Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. novembrī

Eiropas Komisija aicina ASV atjaunot uzticību datu plūsmai starp ES un ASV

Šodien Eiropas Komisija ir noteikusi veicamos pasākumus, lai atjaunotu uzticību datu plūsmai starp ES un ASV – pārvarot dziļas bažas sakarā ar atklātībā nonākušo informāciju par ASV izlūkdienestu lielapjoma datu vākšanas programmām, kas nelabvēlīgi ietekmēja transatlantiskās attiecības. Komisijas atbilde šodien sastāv no 1) stratēģijas dokumenta (paziņojuma) par transatlantiskajām datu plūsmām, kurā aprakstītas problēmas un riski, kas izriet no atklātībā nonākušās informācijas par ASV izlūkdienestu datu vākšanas programmām, kā arī veicamie pasākumi ar to saistīto bažu kliedēšanai; 2) analīzes par 'Safe Harbour' shēmas darbību, kas regulē datu pārsūtīšanu starp ES un ASV komercdarījumu nolūkos, un 3) ziņojuma par ES un ASV darba grupas datu aizsardzības jautājumos, ko izveidoja 2013. gada jūlijā, konstatējumiem (skatīt MEMO/13/1059). Turklāt Eiropas Komisija arī iesniedz savu pārskatu par spēkā esošajiem nolīgumiem par pasažieru datu reģistru (PDR) (skatīt MEMO/13/1054) un Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP), kuri šajās jomās regulē datu apmaiņu tiesībaizsardzības nolūkos (skatīt MEMO/13/1164).

"Mūsu iedzīvotāju, uzņēmumu un valstu vadītāju masveida izspiegošana nav pieņemama. Abās Atlantijas okeāna pusēs ir jāatjauno iedzīvotāju pārliecība, ka viņu dati tiek aizsargāti, un uzņēmumiem ir jābūt drošiem, ka spēkā esošie nolīgumi tiek ievēroti un piemēroti. Šodien Eiropas Komisija izklāsta pasākumus, kas palīdzētu atjaunot uzticēšanos un pastiprinātu datu aizsardzību transatlantiskajās attiecībās," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Šobrīd ir radusies iespēja atjaunot uzticību, un mēs ceram, ka mūsu ASV partneri šo iespēju izmantos, jo īpaši apņēmīgi strādājot pie tā, lai ātri pabeigtu sarunas par ES un ASV datu aizsardzības "jumta nolīgumu". Šādam nolīgumam ir jānodrošina Eiropas iedzīvotājiem konkrētas un īstenojamas tiesības, jo īpaši tiesības vērsties tiesā ASV vienmēr, kad personas dati tiek apstrādāti ASV."

"Eiropas iedzīvotāju uzticību ir satricinājusi Snoudena lieta, un joprojām saglabājas nopietnas bažas saistībā ar apgalvojumiem par to, ka ASV izlūkdienestiem ir bijusi plaša piekļuve personu datiem. Šodien mēs iesniedzam skaidru plānu ar pasākumiem, kā ASV var sadarboties ar ES, lai atjaunotu uzticēšanos un apliecināt ES iedzīvotājiem, ka viņu dati ir aizsargāti. Abās Atlantijas okeāna pusēs ikvienam – sākot ar interneta lietotājiem un beidzot ar iestādēm – vajadzētu gūt labumu no sadarbības, kuras pamatā ir stingri tiesību aizsardzības pasākumi un pārliecība, ka šie aizsardzības pasākumi tiks ievēroti," piebilda ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Nesen atklātībā nonākusī informācija par ASV izlūkdienestu datu vākšanas programmām nelabvēlīgi ietekmēja uzticēšanos, kas ir šīs sadarbības pamatā. Lai datu plūsma starp ES un ASV turpinātos, ir jānodrošina augsts datu aizsardzības līmenis. Šodien Komisija aicina rīkoties sešās jomās.

  • ES datu aizsardzības reformas ātra pieņemšana: tagad vairāk nekā jebkad ir nepieciešams stingrais tiesiskais regulējums, kuru 2012. gada janvārī ierosināja Eiropas Komisija (IP/12/46) un kurā ir skaidri noteikumi, kas īstenojami situācijās, kad notiek datu pārsūtīšana uz ārvalstīm un datu apstrāde ārvalstīs. Tādēļ ES iestādēm vajadzētu turpināt strādāt pie tā, lai ES datu aizsardzības reformu pieņemtu līdz 2014. gada pavasarim, tādējādi nodrošinot personas datu efektīvu un visaptverošu aizsardzību (skatīt MEMO/13/923).

  • "Safe Harbour" shēmas drošības palielināšana: šodien Komisija iesniedza 13 ieteikumus, lai uzlabotu "Safe Harbour" shēmas darbību – pēc tam, kad analīzē (kas arī publicēta šodien) konstatēts, ka shēmas darbība no vairākiem aspektiem ir nepilnīga. Līdzekļi nepilnību novēršanai būtu jāidentificē līdz 2014. gada vasarai. Pēc tam, pamatojoties uz šo 13 ieteikumu īstenošanu, Komisija pārskatīs shēmas darbību.

  • Datu aizsardzības pasākumu pastiprināšana tiesībaizsardzības jomā: būtu steidzami jāpabeidz pašlaik notiekošās sarunas par "jumta nolīgumu" (IP/10/1661) attiecībā uz datu pārsūtīšanu un apstrādi policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā. Nolīgumā ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis iedzīvotājiem, lai abās Atlantijas okeāna pusēs viņi varētu baudīt vienādas tiesības. Jo īpaši ES iedzīvotājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav ASV, vajadzētu būt iespējai izmantot tiesiskās aizsardzības mehānismus.

  • Spēkā esošo nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību un nozaru nolīgumu izmantošana datu ieguvei: ASV valsts iestādēm būtu jāapņemas visos gadījumos, kad nepieciešama datu pārsūtīšana tiesībaizsardzības nolūkos, kā vispārēju principu izmantot tiesisko regulējumu, piemēram, nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību un ES un ASV nozaru nolīgumus – tādus kā Nolīgumu par pasažieru datu reģistru un Nolīgumu par teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Iespēju tieši sazināties ar uzņēmumiem vajadzētu paredzēt tikai skaidri noteiktās ārkārtas situācijās, ko var pārraudzīt tiesa.

  • Eiropas iedzīvotāju bažu kliedēšana par notiekošo ASV reformu:
    ASV prezidents Obama ir paziņojis, ka tiks pārskatītas ASV valsts drošības iestāžu darbības. No šā procesa labumu vajadzētu gūt arī ES iedzīvotājiem. Galveno izmaiņu rezultātā vajadzētu paplašināt ASV pilsoņiem pieejamo aizsardzības pasākumu darbību, tos attiecinot arī uz ES iedzīvotājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav ASV, kā arī nodrošināt labāku pārredzamību un labāku uzraudzību.

  • Privātuma standartu veicināšana starptautiskā mērogā: ASV būtu jāpievienojas Eiropas Padomes Konvencijai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi ("Konvencija 108") tāpat, kā tā 2001. gadā pievienojās Konvencijai par kibernoziegumiem.

Komisija arī skaidri norāda, ka datu aizsardzības standarti netiks iekļauti notiekošajās sarunās par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību.

Komisijas šodien sniegtās atbildes pamatā ir ES un ASV darba grupas datu aizsardzības jautājumos konstatējumi, Komisijas pārskats par spēkā esošajiem nolīgumiem attiecībā uz datu apmaiņu un nepārtraukts dialogs politiskā līmenī starp ES un ASV, jo īpaši ES un ASV tieslietu un iekšlietu ministru tikšanās jūnijā (skatīt SPEECH/13/536) un novembrī (MEMO/13/1003). Pēc ministru tikšanās pagājušajā nedēļā Vašingtonā, kur ES pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un komisāre Sesīlija Malmstrēma, ES un ASV pieņēma kopīgu paziņojumu (MEMO/13/1010), atkārtoti apstiprinot abu pušu gatavību strādāt pie tā, lai atjaunotu uzticību, tostarp datu aizsardzības jautājumos, un pastiprinātu sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā.

Vispārīga informācija

ES pašlaik pastiprina savus noteikumus par datu aizsardzību. Eiropas Komisijas priekšlikumus (IP/12/46 un IP/13/57) nesen atbalstīja arī Eiropas Parlaments. Balsojumā, kas notika 2013. gada 21. oktobrī, Eiropas Parlamentam tika piešķirtas pilnvaras risināt sarunas ar otru ES likumdevēju – Eiropas Savienības Padomi. Eiropas valstu un valdību vadītāji arī uzsvēra to, cik būtiski ir “savlaicīgi” pieņemt jaunos datu aizsardzības tiesību aktus 2014. gada 24. un 25. oktobra samitā. Komisija vēlas pabeigt sarunas līdz 2014. gada pavasarim.

Turklāt ES un ASV pašlaik risina sarunas par pamatnolīgumu par datu aizsardzību policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā ("jumta nolīgumu"). Sarunas tika sāktas 2011. gada 28. martā un joprojām turpinās pēc vairāk nekā 15 sarunu kārtām.

Personas datu apmaiņu starp ES un ASV tiesībaizsardzības nolūkos, tostarp nolūkā novērst un apkarot terorismu un citus smagu noziegumu veidus, reglamentē vairāki nolīgumi ES līmenī. Tie ir šādi: Savstarpējas juridiskas palīdzības nolīgums, Nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu (PDR), Nolīgums par finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, lai īstenotu ASV Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP), un Nolīgums starp Eiropolu un ASV. Šie nolīgumi sniedz risinājumu būtiskām drošības problēmām un atbilst ES un ASV kopējām drošības interesēm, vienlaikus garantējot personas datu aizsardzību.

Personas datu apmaiņa starp ES un ASV komercdarījumu nolūkos tiek risināta "Safe Harbour" lēmumā, kurā noteikts tiesiskais pamats personas datu pārsūtīšanai no ES tiem uzņēmumiem ASV, kuri ievēro "drošības zonas" principus.

Plašāka informācija pieejama:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar