Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. novembra 2013

Komisia navrhuje pravidlá, ktoré majú pomôcť chrániť pred krádežou dôverných obchodných informácií

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich protiprávnym získaním, využitím a sprístupnením.

V návrhu smernice sa zavádza spoločná definícia obchodného tajomstva, ako aj opatrenia, prostredníctvom ktorých budú mať obete zneužitia obchodného tajomstva k dispozícii prostriedky nápravy. Vnútroštátne súdy budú môcť ľahšie riešiť prípady zneužitia dôverných obchodných informácií a odstraňovať z trhu výrobky, ktoré porušujú práva k obchodnému tajomstvu, a obete budú môcť ľahšie získať náhradu škody za protiprávne konanie.

V dnešnej znalostnej ekonomike sa v prípade krádeže alebo zneužitia dôverných informácií môže vážne poškodiť inovačná schopnosť spoločností a ich schopnosť konkurovať ostatným. Z nedávneho prieskumu1 vyplýva, že za posledných desať rokov sa jedna z piatich spoločností stretla s aspoň jedným pokusom o krádež svojho obchodného tajomstva. Podľa inej nedávnej štúdie2 sa tento počet zvyšuje: Počet spoločností, ktoré ohlásili krádež informácií, sa zvýšil z 18 % v roku 2012 na 25 % v roku 2013.

V platných právnych predpisoch o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva existujú v krajinách v EÚ zásadné rozdiely. Niektoré krajiny nemajú v tejto oblasti žiadne špecifické predpisy. Pre podniky je ťažké pochopiť a využívať systémy iných členských štátov a v prípade, že sa stanú obeťami zneužitia dôverného know-how, zdráhajú sa obrátiť na občianskoprávny súd, keďže si nie sú isté, či súdy zachovajú dôvernosť ich obchodného tajomstva. Súčasný roztrieštený systém má negatívny vplyv na cezhraničnú spoluprácu medzi obchodnými a výskumnými partnermi a je hlavnou prekážkou vo využívaní jednotného trhu EÚ ako hybnej sily inovácií a hospodárskeho rastu.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Počítačová kriminalita a priemyselná špionáž sú bohužiaľ súčasťou každodennej reality podnikov v Európe. Musíme zabezpečiť, aby naše právne predpisy udržiavali tempo s vývojom a aby strategické aktíva našich spoločností podliehali primeranej ochrane pred krádežou a zneužitím. Ochrana obchodného tajomstva však nie je len o tomto. Cieľom tohto návrhu je posilniť dôveru podnikov, tvorcov, výskumníkov a inovátorov na celom vnútornom trhu v inovácie založené na spolupráci. Od investovania do nových znalostí ich už nebude odrádzať hrozba krádeže ich obchodného tajomstva. Návrh je ďalším krokom v úsilí Komisie o vytvorenie právneho rámca, ktorý pomáha inováciám a inteligentnému rastu.“

Podpredseda Antonio Tajani dodal: „Ochrana obchodného tajomstva je obzvlášť dôležitá pre menšie, ešte neetablované podniky v EÚ. Obchodné tajomstvo využívajú viac než väčšie spoločnosti – čiastočne z dôvodu nákladov na patentovanie a ochranu pred porušením. Strata obchodného tajomstva a sprístupnenie významného objavu konkurentom znamená katastrofálny pokles hodnoty a zhoršenie budúcich výsledkov malých a stredných podnikov. Komisia prostredníctvom týchto právnych predpisov zabezpečí ochranu živobytia podnikov v EÚ a ich obchodného tajomstva, ktoré je jeho neodmysliteľnou súčasťou.“

Cieľom dnešného návrhu je poskytnúť podnikom primeranú úroveň ochrany a účinné prostriedky nápravy v prípade krádeže alebo zneužitia ich obchodného tajomstva. Vyvážený a harmonizovaný systém ochrany obchodného tajomstva postavený na pevných základoch vytvorí pre podniky a výskumníkov bezpečnejšie prostredie, v ktorom môžu v cezhraničnom kontexte na jednotnom trhu vytvárať cenné know-how a technológie, udeľovať na ne licencie a navzájom sa deliť o výsledky. Zároveň uľahčí zapojenie spoločností a výskumníkov z rôznych krajín EÚ do spoločných projektov v oblasti inovácií a výskumu založených na spolupráci.

Súvislosti

V rámci hlavnej iniciatívy „Inovácia v Únii“ (IP/10/1288), ktorá je jedným z pilierov stratégie Európa 2020, sa Komisia zaviazala vytvoriť priaznivé prostredie pre inovácie. Komisia v tomto rámci prijala komplexnú stratégiu s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu duševného vlastníctva (IP/11/630). Táto stratégia sa rozširuje aj na oblasti, ktoré sú doplňujúce k právam duševného vlastníctva – ako napríklad na oblasť obchodného tajomstva.

Obchodné tajomstvo (známe aj ako „dôverné obchodné informácie“ alebo „nesprístupnené informácie“) využívajú spoločnosti akejkoľvek veľkosti vo všetkých odvetviach hospodárstva na ochranu širokej škály rôznych informácií. Môže ísť napríklad o proces výroby pneumatík Michelin, recept na „Pasteis de Belém“ (portugalský pudingový zákusok), technológiu a know-how, ktoré využívajú lietadlá Airbus, či algoritmus na vyhľadávanie spoločnosti Google. Obchodné tajomstvo je obzvlášť dôležité pre menšie podniky, ktoré nemajú ľudské a finančné zdroje na to, aby požadovali, spravovali a vymáhali rozsiahle portfólio práv duševného vlastníctva.

Na rozdiel od patentovaných vynálezov alebo nových nápadov chránených autorským právom nie je majiteľ obchodného tajomstva (ktorým môže byť napríklad vzorec, obchodný proces, recept či marketingová koncepcia) nositeľom výlučného práva na svoj výtvor. Konkurenti a iné tretie strany sa preto môžu s rovnakým výtvorom oboznámiť, rozvíjať ho a voľne ho využívať. Obchodné tajomstvo podlieha právnej ochrane len v prípade, keď dôverné informácie získal niekto protiprávnym spôsobom (napríklad krádežou alebo úplatkom).

Obchodné tajomstvo sa preto značne líši od práv duševného vlastníctva, ktoré zaručujú výlučnosť. Obchodné tajomstvo však treba chrániť z tých istých dôvodov, prečo existujú aj práva duševného vlastníctva: Na stimulovanie inovácií, aby sa zabezpečilo, že tvorcovia môžu byť za svoje úsilie ocenení. Navrhovaná smernica dosahuje tento cieľ tým, že inovátorom poskytuje možnosť brániť sa pred nekalými praktikami, ktoré sú zamerané na protiprávne získavanie ich dôverných informácií, ktoré sa využívajú na „parazitovanie“ na inovačných riešeniach bez akýchkoľvek investícií spojených s výskumom alebo reverzným inžinierstvom.

Pozri aj MEMO/13/1061

Ďalšie kroky

Návrh Komisie o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva sa predloží Rade ministrov a Európskemu parlamentu na schválenie v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm.

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)

Audrey Augier (+32 2 297 1607)


Side Bar