Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 29 listopad 2013

Počet registrací v rejstříku transparentnosti vzrostl podle výroční zprávy o 10 %. Kontrol kvality je tolik, jako nikdy předtím

Z poslední výroční zprávy o společném rejstříku transparentnosti Evropského parlamentu a Evropské komise vyplývá, že se do tohoto rejstříku zapsalo více zástupců zájmových skupin než kdykoli předtím. Je v něm zaregistrováno téměř 6 000 organizací, což ve srovnání s loňskou zprávou představuje zvýšení o 10 %. V nedávné vědecké studii, na niž zpráva odkazuje, se uvádí, že nyní obsahuje 60 až 75 % všech aktérů sídlících v Bruselu. Zároveň již bylo díky kratším postupům a novým nástrojům informačních technologií, které byly letos zavedeny pro zvýšení účinnosti, provedeno více než 1 000 kontrol kvality. V 783 případech pak byla následně zlepšena kvalita informací v rejstříku.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu uvedl: „Svým rejstříkem transparentnosti se příslušné orgány EU připojily k velmi malé skupině zemí stojících v popředí úsilí o regulaci zástupců zájmových skupin. Ve srovnání s těmito zeměmi má náš rejstřík nejširší záběr. Jsem nesmírně hrdý na naše dosavadní výsledky a zároveň odhodlán na tento úspěch navázat a pokračovat ve zlepšeních uvedených ve výroční zprávě.“

Místopředseda Evropského parlamentu Rainer Wieland uvedl: „Velmi oceňuji pokrok, jehož bylo v posledním roce dosaženo. Společný rejstřík transparentnosti je unikátní svým rozsahem registrace příslušných zástupců zájmových skupin a tím, že zajišťuje všem typům aktérů stejné podmínky. Zejména vítám probíhající diskuzi se všemi zainteresovanými stranami a zapojení široké veřejnosti, které nám poskytuje cennou podporu při našem úsilí o další rozšíření a fungování rejstříku v budoucnosti.“

Kromě statistických údajů obsahuje výroční zpráva i popis činností společného sekretariátu rejstříku transparentnosti za uplynulý rok. Patří mezi ně třetí vydání pokynů pro uživatele, vyřizování stížností a upozornění, vybízení neregistrovaných subjektů k registraci, externí informační a komunikační činnost, pořádání seminářů pro asistenty poslanců Evropského parlamentu a úředníky Komise, zapojení Rady do diskuzí na úrovni pozorovatele za účelem její případné účasti v tomto schématu, kontakt s výzkumnými pracovníky, zástupci akademické obce a odborníky, jakož i s úředníky členských států, kteří odpovídají za podobné systémy, pro účely srovnávací analýzy a analýzy osvědčených postupů.

Zpráva se rovněž dotýká revize rejstříku, která právě probíhá. Mezi hlavní prověřovaná témata patří kvalita obsahu, prosazování přísnějšího dodržování pravidel, pokračující zvyšování počtu registrací prostřednictvím další externí informační a komunikační činnosti, další vysvětlování a pokyny, zavedení dodatečných výhod a stimulů pro žadatele o registraci, „dobrovolný“ či „povinný“ charakter registrace a možnost navrhnout systém ad hoc výjimek a odchylek pro právnické firmy a poradenské společnosti, které požadují důvěrnost informací o svých klientech.

Pokud jde o budoucnost, je podle zprávy třeba se vzhledem k rostoucímu počtu registrací zaměřit na zlepšování kvality obsahu údajů a na zvyšování povědomí o tomto rejstříku. S ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu by o tomto systému měli být informováni také noví zaměstnanci a poslanci Evropského parlamentu. K využívání systému by měly být rovněž povzbuzovány instituce, úřady a agentury EU.

Souvislosti

K 31. říjnu 2013 obsahoval rejstřík transparentnosti 5 952 registrací. Polovina z nich (49,93 %) byla registrována v kategorii II („In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení) a přibližně 26 % v kategorii III (nevládní organizace). Podle střízlivých odhadů zastupuje každý registrovaný subjekt v průměru pět osob, což znamená, že se k dodržování přísného kodexu chování rejstříku zavázalo přibližně 30 000 zástupců zájmových skupin.

Harmonogram

  • 23. června 2011: Na plenárním zasedání EP podepsali předseda Parlamentu Jerzy Buzek a místopředseda Komise Maroš Šefčovič interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Komisí o společném rejstříku transparentnosti. Tím byl činnost rejstříku transparentnosti zahájena.

  • 1. července 2011: Činnost zahájil společný sekretariát rejstříku transparentnosti — nová a inovativní pracovní struktura v rámci institucí EU sestávající ze zaměstnanců obou samostatných orgánů.

  • Březen 2012: Prostřednictvím rejstříku byl zpřístupněn nový elektronický systém žádostí o akreditaci u EP. Tento systém nahradil dřívější postup žádostí o akreditaci v papírové podobě a zajišťuje, že o přístup do budov EP mohou požádat pouze registrované subjekty.

  • 7. června 2012: Týdenních zasedání společného sekretariátu rejstříku transparentnosti se začal zúčastňovat pozorovatel z generálního sekretariátu Rady.

  • 8. června až 31. srpna 2012: Konala se veřejná konzultace o fungování rejstříku pro registrované i neregistrované subjekty. Celkem se jí zúčastnilo 253 osob a organizací.

  • 23. června 2012: Po ročním přechodném období byl ukončen provoz původního rejstříku Komise pro zástupce zájmových skupin (zřízeného v roce 2008). Své první výročí oslavil rejstřík transparentnosti dosažením 5 150 registrací.

  • Listopad 2012: První výroční zpráva o rejstříku transparentnosti.

  • Červenec 2013: V souladu s interinstitucionální dohodou byla zahájena revize rejstříku, které předcházela celoevropská jednání zastřešující skupiny zúčastněných stran a srovnání s jinými veřejnými regulačními orgány na fóru OECD.

Rejstřík transparentnosti:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do

Výroční zpráva:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-egister/reportsAndPublications.do?locale=cs#cs

Kontaktní osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar