Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2013

EU-kommissionen uppmanar USA att återställa förtroendet för dataflödena mellan EU och USA

EU-kommissionen anger idag vilka åtgärder som måste vidtas för att återställa förtroendet för dataflödena mellan EU och USA. Detta följer på avslöjandena om USA:s program för storskalig underrättelseinsamling som har väckt djup oro och inverkat negativt på de transatlantiska förbindelserna. Åtgärderna har tre delar: 1) ett strategidokument (meddelande) om transatlantiska dataflöden som anger de utmaningar och risker som följer av avslöjandena om USA:s program för underrättelseinsamling samt de steg som måste vidtas för att stilla oron, 2) en analys av ”Safe Harbour” som reglerar dataöverföringarna i kommersiellt syfte mellan EU och USA, och 3) en rapport om resultaten från EU:s och USA:s gemensamma arbetsgrupp för dataskydd (se MEMO/13/1059), som inrättades i juli 2013. Dessutom lägger EU-kommissionen fram sin översyn av de befintliga avtalen om passageraruppgifter (se MEMO/13/1054) och programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP), som reglerar datautbytet inom dessa sektorer i brottsbekämpningssyfte (se MEMO/13/1164).

– Massivt spioneri på våra medborgare, företag och ledare är oacceptabelt, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Människor på båda sidor av Atlanten måste försäkras om att deras uppgifter skyddas och företag måste få veta att befintliga avtal respekteras och tillämpas. Idag lägger EU-kommissionen fram åtgärder som kan bidra till att återställa förtroendet för och stärka dataskyddet i de transatlantiska förbindelserna. Nu finns det en möjlighet att återställa förtroendet som vi förväntar oss att våra amerikanska partner kommer att utnyttja, bl.a. genom att beslutsamt arbeta för att snabbt slutföra förhandlingarna om ett paraplyavtal mellan EU och USA om dataskydd. Detta avtal måste ge EU-invånarna konkreta och lagstadgade rättigheter, bl.a. rätt till rättslig prövning i USA när deras personuppgifter behandlas i USA.

– EU-invånarnas förtroende har rubbats genom Snowdenaffären och allvarlig farhågor kvarstår efter anklagelserna om att USA:s underrättelseorgan har haft omfattande tillgång till personuppgifter, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikes frågor. Idag lägger vi fram en tydlig agenda för hur USA ska kunna samarbeta med EU för att återställa förtroendet, och inge EU-invånarna ny tillförsikt om att deras personuppgifter kommer att skyddas. Alla – från internetanvändare till myndigheter på båda sidor av Atlanten – vinner på ett samarbete grundat på starka rättsliga garantier och förtroende för att dessa garantier kommer att respekteras.

Den senaste tidens avslöjandena om USA:s program för underrättelseinsamling har inverkat negativt på det förtroende som detta samarbete bygger på. För att bevara kontinuiteten i dataflödena mellan EU och USA krävs det en hög dataskyddsnivå. Kommissionen uppmanar idag till åtgärder på sex områden:

  • Snabbt antagande av EU:s dataskyddsreform: Idag behövs mer än någonsin denna kraftfulla rättsliga ram som EU-kommissionen föreslog i januari 2012 (IP/12/46), och som innehåller tydliga regler som kan verkställas också när uppgifter överförs och behandlas utomlands. EU-institutionerna bör därför fortsätta att arbeta för att EU:s dataskyddsreform ska antas senast till våren 2014, för att garantera att personuppgifter får ett ändamålsenligt och övergripande skydd (se MEMO/13/923).

  • Ett tryggare Safe Harbour: EU-kommissionen lämnar idag 13 rekommendationer för att förbättra Safe Harbour-systemet, sedan en analys som också offentliggörs idag funnit att systemet har flera brister. Korrigerande åtgärder bör ha tagits fram till sommaren 2014. Kommissionen kommer därefter att se över systemet på grundval av genomförandet av dessa 13 rekommendationer.

  • Stärkta dataskyddsgarantier på brottsbekämpningsområdet: De pågående förhandlingarna om ett paraplyavtal (IP/10/1661) om överföring och behandling av data inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete bör snabbt slutföras. Avtalet måste garantera en hög skyddsnivå för medborgarna, som bör ha samma rättigheter på båda sidor av Atlanten. Bland annat bör EU-medborgare som inte är bosatta i USA ha tillgång till rättslig prövning.

  • Användning av befintliga avtal om ömsesidig rättslig hjälp och sektorsavtal för att få tillgång till data: USA:s regering bör göra ett principiellt åtagande om att tillämpa en rättslig ram som t.ex. avtalet om ömsesidig rättslig hjälp och sektorsavtalen mellan EU och USA (t.ex. avtalet om passageraruppgifter och programmet för att spåra finansiering av terrorism) när personuppgifter måste överföras i brottsbekämpningssyfte. Att vända sig direkt till företagen bör bara vara möjligt i klart definierade undantagssituationer och under förutsättning att det finns möjlighet till rättslig prövning.

  • Den pågående reformprocessen i USA bör även ta itu med EU:s farhågor:
    President Obama har aviserat en översyn av verksamheten inom USA:s nationella säkerhetsmyndigheter. Processen bör också gynna EU-invånarna. De viktigaste ändringarna bör vara en utvidgning av de garantier som finns för amerikanska medborgare till att även gälla EU-medborgare som inte är bosatta i USA samt en ökad insyn och bättre tillsyn.

  • Främjande av internationella integritetsstandarder: USA bör ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (”konvention nr 108”), liksom landet har anslutit sig till 2001 års konvention om it-brottslighet.

Kommissionen klargör också att dataskyddsstandarder inte kommer att ingå i de pågående förhandlingarna om en transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar.

Kommissionens svar idag bygger på resultaten från EU:s och USA:s gemensamma arbetsgrupp för dataskydd, kommissionens översyn av befintliga avtal för datautbyte och en fortlöpande dialog mellan EU och USA på politisk nivå, särskilt ministermötena mellan EU och USA på området rättsliga och inrikes frågor i juni (se SPEECH/13/536) och november (MEMO/13/1003). Efter förra veckans ministermöte i Washington där EU företräddes av kommissionens vice ordförande Viviane Reding och kommissionär Cecilia Malmström gjorde EU och USA ett gemensamt uttalande (MEMO/13/1010). I uttalandet bekräftas att båda sidorna är redo att arbeta för att återställa förtroendet, också när det gäller skyddet av personuppgifter, och att stärka samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor.

Bakgrund

EU är i färd med att stärka sina egna regler för dataskydd. Nyligen gav Europaparlamentet sitt stöd till EU-kommissionens förslag (IP/12/46 och IP/13/57). Vid omröstningen den 21 oktober 2013 fick Europaparlamentet ett mandat att förhandla med EU-rådet. EU:s stats- och regeringschefer betonade också vikten av att den nya dataskyddslagstiftningen antas enligt tidtabell vid ett toppmöte den 24 och 25 oktober 2013. Kommissionen vill slutföra förhandlingarna senast till våren 2014.

Dessutom håller EU och USA på att förhandla fram ett ramavtal (”paraplyavtal”) om dataskydd på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Förhandlingarna inleddes den 28 mars 2011 och pågår fortfarande, efter mer än 15 förhandlingsomgångar.

Ett flertal avtal på EU-nivå styr det utbyte av personuppgifter mellan EU och USA som syftar till att bekämpa brott, bl.a. att förebygga och bekämpa terrorism och andra former av allvarlig brottslighet. Avtalen är avtalet om ömsesidig rättslig hjälp, avtalet om användning och överföring av passageraruppgifter, avtalet om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP)och avtalet mellan Europol och USA. Dessa avtal bemöter stora säkerhetsrelaterade utmaningar och främjar EU:s och USA:s gemensamma säkerhetsintressen, samtidigt som de garanterar skyddet av personuppgifter.

Utbyte av personuppgifter mellan EU och USA för kommersiella ändamål omfattas av Safe Harbour-beslutet som ger en rättslig grund för överföringar av personuppgifter från EU till företag i USA som ansluter sig till Safe Harbour-principerna.

Läs mer:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar