Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. novembrī

Komisija ierosina noteikumus, lai palīdzētu aizsargāt pret konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas zādzību

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret to nelikumīgu iegādi, izmantošanu un izpaušanu.

Direktīvas projektā ietverta komercnoslēpumu kopīga definīcija, kā arī līdzekļi, ar kuru palīdzību komercnoslēpuma piesavināšanās upuri var iegūt tiesisko aizsardzību. Tas atvieglos valsts tiesu darbu izskatīt lietas par konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas piesavināšanos, izņemt no apgrozības nelikumīgi iegūta komercnoslēpuma produktus un palīdzēs upuriem saņemt zaudējumu atlīdzību par šādām nelikumīgām darbībām.

Šodienas zināšanu ekonomikā uzņēmumu novatoriskās un konkurences spējas var tikt nopietni traucētas, ja konfidenciāla informācija tiek nozagta vai ļaunprātīgi izmantota. Saskaņā ar nesen veiktu apsekojumu1 katrs piektais uzņēmums pēdējos desmit gados ir vismaz vienu reizi saskāries ar tā komercnoslēpumu zādzības mēģinājumu. No cita nesen veikta apsekojuma2 izriet, ka šie rādītāji pieaug, par ko liecina tas, ka 2013. gadā par informācijas zādzību ziņoja 25 % uzņēmumu, kas ir par 18 % vairāk nekā 2012. gadā.

ES valstīs spēkā esošajos tiesību aktos par aizsardzību pret komercnoslēpumu piesavināšanos pastāv ievērojamas atšķirības. Dažās valstīs šajā jomā vispār nav konkrētu tiesību aktu. Uzņēmumi atzīst, ka tiem ir grūti saprast citu dalībvalstu sistēmas un tām piekļūt un, ja tie kļūst par konfidenciālas zinātības piesavināšanās upuriem, tie nelabprāt vēlas sniegt civilprasību tiesā, jo nav pārliecināti, ka tiesas aizstāvēs viņu komercnoslēpumu konfidencialitāti. Pašreizējai sadrumstalotajai sistēmai ir negatīva ietekme uz pārrobežu sadarbību starp uzņēmumiem un pētniecības partneriem, un tā ir lielākais šķērslis, kas kavē ES vienotā tirgus izmantošanu kā inovācijas un ekonomikas izaugsmes veicinātāju.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Kibernoziedzība un rūpnieciskā spiegošana diemžēl ir daļa no realitātes, ar ko uzņēmumi Eiropā saskaras katru dienu. Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu tiesību akti virzās līdzi laikam un ka mūsu uzņēmumu stratēģiskie aktīvi ir pienācīgi aizsargāti pret zādzību un ļaunprātīgu izmantošanu. Komercnoslēpumu aizsardzība ir vēl plašāka. Šā priekšlikuma mērķis ir paaugstināt uzņēmumu, ideju radītāju, pētnieku un novatoru uzticēšanos kopīgai inovācijai visā iekšējā tirgū. Risks, ka to komercnoslēpumus var nozagt, vairs tos neatturēs no ieguldījumu veikšanas jaunās zināšanās. Tas ir nākamais solis Komisijas centienos veidot tiesisko regulējumu, kas veicina inovāciju un gudru izaugsmi."

Priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni papildināja: "Komercnoslēpumu aizsardzība ir īpaši svarīga ES mazākiem uzņēmumiem, kam ir neliela pieredze. Tie komercnoslēpumus sargā daudz intensīvāk, nekā lielāki uzņēmumi, daļēji saistībā ar patentēšanas un aizsardzības pret pārkāpumu izmaksām. Komercnoslēpuma zaudēšana un svarīga izgudrojuma izpaušana konkurentiem nozīmē MVU krasu vērtības un turpmākās darbības rādītāju samazinājumu. Ieviešot šos tiesību aktus, Komisija aizsargās ES uzņēmumu dzīvotspēju un komercnoslēpumus, kas veido tās būtisku daļu. "

Šodienas priekšlikuma mērķis ir sniegt uzņēmumiem pietiekamu aizsardzības līmeni un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja to komercnoslēpumi tiek nozagti vai ļaunprātīgi izmantoti. Stingrā, stabilā un saskaņotā komercnoslēpumu aizsardzības sistēma sniegs uzņēmumiem un pētniekiem drošāku vidi, kurā tie var radīt vērtīgas zināšanas un tehnoloģijas, ar tām dalīties un tās licencēt pāri vienotā tirgus robežām. Tā arī veicinās uzņēmumu un pētnieku no dažādām ES valstīm iesaisti kopīgos un sadarbības projektos inovācijas un pētniecības jomā.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” (IP/10/1288), kas ir viens no stratēģijas "Eiropa 2020" pīlāriem, Komisija apņēmās izveidot inovācijai labvēlīgu vidi.
Šā regulējuma ietvaros Komisija pieņēma visaptverošu stratēģiju, lai nodrošinātu, ka intelektuālā īpašuma vienotais tirgus darbojas vienmērīgi (IP/11/630). Šī stratēģija arī attiecas uz jomām, kuras papildina intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), piemēram, komercnoslēpumi.

Komercnoslēpumus (saukti arī par "konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju" vai "neizpaužamu informāciju") izmanto dažāda lieluma uzņēmumi visās tautsaimniecības nozarēs, lai aizsargātu plašu informācijas klāstu, piemēram, Michelin riepu ražošanas procesu, Pasteis de Belém (portugāļu olu krēma kūkas) recepti, tehnoloģijas un zinātību, ko izmanto Airbus lidmašīnā, un Google meklēšanas algoritmu. Komercnoslēpumi ir īpaši svarīgi mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav pietiekamu cilvēkresursu un finanšu līdzekļu, lai piemeklētu, pārvaldītu un ievērotu intelektuālā īpašuma tiesību apjomīgo portfeli.

Atšķirībā no patentētiem izgudrojumiem vai romāniem, kurus aizsargā autortiesības, komercnoslēpuma, piemēram, formulas, uzņēmējdarbības procesa, receptes vai tirdzniecības koncepcijas turētājs nav ekskluzīvu tiesību īpašnieks pār savu izgudrojumu. Konkurenti un citas trešās personas līdz ar to var atklāt, attīstīt un brīvi lietot to pašu formulu. Komercnoslēpumi ir likumīgi aizsargāti vienīgi gadījumos, kad kāds ir nelikumīgā veidā ieguvis konfidenciālu informāciju (piemēram, zādzība vai kukuļdošana).

Līdz ar to komercnoslēpumi ievērojami atšķiras no intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras piešķir ekskluzivitāti. Tomēr tie ir jāaizsargā to pašu iemeslu dēļ, kādēļ pastāv intelektuālā īpašuma tiesības, proti, lai stimulētu inovāciju, nodrošinot, ka ideju radītājiem būtu tiesības saņemt atlīdzību par saviem pūliņiem. Ierosinātā direktīva to panāk, nodrošinot novatoriem aizsardzības līdzekļus pret negodīgu praksi, kuras mērķis ir iegūt konfidenciālu informāciju, lai bez maksas izmantotu novatoriskus risinājumus, neveicot ieguldījumus, kas ir saistīti ar pētniecību vai reverso inženieriju.

Skatīt arī MEMO/13/1061.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikums par aizsardzību pret komercnoslēpumu piesavināšanos tiks nosūtīts Ministru padomei un Eiropas Parlamentam pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar