Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 listopada 2013 r.

Przepływ danych osobowych między UE a USA – Komisja Europejska wzywa Amerykę do przywrócenia zaufania

Komisja Europejska przedstawiła dziś działania, jakie należy podjąć, aby przywrócić zaufanie związane z przepływem danych między UE a USA po tym, jak doniesienia o szeroko zakrojonych programach gromadzenia danych przez amerykańskie służby wywiadowcze wywołały głębokie zaniepokojenie i negatywnie odbiły się na stosunkach transatlantyckich. W odpowiedzi na tę sytuację Komisja przedstawiła: 1) dokument strategiczny (komunikat) dotyczący transatlantyckiego przepływu danych, w którym określono wyzwania i zagrożenia wynikające z ujawnienia informacji o programach gromadzenia danych przez amerykański wywiad, a także działania niezbędne do rozwiania związanych z tym obaw; 2) analizę funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych osobowych, które regulują przesyłanie danych między UE a USA do celów komercyjnych; 3) sprawozdanie z ustaleń specjalnej grupy roboczej UE-USA (zob.MEMO/13/1059) na temat ochrony danych powołanej w lipcu 2013 r. Komisja przedstawiła również wyniki oceny istniejących umów w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (zob. MEMO/13/1054) oraz Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Wspomniane umowy i program są podstawą wymiany danych w tych dziedzinach do celów egzekwowania prawa (zob. MEMO/13/1164).

„Masowe szpiegowanie naszych obywateli, przedsiębiorstw i czołowych polityków jest niedopuszczalne. Obywatele po obu stronach Atlantyku muszą być pewni, że ich dane są chronione, natomiast przedsiębiorcy powinni móc polegać na tym, że istniejące umowy są przestrzegane, a ich postanowienia egzekwowane. Komisja Europejska przedstawia dziś działania, które pomogą przywrócić zaufanie i poprawić ochronę danych w stosunkach transatlantyckich”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Mamy teraz okazję do odbudowania zaufania i liczymy na to, że nasi amerykańscy partnerzy ją wykorzystają, zwłaszcza przez zdecydowane dążenie do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie umowy ramowej między UE a USA o ochronie danych. Tego rodzaju porozumienie musi dawać Europejczykom konkretne i możliwe do wyegzekwowania prawa, zwłaszcza prawo do sądowych środków odwoławczych w Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy tam właśnie przetwarzane są ich dane osobowe”.

„Sprawa Snowdena podważyła zaufanie naszych obywateli i nadal istnieją poważne obawy co do domniemanego masowego dostępu amerykańskich służb specjalnych do danych osobowych obywateli Unii. Przedstawiony dziś plan działania jasno pokazuje, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą razem z nami odbudować zaufanie obywateli UE i zapewnić ich o ochronie ich danych osobowych. Na współpracy opartej na solidnych gwarancjach prawnych i zaufaniu, że są one stosowane, skorzystają tak użytkownicy internetu, jak i organy władzy po obu stronach Atlantyku”, powiedziała Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych.

Ujawnione niedawno informacje o programach gromadzenia danych stosowanych przez amerykański wywiad nadwyrężyły zaufanie, na którym opiera się ta współpraca. Aby zachować ciągłość przepływów danych między UE i USA, trzeba zagwarantować wysoki poziom ochrony danych. W związku z tym Komisja wzywa do podjęcia działań w sześciu dziedzinach:

  • Szybkie przyjęcie reformy systemu ochrony danych osobowych w UE: bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są stabilne ramy prawne, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej ze stycznia 2012 r.(IP/12/46), z jasnymi zasadami, które można egzekwować również w sytuacji, gdy dane są przesyłane za granicę i tam przetwarzane. Dlatego też instytucje UE powinny nadal pracować nad przyjęciem do wiosny 2014 r. reformy unijnych przepisów o ochronie danych, aby zagwarantować skuteczną i szeroką ochronę danych osobowych (zob.MEMO/13/923).

  • Ulepszenie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych: Komisja proponuje dziś 13 zaleceń w celu usprawnienia funkcjonowania systemu bezpiecznego transferu danych osobowych. Z opublikowanej również dzisiaj analizy wynika, że ma on kilka niedociągnięć. Środki zaradcze powinny zostać określone do lata 2014 r. Następnie Komisja dokona oceny funkcjonowania systemu w oparciu o wdrożenie wspomnianych 13 zaleceń.

  • Wzmocnienie gwarancji ochrony danych w obszarze egzekwowania prawa: aktualne negocjacje w sprawie umowy ramowej (IP/10/1661) dotyczące przekazywania i przetwarzania danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej należy szybko sfinalizować. Umowa musi gwarantować obywatelom po obu stronach Atlantyku taki sam, wysoki poziom ochrony. Zwłaszcza obywatele UE niebędący rezydentami USA powinni mieć możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

  • Wykorzystanie istniejących umów o wzajemnej pomocy prawnej i porozumień sektorowych w celu uzyskania dostępu do danych: zawsze gdy do celów związanych z egzekwowaniem prawa wymagany jest transfer danych, amerykańska administracja powinna czuć się zobowiązana, co do zasady, do stosowania ram prawnych, takich jak umowy o wzajemnej pomocy prawnej i porozumienia sektorowe zawarte między UE a USA (np. umowa w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera i Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów). Możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw powinna być zastrzeżona tylko w ściśle określonych, wyjątkowych i podlegających kontroli sądu sytuacjach.

  • Uwzględnienie europejskich problemów w trwającym procesie reform w USA:
    prezydent Obama zapowiedział przegląd działań krajowych władz bezpieczeństwa. Proces ten powinien przynieść korzyści również obywatelom UE. Do najważniejszych zmian należy rozszerzenie gwarancji ochrony danych osobowych, z których korzystają obywatele USA, na obywateli UE niebędących rezydentami w USA, zwiększenie przejrzystości i usprawnienie nadzoru.

  • Upowszechnianie na całym świecie norm ochrony prywatności: USA powinny przystąpić do Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych („konwencja 108”), tak jak przystąpiły do Konwencji z 2001 r. o cyberprzestępczości.

Komisja wyjaśnia również, że normy ochrony danych nie będą przedmiotem trwających negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji.

Dzisiejsza odpowiedź Komisji opiera się na ustaleniach grupy roboczej UE-USA ds. ochrony danych, ocenie istniejących umów o wymianie danych dokonanej przez Komisję oraz na kontynuacji dialogu na szczeblu politycznym odbywającego się między UE i USA, zwłaszcza na wynikach rozmów europejskich i amerykańskich ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w czerwcu (zob.
SPEECH/13/536) i listopadzie (MEMO/13/1003). W następstwie konferencji ministerialnej w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, na której Unię reprezentowały wiceprzewodnicząca Viviane Reding i komisarz Cecilia Malmström, UE i USA wydały wspólną deklarację (MEMO/13/1010), w której potwierdzono gotowość obu stron do działania na rzecz odbudowy zaufania, w tym w sprawach dotyczących ochrony danych, oraz wzmocnienia współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Kontekst

UE ulepsza obecnie swoje przepisy dotyczące ochrony danych. Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej (IP/12/46 iIP/13/57) uzyskały niedawno poparcie Parlamentu Europejskiego. W wyniku głosowania, które odbyło się 21 października 2013 r., Parlament Europejski uzyskał mandat do prowadzenia negocjacji z drugim prawodawcą Unii – Radą Unii Europejskiej. Szefowie państw i rządów europejskich podkreślili również znaczenie przyjęcia w odpowiednim czasie nowych przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych podczas szczytu w dniach 24 i 25 października 2013 r. Komisja zamierza zakończyć negocjacje do wiosny 2014 r.

Ponadto UE i USA prowadzą obecnie negocjacje w sprawie umowy o ochronie danych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej (tzw. umowa ramowa). Rokowania rozpoczęto 28 marca 2011 r. i do tej pory odbyło się ponad 15 rund negocjacji, które nadal są kontynuowane.

Wymiana danych osobowych między UE i USA do celów egzekwowania prawa, aby m.in. zapobiegać terroryzmowi i innym formom poważnej przestępczości oraz zwalczać je, opiera się na wielu umowach zawartych na poziomie UE. Są to: Umowa o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Umowa o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera, umowa o przetwarzaniu i przekazywaniu danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów, oraz umowa o współpracy między Europolem a USA. Umowy te regulują ważne kwestie w zakresie bezpieczeństwa i odpowiadają wspólnym dla UE i USA interesom bezpieczeństwa, a jednocześnie gwarantują ochronę danych osobowych.

Wymiana danych osobowych między UE i USA do celów komercyjnych została uregulowana w decyzji w sprawie ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani”, stanowiącej podstawę prawną dla transferów danych osobowych z UE do przedsiębiorstw mających siedzibę w USA, które zobowiązały się do przestrzegania zasad ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani”.

Informacje dodatkowe:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontakt :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar