Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 27. novembra 2013

Európska komisia vyzýva Spojené štáty na obnovenie dôvery v dátové toky medzi EÚ a USA

Európska komisia dnes predstavila opatrenia, ktoré treba prijať na obnovenie dôvery v dátové toky medzi EÚ a USA. Ide o reakciu na hlboké znepokojenie vyvolané odhalením rozsiahlych amerických programov na zhromažďovanie spravodajských informácií, ktoré negatívne ovplyvnili transatlantické vzťahy. Dnešná reakcia Komisie má podobu 1) strategického dokumentu (oznámenie) o transatlantických dátových tokoch, ktorý popisuje problémy a riziká vyplývajúce z odhalenia amerických programov na zhromažďovanie spravodajských informácií, ako aj kroky, ktoré je potrebné prijať na riešenie týchto problémov; 2) analýzy fungovania „bezpečného prístavu“, ktorý upravuje prenos údajov na komerčné účely medzi EÚ a USA; a 3) správy o zisteniach pracovnej skupiny EÚ–USA (pozri MEMO/13/1059) týkajúce sa ochrany údajov, ktorá bola zriadená v júli 2013. Európska komisia okrem toho predstavuje svoj prehľad existujúcich dohôd o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) (pozri MEMO/13/1054) a Program na sledovanie financovania terorizmu, ktorý upravuje výmenu údajov v uvedených oblastiach na účely presadzovania práva (pozri MEMO/13/1164).

„Rozsiahle špehovanie našich občanov, spoločností a vedúcich predstaviteľov je neprijateľné. Občanom na oboch stranách Atlantiku musí byť navrátená istota, že sú ich údaje chránené, a spoločnosti potrebujú vedieť, že sa existujúce dohody dodržiavajú a presadzujú. Európska komisia dnes predstavuje opatrenia, ktoré napomôžu obnoviť dôveru a posilniť ochranu údajov v transatlantických vzťahoch,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „V súčasnosti sa ponúka možnosť na obnovenie dôvery, pričom od našich americkým partnerov očakávame, že ju využijú, a to najmä v tom zmysle, že budú s odhodlaním pracovať na rýchlom uzavretí rokovaní o „zastrešujúcej“ dohode medzi EÚ a USA o ochrane údajov. Takáto dohoda musí európskym občanom poskytnúť konkrétne a vykonateľné práva, najmä právo na súdnu nápravu v USA, kedykoľvek sa ich osobné údaje spracúvajú v USA.

„Dôvera európskych občanov utrpela v dôsledku „prípadu Snowden“ a naďalej pretrvávajú vážne obavy vyplývajúce z odhalení týkajúcich sa rozsiahleho prístupu spravodajských služieb USA k osobným údajom. Dnes predkladáme jasný program, ako môžu Spojené štáty spolupracovať s EÚ na obnovení dôvery a ubezpečení občanov EÚ, že ich údaje budú chránené. Každý – počnúc používateľmi internetu a končiac orgánmi na oboch stranách Atlantiku – bude čerpať výhody zo spolupráce založenej na silných právnych zárukách a dôvere, že sa tieto záruky budú rešpektovať“, uviedla Cecilia Malmströmová, európska komisárka pre vnútorné záležitosti.

Nedávne odhalenia týkajúce sa amerických programov na zhromažďovanie spravodajských informácií negatívne ovplyvnili dôveru, na ktorej sa táto spolupráca zakladá. V záujme zachovania kontinuity dátových tokov medzi EÚ a USA sa musí zabezpečiť vysoká úroveň ochrany údajov. Komisia dnes požaduje opatrenia v šiestich oblastiach:

  • Urýchlené prijatie reformy v oblasti ochrany údajov v EÚ: silný legislatívny rámec navrhnutý Európskou komisiou v januári 2012 (IP/12/46) s jasnými pravidlami vykonateľnými aj v situáciách, keď sa údaje prenášajú a spracovávajú v zahraničí, je potrebnejší ako kedykoľvek predtým. Inštitúcie EÚ by mali aj naďalej až do jari 2014 pracovať na prijatí reformy v oblasti ochrany údajov v EÚ, aby sa zabezpečila účinná a komplexná ochrana osobných údajov (pozri MEMO/13/923).

  • Skutočne bezpečný prístav: Komisia dnes predložila 13 odporúčaní na zlepšenie fungovania systému „bezpečného prístavu“. Reaguje tak na analýzu, ktorá sa takisto uverejňuje dnes, a ktorá považuje fungovanie systému v mnohých ohľadoch za nedostatočné. Nápravné opatrenia by sa mali identifikovať do leta 2014. Komisia následne preskúma fungovanie systému založeného na vykonávaní týchto 13 odporúčaní.

  • Posilnenie záruk ochrany údajov v oblasti presadzovania práva: Súčasné rokovania o „zastrešujúcej dohode“ (IP/10/1661) o prenose a spracovaní údajov v kontexte policajnej a súdnej spolupráce by sa mali rýchlo uzavrieť. Dohoda musí zaručovať vysokú úroveň ochrany občanov, ktorí by mali mať rovnaké práva na oboch stranách Atlantiku. Občania EÚ, ktorí nemajú bydlisko v USA, by mali mať najmä možnosť využívať mechanizmy súdnej nápravy.

  • Získavanie údajov využitím existujúcich dohôd o vzájomnej právnej pomoci a odvetvových dohôd: Americká vláda by mala prijať všeobecný záväzok, že v prípadoch, keď je z dôvodov presadzovania práva potrebný prevod údajov, bude využívať právny rámec, ako je vzájomná právna pomoc a odvetvové dohody medzi EÚ a USA, ako je napríklad Dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich a Program na sledovanie financovania terorizmu. Kladenie priamych otázok spoločnostiam by malo byť možné len v jasne definovaných, výnimočných a súdne overiteľných situáciách.

  • Riešenie európskych obáv týkajúcich prebiehajúceho procesu reformy v USA:
    Prezident Obama ohlásil preskúmanie činností orgánov americkej národnej bezpečnosti. Tento proces by mal byť takisto prínosný pre občanov EÚ. Medzi najdôležitejšie zmeny by malo patriť rozšírenie záruk dostupných občanom USA aj na občanov EÚ, ktorí nemajú bydlisko v USA, zvýšená miera transparentnosti a lepší dohľad.

  • Presadzovanie noriem ochrany súkromia na medzinárodnej úrovni: Spojené štáty by mali pristúpiť k dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ďalej len „dohovor 108“) tak, ako pristúpili k dohovoru o počítačovej kriminalite z roku 2001.

Komisia takisto upozorňuje, že normy ochrany údajov nebudú súčasťou prebiehajúcich rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií.

Dnešná reakcia Komisie vychádza zo zistení pracovnej skupiny EÚ–USA pre ochranu údajov, z preskúmania existujúcich dohôd o výmene údajov uskutočneného Komisiou a z prebiehajúceho dialógu medzi EÚ a USA na politickej úrovni, najmä na ministerských stretnutiach predstaviteľov EÚ a USA v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí v júni (pozri SPEECH/13/536) a novembri (MEMO/13/1003). Po stretnutí na úrovni ministrov minulý týždeň vo Washingtone, na ktorom EÚ zastupovala podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová a komisárka Cecilia Malmströmová, vydali EÚ a USA spoločné vyhlásenie (MEMO/13/1010), v ktorom opätovne potvrdili ochotu oboch strán pracovať na obnovení dôvery, okrem iného v otázkach ochrany údajov, a posilnení spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Súvislosti

EÚ v súčasnosti posilňuje vlastné pravidlá ochrany údajov. Návrhy Európskej komisie (IP/12/46 a IP/13/57) boli nedávno podporené Európskym parlamentom. Hlasovanie, ktoré sa konalo 21. októbra 2013 dalo Európskemu parlamentu mandát na rokovania s druhou komorou legislatívy EÚ, Radou Európskej únie. Európske hlavy štátov a vlád takisto zdôraznili význam „včasného“ prijatia nových predpisov na ochranu údajov na summite 24. a 25. októbra 2013. Komisia by chcela rokovania ukončiť na jar 2014.

Okrem toho EÚ a USA rokujú v súčasnosti o rámcovej dohode o ochrane údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce („zastrešujúca dohoda“). Rokovania sa začali 28. marca 2011 a po viac ako 15 kolách stále prebiehajú.

Výmena osobných údajov medzi EÚ a USA na účely presadzovania práva, ako aj na prevenciu a boj proti terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti, sa riadi viacerými dohodami na úrovni EÚ. Ide o Dohodu o vzájomnej právnej pomoci , Dohodu o využívaní a prenose osobných záznamov o cestujúcich , Dohodu o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu, a Dohodu medzi Europolom a USA. Tieto dohody reagujú na dôležité bezpečnostné problémy a spĺňajú spoločné bezpečnostné záujmy EÚ a USA, ktoré zaručujú ochranu osobných údajov.

Výmenou osobných údajov na obchodné účely medzi EÚ a USA sa zaoberá rozhodnutie o „bezpečnom prístave“, ktoré poskytuje právny základ pre prenosy osobných údajov z EÚ do spoločností v USA, ktoré sa pridŕžajú zásad „bezpečného prístavu“.

Ďalšie informácie:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontakty:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar