopen jaar is gemaakt. Het gemeenschappelijke Transparantieregister is uniek, heeft een brede reikwijdte over de relevante belangenvertegenwoordigers en biedt alle typen actoren gelijke mogelijkheden. Ik verwelkom meer bepaald de lopende dialoog met alle belanghebbenden en de betrokkenheid van het grote publiek, hetgeen een waardevolle steun betekent om de reikwijdte en de werking van het Register in de toekomst verder te verbeteren."

Naast statistieken biedt het jaarverslag ook een beschrijving van de activiteiten van het gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister gedurende het afgelopen jaar. Deze omvatten een derde uitgave van de handleiding voor gebruikers, de afhandeling van klachten en waarschuwingen, oproepen aan niet-geregistreerde entiteiten om zich in te schrijven, externe informatie en communicatie, workshops voor assistenten van parlementsleden en personeel van de Commissie, betrokkenheid van de Raad als waarnemer om zijn mogelijke deelname aan het systeem te bespreken, contacten met onderzoekers, academici en deskundigen, alsook nationale ambtenaren die vergelijkbare systemen beheren, met het oog op vergelijking en analyse van optimale werkwijzen.

Het verslag behandelt ook de evaluatie van het Register die aan de gang is. De belangrijkste elementen die worden geëvalueerd, zijn de kwaliteit van de inhoud, een striktere naleving van de regels, verdere toename van het aantal inschrijvingen door meer externe informatie en communicatie, verdere verduidelijkingen en handreikingen, extra voordelen en stimulansen voor wie zich inschrijft, vrijwillige in plaats van verplichte inschrijving en de mogelijkheid van een specifieke uitzonderlijke formule met afwijkingsmogelijkheid ten behoeve van juridische adviesbureaus die de noodzaak laten gelden van vertrouwelijkheid voor hun klanten.

Met het oog op de toekomst en de verdere toename van het aantal geregistreerden bepleit het verslag inspanningen om de kwaliteit van de gegevensinhoud verder te verbeteren en het hulpmiddel verdere bekendheid te geven. In het vooruitzicht van de Europese verkiezingen zal het ook nodig zijn informatie te verstrekken over het systeem aan nieuw personeel en nieuwe leden van het Europees Parlement. Ook moeten de inspanningen worden voortgezet om andere EU-organen, bureaus en agentschappen aan te zetten van het systeem gebruik te maken.

Achtergrond

Op 31 oktober 2013 waren er 5.952 organisaties geregistreerd in het Transparantieregister. De helft daarvan (49,93%) staat geregistreerd in categorie II (in-house lobbyisten en handels-/beroepsverenigingen) en ongeveer 26% in categorie III (ngo’s). Volgens een voorzichtige schatting staan tegenover elke registratie gemiddeld vijf personen. Dat betekent dat ongeveer 30.000 belangenvertegenwoordigers zich hebben verbonden tot de strikte gedragscode van het Register.

Tijdschema

  • 23 juni 2011: Het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over een gemeenschappelijk Transparantieregister werd tijdens de plenaire vergadering van het EP ondertekend door EP-voorzitter Jerzy Buzek en vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič. Hiermee werd het Transparantieregister gelanceerd.

  • 1 juli 2011: Het gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister ging van start met zijn werkzaamheden. Dit is een nieuwe en innovatieve manier van werken binnen de EU-instellingen, met personeel uit twee afzonderlijke instellingen.

  • maart 2012: Er werd een nieuw elektronisch systeem voor accreditatieverzoeken bij het EP opgezet via het Register, ter vervanging van de vroegere papieren procedure. Hiermee wordt verzekerd dat alleen wie is geregistreerd, ook kan verzoeken om toegangsrecht tot de gebouwen van het EP.

  • 7 juni 2012: Een waarnemer van het secretariaat-generaal van de Raad is ermee begonnen de wekelijkse vergaderingen van het gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister bij te wonen.

  • 8 juni-31 augustus 2012: Er werd een openbare raadpleging gehouden over de werking van het Register voor geregistreerden en niet-geregistreerden. Alles bijeen namen 253 personen en organisaties deel.

  • 23 juni 2012: Het oude Commissie-register van belangenvertegenwoordigers (dat in 2008 was opgezet) werd gesloten, na een overgangsperiode van een jaar. Het Transparantieregister vierde zijn eerste verjaardag met 5.150 geregistreerden.

  • november 2012: Eerste jaarverslag over het Transparantieregister.

  • juli 2013: Er wordt een evaluatie van het Transparantieregister doorgevoerd, overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord, na vergaderingen in heel Europa van overkoepelende belanghebbenden, en na het vaststellen van ijkpunten met andere openbare toezichthouders op een OESO-forum.

Transparantieregister:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=nl#nl

Jaarverslag:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=nl#nl

Kontaktni osebi:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar