Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 november 2013

Kommissionen föreslår regler mot stöld av konfidentiell företagsinformation

Europeiska kommissionen föreslår i dag nya regler för att skydda hemlig know-how och företagsinformation (företagshemligheter) från att olagligen förvärvas, användas och röjas.

Genom förslaget till direktiv införs en gemensam definition av företagshemligheter samt metoder för rättslig prövning för den som drabbats av att någon tillskansat sig företagshemligheter på ett otillbörligt sätt. Det kommer att göra det lättare för nationella domstolar att hantera fall då någon otillbörligt tillskansat sig konfidentiell företagsinformation, avlägsna intrångsgörande varor från marknaden och göra det lättare för den som drabbats att få kompensation för olagliga handlingar.

I dagens kunskapsbaserade ekonomi kan företagens kapacitet till innovation och konkurrenskraft allvarligt skadas när konfidentiell information stjäls eller missbrukas. En undersökning som gjorts nyligen1visar att ett av fem företag har drabbats av minst ett försök till stöld av företagshemligheter under de senaste tio åren. Enligt en annan färsk undersökning2 blir andelen företag som rapporterat om informationsstölder fler med 25 % under 2013, från 18 % 2012.

EU-ländernas lagstiftning ser väldigt olika ut när det gäller skyddet mot att någon tillskansar sig företagshemligheter på ett otillbörligt sätt. Vissa länder har inga särskilda lagar på området. Företagen anser att det är svårt att förstå och få tillgång till systemen i andra medlemsländer, och om de drabbats av att någon otillbörligt tillskansat sig konfidentiell know-how är de ovilliga att vända sig till domstol i tvistemål eftersom de är osäkra på att domstolen kommer att bevara företagshemlighetens konfidentialitet. Det nuvarande fragmenterade systemet har en negativ effekt på det gränsöverskridande samarbetet mellan företag och forskare, och är ett betydande hinder för att EU:s inre marknad ska kunna fungera som drivkraft för innovation och ekonomisk tillväxt.

– It-brottslighet och industrispionage är tyvärr en del av vardagen för företagen i Europa, säger kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier. Vi måste se till att våra lagar följer med sin tid och att våra företags strategiska tillgångar är tillräckligt skyddade mot stöld och missbruk. Skydd av företagshemligheter handlar också om mer än det. Detta förslag syftar till att stärka förtroendet hos företag, upphovsmän, forskare och innovatörer som bedriver innovationssamarbete inom hela den inre marknaden. De ska inte längre låta sig avskräckas från att investera i ny kunskap pga. risken för stöld av deras företagshemligheter. Det är ytterligare ett steg i kommissionens insatser för en rättslig ram för innovation och smart tillväxt.

– Skyddet av företagshemligheter är särskilt viktigt för EU:s mindre företag som inte är så etablerade, tillägger vice ordförande Antonio Tajani. De använder sig av företagshemligheter på ett mer intensivt sätt än större företag — delvis på grund av kostnaderna för patentering och skydd mot överträdelse. Att förlora en företagshemlighet och att röja en viktig uppfinning för konkurrenterna innebär en katastrofal nedgång i värde och framtida resultat för ett litet eller medelstort företag. Med denna lagstiftning kommer kommissionen att skydda EU-företagens utkomster och de företagshemligheter som är en viktig del av dem.

Dagens förslag syftar till att ge företagen ett lämpligt skydd och en effektiv metod för rättslig prövning om deras företagshemligheter stjäls eller missbrukas. Ett sunt, balanserat och harmoniserat system för skydd av företagshemligheter ger företag och forskare säkrare förutsättningar för att skapa, dela och licensiera viktig know-how och teknik över gränserna på den inre marknaden. Det underlättar också för företag och forskare från olika EU-länder att delta i gemensamma projekt och samarbetsprojekt för innovation och forskning.

Bakgrund

Genom flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen (IP/10/1288), en av pelarna för Europa 2020-strategin, åtog sig kommissionen att skapa en innovationsvänlig miljö. I detta sammanhang antog kommissionen en övergripande strategi för en väl fungerande inre marknad för immateriella rättigheter (IP/11/630). Denna strategi omfattar också områden som utgör komplement till immateriella rättigheter t.ex. företagshemligheter.

Företagshemligheter (även kallat "konfidentiell företagsinformation" eller "hemlig information") används av företag av alla storlekar och inom alla ekonomiska sektorer för att skydda många olika typer av uppgifter, t.ex. tillverkningen av Michelindäck, receptet på Pasteis de Belém (en portugisisk paj), teknik och know-how som används i Airbus-flygplan och Googles sökalgoritm. Företagshemligheter är särskilt viktiga för mindre företag som saknar de personella och ekonomiska resurserna för att ta fram, hantera och upprätthålla ett större antal immateriella rättigheter.

Till skillnad från patenterade uppfinningar eller romaner som skyddas genom upphovsrätt äger innehavaren av en företagshemlighet, t.ex. en formel, affärsprocess, ett recept eller marknadsföringskoncept, inte någon exklusiv rätt till sin produkt. Konkurrenter och andra tredje parter kan därför upptäcka, utveckla och fritt använda samma formel. Företagshemligheter är endast rättsligt skyddade i de fall då någon har erhållit de konfidentiella uppgifterna på ett orättmätigt sätt (exempelvis genom stöld eller bestickning).

Företagshemligheter skiljer sig därför väsentligt från immateriella rättigheter, som ger ensamrätt. De behöver dock skyddas av samma anledning som varför de immateriella rättigheterna finns – för att främja innovation genom att säkerställa att upphovsmännen kan få lön för mödan. Det föreslagna direktivet ska åstadkomma detta genom att förse innovatörer med ett skydd mot sådana oärliga metoder som innebär att en annan aktör olagligen erhåller konfidentiell information i syfte att snylta på deras innovativa lösningar utan att behöva göra de investeringar som krävs i samband med forskning eller återskapande.

Se även MEMO/13/1061.

Nästa steg

Kommissionens förslag om skydd mot att en aktör otillbörligt tillskansar sig företagshemligheter kommer att överlämnas till rådet och Europaparlamentet för antagande genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar