Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 29 november 2013

Läbipaistvusregister kasvab ja kvaliteedikontrollide arv suureneb

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühise läbipaistvusregistri värske aastaaruanne näitab, et huvide esindajaid on registreerinud rohkem kui kunagi varem. Praeguseks on ennast kirja pannud peaaegu 6000 organisatsiooni, mis on eelmise aastaaruandega võrreldes 10% enam. Aruandes viidatud akadeemilises uuringus väidetakse, et nüüdseks hõlmab register 60-75% kõigist Brüsselis tegutsevatest huvide esindajatest. Samal ajal on tehtud tublisti üle 1000 kvaliteedikontrolli, kasutades ära käesoleval aastal tulemuslikkuse parandamiseks kasutusele võetud lühemaid protseduure ja uusi IT-vahendeid. Neist 783-le tehti järelkontroll, et tõsta registris sisalduva teabe kvaliteeti.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič lausus: „Tänu läbipaistvusregistrile on kaasatud ELi institutsioonid liitunud väga väikese riikiderühmaga, kes on huvide esindamise reguleerimispüüdluste esirinnas. Meie register on nende riikide registritega võrreldes kõige ulatuslikum. Olen äärmiselt uhke meie seniste saavutuste üle ning olen veendunud nende edusammude jätkumises aastaaruandes kirjeldatud muudatuste abil.

Euroopa Parlamendi asepresident Rainer Wieland lisas: „Hindan väga viimase aasta jooksul tehtud saavutusi. Ühine läbipaistvusregister on ainulaadne selle poolest, et hõlmab suurt hulka huvirühmade esindajaid ning pakub kõigile osalejatele võrdseid tingimusi. Tervitan jätkuvat dialoogi kõigi sidusrühmadega ning laiema üldsuse kaasamist, mis pakub väärtuslikku tuge meie püüdlustele registri ulatust suurendada ja toimimist veelgi parandada.”

Lisaks statistika esitamisele kirjeldatakse aastaaruandes ka läbipaistvusregistri ühissekretariaadi tegevust viimase aasta kestel. Tegevuste seas on kasutajate suuniste kolmanda trüki avaldamine, kaebuste ja teadete käsitlemine, registreerumata esindajate registreeruma kutsumine, väline teavitus ja suhtekorraldus, õpikodade korraldamine parlamendiliikmete assistentidele ja komisjoni töötajatele, nõukogu kaasamine vaatleja tasandil tema võimaliku osalemise arutamiseks, suhtlemine teadlaste, õppejõudude ja ekspertidega ning sarnaseid süsteeme haldavate riiklike ametiisikutega võrdleva ja parimate tavade analüüsi huvides.

Aruandes käsitletakse ka registri läbivaatamist, mida on juba alustatud. Peamiste vaatlusaluste küsimuste hulka kuuluvad sisu kvaliteet, eeskirjade täitmise rangem jälgimine, registreerimiste arvu jätkuv suurendamine täiendava välise teavituse ja suhtekorralduse teel, täiendav selgitustöö ja suunised, uute eeliste ja stiimulite pakkumine registreerujatele, registris osalemise „vabatahtlik” või „kohustuslik” iseloom ning võimalus pakkuda klientide konfidentsiaalsust nõudvatele õigus- ja konsultatsioonibüroodele sihtotstarbelisi ja erakorralisi viise registreerumiseks.

Tulevikku vaadates ja registreerunute arvu jätkuvat kasvu silmas pidades soovitatakse aruandes keskenduda andmesisu kvaliteedi tõstmisele ning teadlikkuse suurendamisele kõnealusest vahendist. Lähenevaid Euroopa Parlamendi valimisi arvesse võttes on ühtlasi vaja jagada teavet parlamendi uutele töötajatele ja liikmetele. Samuti tuleks püüda jätkuvalt soodustada kõnealuse vahendi kasutamist teistes ELi asutustes ja ametites.

Taust

31. oktoobri 2013. aasta seisuga oli läbipaistvusregistris 5952 liiget. Pooled (49,93%) olid registreerunud II kategooriasse (asutusesisesed lobistid ja kutseühendused) ja umbes 26% III kategooriasse (vabaühendused). Konservatiivsel hinnangul esindab iga registrisse kantu keskmiselt viit inimest, mis tähendab, et registri range käitumisjuhend kehtib ligikaudu 30 000 huvide esindaja suhtes.

Ajakava

  • 23. juuni 2011: Euroopa Parlamendi täiskogu ja president Jerzy Buzek ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič kirjutasid alla Euroopa Parlamendi ja komisjoni institutsioonidevahelisele kokkuleppele ühise läbipaistvusregistri kohta, mis oli läbipaistvusregistri loomise avalöök.

  • 1. juuli 2011: tööd alustas läbipaistvusregistri ühissekretariaat – ELi institutsioonides seninägematu innovatiivne üksus, mis koosneb kahe institutsiooni töötajatest.

  • Märts 2012: registris võeti kasutusele uus elektrooniline süsteem, mille kaudu saab taotleda Euroopa Parlamendi akrediteeringut. Sellega asendati varasem paberipõhine akrediteerimistaotluste menetlus ja tagatakse, et Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsemise õigust saavad taotleda vaid registreeritud isikud.

  • 7. juuni 2012: nõukogu peasekretariaadi vaatleja osales esimest korda läbipaistvusregistri ühissekretariaadi kohtumisel.

  • 8. juuni – 31. august 2012: registri toimimise üle toimus avalik arutelu, milles osales kokku 253 inimest ja organisatsiooni.

  • 23. juuni 2012: komisjoni varasem huvide esindajate register (mis loodi 2008. aastal) suleti pärast üheaastast üleminekuperioodi. Läbipaistvusregistri esimese aasta lõpuks oli registreerunute arv 5150.

  • November 2012: läbipaistvusregistri esimene aastaaruanne.

  • Juuli 2013: pärast üleeuroopalise sidusrühmade katusorganisatsiooni koosolekuid ning saavutuste võrdlemist teiste reguleerivate asutustega OECD foorumil toimus läbipaistvusregistri läbivaatamine, nagu oli ette nähtud institutsioonidevahelises kokkuleppes.

Läbipaistvusregister:

http://europa.eu/transparency-register/

Aastaaruanne:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

Kontaktisikud:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar