Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. novembra 2013

Komisija predlaga pravila za varovanje pred krajo zaupnih poslovnih informacij

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem.

Predlog direktive uvaja skupno opredelitev poslovne skrivnosti ter sredstva, s katerimi lahko žrtve protipravne prilastitve poslovne skrivnosti pridobijo nadomestilo. S pomočjo teh pravil bodo nacionalna sodišča lažje obravnavala protipravno prilastitev zaupnih poslovnih informacij, s trga odstranila proizvode, ki kršijo zaupnost poslovne skrivnosti, in žrtvam omogočila, da prejmejo odškodnino za škodo zaradi nezakonitih dejanj.

V sodobnem, na znanju temelječem gospodarstvu je zmožnost gospodarskih družb za inovacije in konkuriranje resno ogrožena, če njihove zaupne informacije postanejo predmet kraje ali zlorabe. Po ugotovitvah nedavne ankete1 je bila v zadnjih desetih letih petina gospodarskih družb žrtev vsaj enega poskusa kraje njihove poslovne skrivnosti. Druga nedavna študija2 pa je pokazala, da število teh gospodarskih družb narašča ter da o kraji informacij v letu 2013 poroča 25 % gospodarskih družb v primerjavi z 18 % v letu 2012.

Zakonodaja na področju varovanja pred protipravno prilastitvijo poslovnih skrivnosti, kakršna je uveljavljena v državah članicah EU, se po vsebini med seboj precej razlikuje. Nekatere države tega področja nimajo urejenega s posebnimi zakoni. Gospodarskim družbam se zdijo sistemi drugih držav članic nerazumljivi in težko dostopni, tako se v primeru protipravne prilastitve njihovih poslovnih znanj in izkušenj le nerade odločijo za začetek civilnega sodnega postopka, saj ne vedo, ali bo sodišče potrdilo zaupnost njihove poslovne skrivnosti. Trenutni razdrobljeni sistem negativno vpliva na čezmejno sodelovanje med gospodarskimi družbami in raziskovalnimi partnerji ter je glavna ovira pri uporabi enotnega trga EU kot ključnega spodbujevalca inovacij in gospodarske rasti.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Kibernetska kriminaliteta in industrijsko vohunjenje sta žal del vsakdanjika gospodarskih družb v Evropi. Zakonodajo moramo posodabljati v skladu z razvojem dogodkov in poskrbeti, da bo strateško premoženje naših družb ustrezno zaščiteno pred krajo in zlorabo. Vendar varovanje poslovnih skrivnosti zajema več kot samo to. Namen tega predloga je okrepiti zaupanje, ki ga imajo gospodarske družbe, ustvarjalci, raziskovalci in inovatorji do skupnih inovacij po celotnem notranjem trgu. Tako jih grožnja kraje njihove poslovne skrivnosti ne bo več odvračala od naložb v nova znanja. To je napredek v prizadevanjih Komisije za oblikovanje pravnega okvira, ki spodbuja inovacije in pametno rast.“

Podpredsednik Antonio Tajani je dodal: „Varovanje poslovnih skrivnosti je še posebej pomembno za naša manjša in manj uveljavljena podjetja. Pri poslovanju se namreč močneje zanašajo na poslovne skrivnosti kot večja podjetja, kar je delno posledica stroškov patentiranja in zaščite pred kršitvami. Izguba poslovne skrivnosti in razkritje ključnega izuma, ki tako postaneta dostopna konkurentom, lahko povzroči drastično zmanjšanje vrednosti malega ali srednjega podjetja in njegove prihodnje uspešnosti. Komisija želi s tem zakonodajnim predlogom zaščititi preživetje evropskih gospodarskih družb in zavarovati poslovne skrivnosti, od katerih je to preživetje v veliki meri odvisno. “

Cilj današnjega predloga je gospodarskim družbam zagotoviti ustrezno raven varovanja in učinkovito nadomestilo v primeru kraje ali zlorabe njihovih poslovnih skrivnosti. S smotrnim, uravnoteženim in usklajenim sistemom varovanja poslovnih skrivnosti bo gospodarskim družbam in raziskovalcem na voljo varnejše okolje, v katerem bodo lahko na enotnem trgu neovirano ustvarjali ter si izmenjevali dragoceno strokovno znanje in izkušnje ter tehnologijo in izdajali dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako bodo gospodarske družbe in raziskovalci iz različnih držav članic EU lažje sodelovali pri izvajanju skupnih inovacijskih in raziskovalnih projektov.

Ozadje

Komisija si je zadala nalogo, da v okviru vodilne pobude Unija inovacij (IP/10/1288), enega od stebrov strategije Evropa 2020, oblikuje inovacijam prijazno okolje. Zato je sprejela celovito strategijo, s katero želi zagotoviti nemoteno delovanje enotnega trga za intelektualno lastnino (IP/11/630). Ta strategija zajema tudi področja, ki dopolnjujejo ureditev v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, kot so poslovne skrivnosti.

Gospodarske družbe vseh velikosti v vseh gospodarskih sektorjih uporabljajo poslovne skrivnosti (znane tudi pod imenom „zaupne poslovne informacije“ ali „nerazkrite informacije“), da bi zaščitile najrazličnejše informacije, kot so postopek proizvodnje Michelinovih pnevmatik, recept za „Pasteis de Belém“ (portugalsko sladico z vanilijevo kremo), tehnologija ter strokovno znanje in izkušnje, ki jih uporabljajo zrakoplovi Airbus, in Googlov iskalni algoritem. Poslovne skrivnosti so še posebej pomembne za manjše družbe, ki nimajo dovolj osebja in kapitala, da bi zbrale, upravljale in uveljavljale obsežen portfelj pravic intelektualne lastnine.

Za razliko od patentiranih izumov ali romanov, zaščitenih z avtorsko pravico, imetnik poslovne skrivnosti, na primer formule, poslovnega procesa, recepta ali koncepta trženja, ni lastnik izključne pravice nad lastno stvaritvijo. Konkurenti in druge tretje osebe lahko sami odkrijejo, razvijejo in prosto uporabljajo isto formulo. Poslovne skrivnosti uživajo pravno zaščito le v primerih, ko kdo pridobi zaupno informacijo na nezakonit način (na primer s krajo ali podkupovanjem).

Zato so precej drugačne od pravic intelektualne lastnine, ki zagotavljajo ekskluzivnost. Kljub temu jih je treba zaščititi iz istih razlogov kot pravice intelektualne lastnine, in sicer za spodbuditev inovacij, pri čemer je treba zagotoviti, da bodo ustvarjalci poplačani za svoja prizadevanja. Predlagana direktiva je glede tega uspešna, saj inovatorjem zagotavlja obrambo pred nepoštenimi praksami, katerih namen je nezakonita pridobitev njihovih zaupnih informacij, da bi se kršitelji neupravičeno okoristili z inovativnimi rešitvami, ne da bi morali pri tem v raziskave ali obratni inženiring vložiti lastna sredstva.

Glej tudi MEMO/13/1061

Kaj sledi

Predlog Komisije o varovanju pred protipravno prilastitvijo poslovne skrivnosti bo posredovan Svetu ministrov in Evropskemu parlamentu v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (Študija o poslovnih skrivnostih in zaupnih poslovnih informacijah na notranjem trgu), April 2013 – Dodatek 17, strani 16, 19 in 20.

2 :

2013/2014 Global Fraud Report (Globalno poročilo o goljufijah, 2013/2014), Kroll.


Side Bar