Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. listopadu 2013

Komise navrhuje pravidla k ochraně před krádeží důvěrných obchodních informací

Evropská komise dnes navrhla nová pravidla zajišťující ochranu nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním.

Návrh směrnice zavádí společnou definici obchodního tajemství a prostředky, jimiž se oběti zneužití obchodního tajemství mohou domoci nápravy. Vnitrostátním soudům usnadní rozhodování ve věcech zneužití důvěrných obchodních informací, usnadní odstranění produktů zneužívajících obchodní tajemství z trhu a poškozeným pomůže získat odškodnění, pokud se stanou obětí nezákonné činnosti.

V dnešní znalostní ekonomice může být schopnost podniků inovovat a obstát v hospodářské soutěži v případě odcizení nebo zneužití důvěrných informací vážně narušena. Při nedávném průzkumu1 bylo zjištěno, že v posledních deseti letech se každá pátá společnost alespoň jednou stala obětí pokusu o krádež obchodního tajemství. Podle jiné nedávné studie2 se tento počet zvyšuje: v roce 2013 ohlásilo krádež informací 25 % společností, což ve srovnání s 18 % v roce 2012 představuje stoupající trend.

V jednotlivých zemích EU existují mezi platnými právními předpisy o ochraně před zneužitím obchodního tajemství podstatné rozdíly. Některé země žádné zvláštní právní předpisy pro tuto oblast nemají. Pro podniky je obtížné pochopit a využívat systémy platné v jiných členských státech a v případě, že se stanou obětí zneužití důvěrného know-how, si nepřejí, aby se jejich kauzou zabýval soud v občanskoprávním řízení, protože si nejsou jisti, že při projednávání před soudem bude zachována důvěrnost jejich obchodního tajemství. Současný roztříštěný systém má negativní vliv na přeshraniční spolupráci mezi podniky a partnery ve výzkumu a je hlavní překážkou působení jednotného trhu EU jako klíčového faktoru inovací a hospodářského růstu.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier v této souvislosti uvedl: „Počítačová kriminalita a průmyslová špionáž jsou bohužel součástí reality, s níž se podniky v Evropě každodenně potýkají. Musíme zajistit, aby naše zákony držely krok s dobou a aby strategický majetek našich podniků byl náležitě chráněn proti krádeži a zneužití. Ochrana obchodního tajemství však znamená i něco více. Cílem tohoto návrhu je posílit důvěru podniků, tvůrců, výzkumných pracovníků a inovátorů, že je možné ve vzájemné spolupráci rozvíjet inovace na vnitřním trhu. Od investic do nových znalostí už je nebude odrazovat hrozba, že jim jejich obchodní tajemství někdo ukradne. Je to další krok v úsilí Komise vytvořit právní rámec, který podpoří inovace a inteligentní růst.

Místopředseda Antonio Tajani k tomu dodal: „Ochrana obchodního tajemství je zvlášť důležitá pro malé, méně zavedené podniky. Ty jsou na obchodním tajemství mnohem závislejší než větší společnosti – částečně zejména vzhledem k nákladům na získání patentu a ochranu před zneužitím. Ztráta obchodního tajemství a možnost přístupu konkurence ke klíčovým vynálezům znamená pro malé a střední podniky katastrofální pokles hodnoty a budoucí výkonnosti. Tento právní předpis umožní Komisi chránit životaschopnost podniků v EU i obchodní tajemství, která jsou její nezbytnou součástí

Cílem dnešního návrhu je poskytnout podnikům odpovídající úroveň ochrany a účinné prostředky nápravy, bylo-li jejich obchodní tajemství odcizeno nebo zneužito. Pevný, vyvážený a harmonizovaný systém ochrany obchodního tajemství zajistí podnikům a výzkumným pracovníkům bezpečnější prostředí, v němž budou moci v přeshraničním kontextu v rámci jednotného trhu vytvářet a sdílet svá významná know-how a technologie a získávat na ně licence. Usnadní také zapojení společností a výzkumných pracovníků z různých zemí EU do společných projektů spolupráce pro inovace a výzkum.

Souvislosti

V rámci stěžejní iniciativy „Unie inovací“ (IP/10/1288), jednoho z pilířů strategie EU 2020, se Komise zavázala, že vytvoří příznivé prostředí pro inovace. V této souvislosti Komise přijala ucelenou strategii s cílem zajistit hladké fungování jednotného trhu v oblasti duševního vlastnictví (IP/11/630). Tato strategie se rovněž vztahuje na oblasti doplňující problematiku práv k duševnímu vlastnictví, například na obchodní tajemství.

Obchodní tajemství (rovněž nazývané jako „důvěrné obchodní informace“ nebo „nezveřejněné informace“) využívají podniky všech velikostí ve všech hospodářských odvětvích k ochraně nejrůznějších informací, jako je postup výroby pneumatik Michelin, recept na přípravu „Pasteis de Belém“ (portugalských pudinkových koláčků), technologie a know-how používané v letadlech Airbus nebo vyhledávací algoritmus společnosti Google. Obchodní tajemství jsou důležitá zejména pro menší podniky, které nemají lidské a finanční zdroje, které by jim umožňovaly získat, spravovat a vymáhat velké portfolio práv duševního vlastnictví.

Na rozdíl od patentovaných vynálezů nebo literárních děl chráněných autorským právem majitel obchodního tajemství, např. vzorce, obchodního procesu, receptu nebo marketingové koncepce, není vlastníkem výlučného práva na svůj výtvor. Konkurence a jiné třetí osoby proto mohou objevit, rozvíjet a volně používat stejné vzorce. Obchodní tajemství jsou chráněná zákonem pouze v případech, kdy nějaká osoba získala důvěrné informace nezákonným způsobem (například krádeží nebo úplatkem).

Obchodní tajemství se proto podstatně liší od práv duševního vlastnictví, která zaručují výlučnost. Obchodní tajemství je však třeba chránit ze stejných důvodů jako práva duševního vlastnictví: na podporu inovací, aby bylo zajištěno, že tvůrcům se za jejich úsilí dostane ocenění. Navrhovaná směrnice umožňuje tohoto cíle dosáhnout tím, že inovátorům poskytuje možnost bránit se proti nepoctivým praktikám, jejichž cílem je neoprávněně získat jejich důvěrné informace a využít je k parazitování na inovativních řešeních bez nutnosti investovat do výzkumu nebo reverzního inženýrství.

Viz též MEMO/13/1061.

Další kroky

Návrh Komise týkající se ochrany proti zneužití obchodního tajemství bude předán Radě ministrů a Evropskému parlamentu ke schválení řádným legislativním postupem.

Více informací naleznete na stránkách

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (Studie o obchodním tajemství a důvěrných obchodních informacích na vnitřním trhu), duben 2013 – dodatek č. 17, str. 16, 19 a 20.

2 :

2013/2014 Global Fraud Report (Souhrnná zpráva o podvodech 2013–2014), Kroll.


Side Bar