Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28.11.2013

Komissio ehdottaa sääntöjä, jotka auttavat yrityksiä suojaamaan liikesalaisuuksiaan varkauksilta

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uusia sääntöjä, joiden tavoitteena on suojata julkistamatonta taitotietoa ja liiketoimintatietoja (liikesalaisuuksia) niiden laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta.

Ehdotetussa direktiivissä esitetään yhteinen liikesalaisuuksien määritelmä sekä keinot, joilla liikesalaisuuksien väärinkäytön uhrit voivat hakea muutosta väärinkäyttöön. Tällöin kansalliset tuomioistuimet voivat helpommin käsitellä luottamuksellisten liiketoimintatietojen väärinkäyttöä, poistaa markkinoilta tuotteet, joissa liikesalaisuuksia on käytetty laittomasti, ja auttaa laittoman toiminnan uhreja saamaan korvaukset kärsimistään vahingoista.

Luottamuksellisten tietojen varastaminen tai väärinkäyttö voi nykyajan osaamistaloudessa heikentää vakavasti yritysten innovaatiokapasiteettia ja kilpailukykyä. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan1 yhdeltä yritykseltä viidestä on yritetty varastaa liikesalaisuuksia ainakin yhden kerran kymmenen viime vuoden aikana. Toisessa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa2 todetaan puolestaan, että tietovarkauksien kohteina olevien yritysten määrä kasvaa: kun tällaisten yritysten osuus oli 18 prosenttia vuonna 2012, vuonna 2013 niitä on jo 25 prosenttia.

EU-maat ovat antaneet hyvin erilaisia säädöksiä siitä, miten liikesalaisuuksien väärinkäytöltä suojaudutaan, ja eräät maat eivät ole antaneet siitä mitään erityissäädöksiä. Yritysten on vaikea ymmärtää toisten jäsenvaltioiden järjestelmiä ja käyttää niitä. Kun yritykset joutuvat luottamuksellisen taitotiedon väärinkäytön uhreiksi, ne eivät ole halukkaita viemään asiaa siviilioikeuteen, koska ne eivät ole varmoja siitä, että tuomioistuimet säilyttävät niiden liikesalaisuudet. Nykyisen järjestelmän hajanaisuus vaikuttaa kielteisesti yhteistyöhön, jota yritykset ja tutkimuskumppanit harjoittavat yli rajojen, ja vaikeuttaa merkittävästi EU:n sisämarkkinoiden hyödyntämistä innovoinnin ja talouskasvun mahdollistajana.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan tietoverkkorikollisuus ja teollisuusvakoilu ovat valitettavasti osa yritysten arkipäivää Euroopassa. Meidän on varmistettava, että lainsäädäntömme säilyy ajantasaisena ja että yritysten strateginen omaisuus suojataan asianmukaisesti varkauksilta ja väärinkäytöltä”, komissaari toteaa ja jatkaa: Liikesalaisuuksien suojaamisessa on kuitenkin kyse muustakin. Komission ehdotuksen tavoitteena on lujittaa yritysten, luovan työn tekijöiden, tutkijoiden ja innovoijien luottamusta yhteistoiminnalliseen innovointiin koko sisämarkkinoilla, jotta liikesalaisuuksien varastamisen uhka ei estäisi niitä investoimasta uuteen osaamiseen. Ehdotus on jatkoa komission pyrkimyksille laatia lainsäädäntöä, joka edistää innovointia ja älykästä kasvua.

Komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan liikesalaisuuksien suojaaminen on erityisen tärkeää EU:n pienille yrityksille, joiden asema ei ole vielä vakiintunut. "Pienet yritykset hyödyntävät liikesalaisuuksiaan intensiivisemmin kuin suuret yritykset", Tajani toteaa ja jatkaa: "Tämä johtuu osittain kustannuksista, joita liittyy patentoimiseen ja suojautumiseen patentin rikkomiselta. Liikesalaisuuden menettäminen ja olennaisen keksinnön paljastuminen kilpailijoille merkitsevät pk-yrityksille katastrofaalista arvon ja tulevan suorituskyvyn menetystä. Tällä lainsäädännöllä komissio pyrkii suojaamaan EU:n yritysten toimeentuloa sekä liikesalaisuuksia, jotka ovat olennainen osa niiden toimeentuloa.

Tänään annetun ehdotuksen tavoitteena on tarjota yrityksille riittävä suoja ja tehokkaat oikeussuojakeinot siltä varalta, että niiden liikesalaisuuksia varastetaan tai käytetään väärin. Liikesalaisuuksia suojaava vankka, tasapainoinen ja yhdenmukainen järjestelmä luo yrityksille ja tutkijoille turvallisemman ympäristön, jossa ne voivat luoda, jakaa ja lisensoida arvokasta taitotietoa ja teknologiaa yli rajojen EU:n sisämarkkinoilla. Järjestelmä helpottaa myös eri EU-maista olevien yritysten ja tutkijoiden osallistumista yhteisiin innovointi- ja tutkimushankkeisiin.

Tausta

Lippulaivahankkeessa ”Innovaatiounioni” (IP/10/1288), joka on yksi ”EU 2020 -strategian” pilareista, komissio on sitoutunut luomaan innovaatiomyönteisen ympäristön. Näissä puitteissa se on hyväksynyt kattavan strategian sen varmistamiseksi, että teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat toimivat sujuvasti (IP/11/630). Kyseinen strategia ulottuu myös liikesalaisuuksien kaltaisiin tekijöihin, jotka täydentävät teollis- ja tekijänoikeuksia.

Erikokoiset yritykset kaikilla talouden aloilla käyttävät liikesalaisuuksia (joita kutsutaan myös ”luottamuksellisiksi liiketoimintatiedoiksi” tai ”julkistamattomiksi tiedoiksi”) suojaamaan monenlaisia tietoja, kuten Michelin-renkaiden valmistusprosessia, portugalilaisten ”Pastéis de Belém” -leivonnaisten reseptiä, Airbusin lentokoneissaan käyttämää teknologiaa tai Googlen hakualgoritmia. Liikesalaisuudet ovat erityisen tärkeitä pienille yrityksille, joilla ei ole riittävästi taloudellisia tai henkilöresursseja hankkia, hallinnoida ja valvoa laajaa teollis- ja tekijänoikeuksien kokoelmaa.

Toisin kuin niillä, jotka ovat patentoineet keksintönsä tai suojanneet teoksensa tekijänoikeudella, liikesalaisuuksien haltijoilla, kuten kaavan, liiketoimintaprosessin, reseptin tai markkinointisuunnitelman haltijalla, ei ole yksinoikeutta luovan työnsä tuloksiin. Sen vuoksi kilpailijat ja muut kolmannet osapuolet voivat keksiä ja kehittää saman kaavan ja käyttää sitä vapaasti. Liikesalaisuudet on suojattu lailla ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa luottamukselliset tiedot on hankittu laittomin keinoin (kuten varastamalla tai lahjonnan avulla).

Näin ollen liikesalaisuudet poikkeavat olennaisesti teollis- ja tekijänoikeuksista, jotka antavat haltijalleen yksinoikeuden. Liikesalaisuuksia on kuitenkin suojattava samasta syystä kuin teollis- ja tekijänoikeudet ovat olemassa, eli suojan tarkoituksena on kannustaa luovan työn tekijöitä innovointiin varmistamalla, että nämä myös hyötyvät innovoinnistaan. Ehdotetun direktiivin mukaan tämä saavutetaan antamalla innovoijille keinot suojautua sellaisilta vilpillisiltä käytännöiltä, joilla pyritään hankkimaan innovoijien luottamukselliset tiedot laittomasti ja käyttämään innovatiivisia ratkaisuja ilmaiseksi investoimatta tutkimukseen tai käänteiseen suunnitteluun.

Ks. myös MEMO/13/1061

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotus liikesalaisuuksien suojaamisesta väärinkäytöltä toimitetaan ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar