Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 29 novembris 2013

Saskaņā ar gada ziņojumu Pārredzamības reģistrs ir palielinājies par 10 % un kvalitātes pārbaudes veiktas vairāk nekā jebkad iepriekš

Jaunākais gada ziņojums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas apvienoto Pārredzamības reģistru liecina, ka interešu pārstāvji ir reģistrējušies vairāk nekā jebkad iepriekš. Šobrīd ir reģistrētas gandrīz 6000 organizācijas–, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ziņojumu ir pieaugums par 10 %. Nesen veiktajā akadēmiskajā pētījumā, kas minēts šajā ziņojumā, norādīts, ka reģistrā šobrīd iekļauti 60–75 % no visiem Briselē aktīvajiem dalībniekiem. Tai pat laikā ir veiktas vairāk kā 1000 kvalitātes pārbaudes, izmantojot īsākas procedūras un jaunos IT rīkus, kas šogad ieviesti efektivitātes palielināšanai. No tām 783 tika veiktas, lai uzlabotu reģistrā iekļautās informācijas kvalitāti.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs teica: “Iesaistītās ES iestādes ar Pārredzamības reģistru ir pievienojošās tām ļoti nedaudzajām valstīm, kuras ir vadošās savos centienos regulēt interešu pārstāvību. Šo valstu vidū mūsu reģistrs nodrošina vienlīdzīgākos spēles noteikumus. Es ļoti lepojos ar mūsu līdzšinējiem sasniegumiem un esmu drošs, ka mēs turpināsim sekmīgi iesākto darbu, īstenojot šajā gada ziņojumā izklāstītos uzlabojumus.”

EP priekšsēdētāja vietnieks Rainers Vīlands sacīja: “Es ļoti augsti novērtēju šā gada laikā gūtos panākumus. Apvienotais Pārredzamības reģistrs ir unikāls, aptverot plašu attiecīgo interešu grupu pārstāvju loku, kā arī nodrošinot vienlīdzīgus spēles noteikumus visu veidu dalībniekiem. Īpaši atzinīgi vērtēju notiekošo dialogu ar visām ieinteresētajām personām un plašākas sabiedrības iesaistīšanos, kas sniedz mums vērtīgu atbalstu mūsu centienos vēl vairāk uzlabot reģistra tvērumu un tā darbību nākotnē.

Līdz ar statistikas atspoguļojumu gada pārskatā izklāstītas arī Apvienotā Pārredzamības reģistra sekretariāta (APRS) iepriekšējā gada darbības. To vidū: lietotājiem paredzēto pamatnostādņu trešā izdevuma sagatavošana; sūdzību un brīdinājumu izskatīšana; nereģistrētu struktūru aicināšana reģistrēties; ārējie informatīvie un saziņas pasākumi; semināru organizēšana EP deputātu palīgiem un Komisijas personālam, iesaistot Padomi novērotāja līmenī, lai apspriestu tās iespējamo līdzdalību reģistrā; saziņa ar pētniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un ekspertiem, kā arī valstu amatpersonām, kas atbild par līdzīgām sistēmām ar mērķi veikt salīdzinošu un labākās prakses analīzi.

Ziņojumā skarta arī reģistra pārskatīšana, kas turpinās. Galvenie pārskatāmie jautājumi attiecas uz: satura kvalitāti, ieviešot stingrāku atbilstību noteikumiem; reģistrāciju skaita nepārtrauktu pieaugumu, vēl vairāk izmantojot ārējos informatīvos un saziņas pasākumus; papildu skaidrojumiem un pamatnostādnēm, ieviešot papildu ieguvumus un stimulus tiem, kuri reģistrējas; brīvprātīgu pretstatā obligātai reģistrāciju un iespēju paredzēt ad hoc, atkāpju un izņēmuma formulu juridiskajām un konsultāciju firmām, kuras pieprasa saglabāt klientu konfidencialitāti.

Ar skatu nākotnē, turpinot palielināties reģistrāciju skaitam, ziņojumā aicināts īstenot pasākumus, kas vērsti uz datu kvalitātes uzlabošanu un informētības palielināšanu par šo rīku. Pēc tam, kad būs noslēgušās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, būs nepieciešams sniegt informāciju par šo reģistru arī jaunajiem Eiropas Parlamenta deputātiem un darbiniekiem. Tāpat būtu jāturpina centieni mudināt citas ES struktūras, birojus un aģentūras izmantot šo reģistru.

Vispārīga informācija

2013. gada 31. oktobrī Pārredzamības reģistrā bija reģistrējušās 5 952 organizācijas. Puse no tām (49,93 %) ir reģistrējušās II kategorijā (savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās apvienības), bet aptuveni 26 % — III kategorijā (NVO). Piesardzīgas aplēses liecina, ka katrā reģistrētajā organizācijā ir pārstāvēti vidēji pieci cilvēki, kas nozīmē to, ka reģistra stingro rīcības kodeksu ievērot ir apņēmušies aptuveni 30 000 interešu pārstāvju.

Termiņš

  • 2011. gada 23. jūnijā EP plenārsēdē EP priekšsēdētājs Jeržijs Buzeks un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs parakstīja EP un Komisijas iestāžu nolīgumu par kopēju Pārredzamības reģistru. Tādējādi tika sākts Pārredzamības reģistrs.

  • 2011. gada 1. jūlijā jaunā un inovatīvā formātā starp ES iestādēm darbu sāka APRS, kurā ir darbinieki no divām atsevišķām iestādēm.

  • 2012. gada martā ar reģistra starpniecību kļuva pieejama jauna elektroniska sistēma EP akreditācijas pieprasījumiem. Tā aizstāj iepriekšējo akreditācijas pieprasījumu procedūru, kurā pieprasījumu iesniedza papīra formātā, un nodrošina, ka piekļūt EP ēkām ir tiesības vienīgi reģistrētām personām.

  • 2012. gada 7. jūnijā APRS iknedēļas sanāksmēs sāka piedalīties novērotājs no Padomes Ģenerālsekretariāta.

  • No 2012. gada 8. jūnija līdz 31. augustam organizācijām, kas ir reģistrējušās, un organizācijām, kas nav reģistrējušās, tika sarīkota sabiedriska apspriešanās par reģistra darbību. Kopumā tajā piedalās 253 cilvēki.

  • 2012. gada 23. jūnijā pēc vienu gadu ilga pārejas perioda tika slēgts iepriekšējais Komisijas interešu pārstāvju reģistrs (kuru izveidoja 2008. gadā). Pārredzamības reģistram atzīmējot savu pirmo gadskārtu, tajā bija reģistrējušās 5150 organizācijas.

  • 2012. gada novembrī tiek sniegts pirmais gada ziņojums par Pārredzamības reģistru.

  • 2013. gada jūlijā saskaņā ar Iestāžu nolīgumu ir uzsākta Pārredzamības reģistra pārskatīšana (pēc tam, kad ir notikušas ieinteresēto personu Eiropas mēroga koordinācijas grupas tikšanās un veikta citu publisko regulatoru salīdzinoša analīze ESAO foruma ietvaros).

Pārredzamības reģistrs:

http://europa.eu/transparency-register/

Gada ziņojums:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=lv

Kontaktpersonas:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar