Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2013

Commissie stelt regels voor die vertrouwelijke bedrijfsinformatie tegen diefstal helpen beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld voor de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

De ontwerprichtlijn voorziet in een gemeenschappelijke definitie van bedrijfsgeheimen, alsmede in middelen waarmee slachtoffers van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen verhaal kunnen halen. De richtlijn maakt het voor nationale rechters eenvoudiger om zich over dergelijke onrechtmatige gedragingen uit te spreken. Ook maakt zij het eenvoudiger om de producten waarmee inbreuk op een bedrijfsgeheim wordt gemaakt, uit de markt te halen en kunnen slachtoffers nu gemakkelijker schadevergoeding voor illegale praktijken krijgen.

In de huidige kenniseconomie kan het vermogen van ondernemingen om te innoveren en te concurreren ernstig worden geschaad wanneer vertrouwelijke informatie wordt gestolen of misbruikt. Een onlangs gehouden enquête1 heeft uitgewezen dat de afgelopen tien jaar een op de vijf bedrijven ten minste één keer te maken heeft gehad met een poging bedrijfsgeheimen te stelen. Volgens een andere recente studie2 stijgen deze aantallen: 25% van de ondernemingen maakte melding van diefstal van informatie in 2013, tegenover 18% in 2012.

Er bestaan fundamentele verschillen tussen de in de EU-landen vigerende wetgeving inzake bescherming tegen de onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking en het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen. Sommige landen hebben daarover geen specifieke wetgeving. Bedrijven vinden de wetgeving van andere lidstaten moeilijk te begrijpen en moeilijk toegankelijk en wanneer zij het slachtoffer worden van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke knowhow, zijn zij niet geneigd om een civiele procedure aan te spannen, omdat zij er niet zeker van zijn dat de rechter de vertrouwelijkheid van hun bedrijfsgeheimen zal handhaven. Het huidige versnipperde systeem heeft een negatief effect op de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfs- en onderzoekspartners en vormt een belangrijke belemmering voor het gebruik van de eengemaakte markt van de EU als een katalysator voor innovatie en economische groei.

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier verklaarde: "Computercriminaliteit en bedrijfsspionage maken helaas deel uit van de alledaagse werkelijkheid voor ondernemingen in Europa. Wij moeten ervoor zorgen dat onze wetgeving bij de tijd blijft en dat de strategische activa van onze ondernemingen goed beschermd zijn tegen diefstal en misbruik. De bescherming van bedrijfsgeheimen gaat echter verder dan dat. Met dit voorstel wordt beoogd het vertrouwen te stimuleren van ondernemingen, ontwerpers, onderzoekers en innovatoren in het gezamenlijk innoveren binnen de hele interne markt. Zij zullen niet langer door de dreiging van diefstal van hun bedrijfsgeheimen worden ontmoedigd om te investeren in nieuwe kennis. Het is een volgende stap van de Commissie bij haar pogingen om een juridisch kader te creëren dat bevorderlijk is voor innovatie en slimme groei.”

Vicevoorzitter Antonio Tajani voegde daar het volgende aan toe: "De bescherming van bedrijfsgeheimen is met name van belang voor de kleinere, minder gevestigde ondernemingen in de EU. Zij maken intensiever gebruik van bedrijfsgeheimen dan grotere ondernemingen - deels vanwege de kosten die aan octrooiering en bescherming tegen inbreuken zijn verbonden. Door het verlies van een bedrijfsgeheim en de openbaarmaking van een belangrijke uitvinding aan concurrenten nemen de waarde en de potentiële resultaten van een kmo catastrofaal af. Met deze wetgeving zal de Commissie de bestaansbronnen van ondernemingen in de EU en de bedrijfsgeheimen die daarvan een vitaal onderdeel zijn, beschermen."

Het voorstel van vandaag is bedoeld om bedrijven een passend beschermingsniveau en een doeltreffende verhaalsmogelijkheid in geval van diefstal of misbruik van hun bedrijfsgeheimen te bieden. Het degelijke, evenwichtige en geharmoniseerde systeem van bescherming van bedrijfsgeheimen zal ondernemingen en onderzoekers een veiliger omgeving bieden voor het creëren, delen en in licentie geven van waardevolle know-how en technologie, over de grenzen van interne markt heen. Het zal ook de betrokkenheid bevorderen van ondernemingen en onderzoekers uit verschillende EU-landen bij gemeenschappelijke en samenwerkingsprojecten voor innovatie en onderzoek.

Achtergrond

In het kader van het vlaggenschipinitiatief "de Innovatie-Unie" (IP/10/1288), een van de pijlers van de “EU 2020-strategie”, heeft de Commissie zich ertoe verplicht een innovatie-vriendelijke omgeving tot stand te brengen. De Commissie stelde in dit kader een brede strategie vast om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt voor intellectuele eigendom soepel werkt (IP/11/630). Deze strategie strekt zich ook uit tot gebieden die complementair ten opzichte van intellectuele eigendomsrechten (IER's) zijn, zoals bedrijfsgeheimen.

Bedrijfsgeheimen (ook wel "vertrouwelijke bedrijfsinformatie" of "niet openbaar gemaakte informatie" genoemd) wordt door ondernemingen, ongeacht hun omvang of de economische sector waartoe zij behoren, gebruikt om een breed scala aan informatie te beschermen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het procedé voor de productie van Michelin-banden, het recept voor "Pasteis de Belém" (een Portugese custardpudding), de technologie en know-how die in Airbus-vliegtuigen wordt toegepast en het zoekalgoritme van Google. Bedrijfsgeheimen zijn met name van belang voor kleinere ondernemingen die het personeel en het geld missen om een brede portefeuille aan IER's vast te stellen, te beheren en te handhaven.

Anders dan bij geoctrooieerde uitvindingen of romans die door een auteursrecht worden beschermd, is de houder van een bedrijfsgeheim, zoals een formule, een bedrijfsprocedé, een recept of een marketingconcept, niet de eigenaar van een exclusief recht ten aanzien van de betreffende creatie. Concurrenten en andere derden hebben daarom de vrijheid dezelfde formule te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Bedrijfsgeheimen worden alleen wettelijk beschermd in situaties waarin iemand de vertrouwelijke informatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen (bijvoorbeeld door diefstal of omkoping).

Bedrijfsgeheimen verschillen daarom wezenlijk van IER's, die exclusiviteit bieden. Niettemin moeten zij worden beschermd en wel om dezelfde reden die aan het bestaan van IER's ten grondslag ligt: om innovatie te stimuleren door ervoor te zorgen dat de scheppers ervan voor hun inspanningen worden beloond. De voorgestelde richtlijn bereikt dit door innovatoren in staat te stellen zich te verweren tegen oneerlijke praktijken waarmee men hun vertrouwelijke informatie onrechtmatig in handen wil krijgen om zo gratis gebruik te kunnen maken van innoverende oplossingen, zonder de aan onderzoek of reverse-engineering verbonden kosten te hoeven te maken.

Zie ook MEMO/13/1061

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie inzake bescherming tegen de onrechtmatige verkrijging, het onrechtmatige gebruik en de onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen zal worden voorgelegd aan de Raad van ministers en het Europees Parlement voor vaststelling volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar