Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 27. marraskuuta 2013

Komissio kehottaa Yhdysvaltoja palauttamaan luottamuksen tietojen siirtoon

Euroopan komissio on määrittänyt toimet, jotka ovat tarpeen luottamuksen palauttamiseksi EU:n ja Yhdysvaltain väliseen tietojen siirtoon tilanteessa, jossa Yhdysvaltain harjoittamaa laajamittaista tiedustelutietojen keruuta koskevat paljastukset ovat herättäneet syvää huolta ja vaikuttaneet haitallisesti transatlanttisiin suhteisiin. Komissio on tänään julkaissut 1) transatlanttista tiedonsiirtoa koskevan strategia-asiakirjan (tiedonannon), jossa määritetään Yhdysvaltain tiedustelutietojen hankintaohjelmia koskevista paljastuksista johtuvat haasteet ja riskit sekä toimet niihin puuttumiseksi, 2) analyysin EU:n ja Yhdysvaltain välillä tapahtuvaa kaupallista tiedonsiirtoa sääntelevän safe harbor ‑järjestelmän toimivuudesta sekä 3) raportin heinäkuussa 2013 perustetun EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojatyöryhmän tuloksista (ks. MEMO/13/1059). Lisäksi on esitelty komission arvio matkustajarekisteritietoja koskevasta sopimuksesta (ks. MEMO/13/1054) ja terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevasta sopimuksesta, joilla säännellään lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa tietojenvaihtoa kyseisillä aloilla (ks. MEMO/13/1164).

Laajamittaista EU:n kansalaisten, yritysten ja johtajien vakoilua ei voida hyväksyä. Kansalaisten on Atlantin molemmin puolin voitava luottaa siihen, että heidän tietonsa on suojattu, ja yritysten on tiedettävä, että sopimuksia kunnioitetaan ja noudatetaan. Komission tänään esittämät toimet auttaisivat palauttamaan luottamuksen ja vahvistamaan tietosuojaa transatlanttisissa suhteissa. Odotamme, että yhdysvaltalaiset kumppanimme hyödyntävät tämän uuden tilaisuuden rakentaakseen uudelleen luottamusta ja ennen kaikkea tekevät määrätietoisesti töitä, jotta EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojapuitesopimusta koskevat neuvottelut saadaan nopeasti päätökseen. Sopimuksella on taattava Euroopan kansalaisille konkreettiset ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja erityisesti oikeus yhdysvaltalaisten oikeussuojakeinojen käyttöön, mikäli heidän henkilötietojaan käsitellään Yhdysvalloissa”, totesi oikeusasioista vastaava komissaari, komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.

”Edward Snowdenin tapaus on horjuttanut eurooppalaisten luottamusta. Vallalla on edelleen vakavia epäilyksiä, sillä Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen on väitetty rikkoneen laajamittaisesti henkilötietojen suojaa. Olemme tänään esittäneet selkeän ohjelman, jota noudattamalla voidaan palauttaa luottamus keskinäisissä suhteissa ja jonka myötä EU:n kansalaiset voivat luottaa siihen, että heidän tietonsa on suojattu. Vahvoihin oikeudellisiin takeisiin perustuvasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki, niin yksittäiset internetin käyttäjät kuin viranomaisetkin Atlantin molemmin puolin, kun voidaan luottaa, että takeita myös kunnioitetaan”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Hiljattain paljastuneet Yhdysvaltain tiedustelutietojen keruuohjelmat ovat vahingoittaneet yhteistyön perustana olevaa luottamusta. Tietojen siirtoa EU:n ja Yhdysvaltain välillä voidaan jatkaa vain, jos varmistetaan korkeatasoinen tietosuoja. Komissio kehottaa ryhtymään toimiin kuudella alalla:

  • EU:n tietosuojauudistuksen nopea vahvistaminen: Nyt jos koskaan tarvitaan komission tammikuussa 2012 ehdottamia vahvoja tietosuojasääntöjä (IP/12/46), jotka ovat selkeät ja täytäntöönpanokelpoiset myös silloin, kun tietoja siirretään ulkomaille ja käsitellään ulkomailla. Sen vuoksi EU:n toimielinten olisi jatkettava työtä, jotta EU:n tietosuojauudistus saadaan hyväksyttyä keväällä 2014. Näin varmistetaan, että henkilötiedoilla on tehokas ja kattava suoja (ks. MEMO/13/923).

  • Safe harbor järjestelmästä turvallisempi: Komissio on tänään antanut 13 suositusta safe harbor ‑järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Niin ikään tänään julkaistussa analyysissa todetaan, että järjestely toimii monessa suhteessa puutteellisesti. Korjaavia keinoja pitäisi löytää kesään 2014 mennessä, minkä jälkeen komissio arvioi järjestelyn toimivuutta antamiensa 13 suosituksen täytäntöönpanon pohjalta.

  • Tietosuojatakeiden lujittaminen lainvalvonnan saralla: Meneillään olevat neuvottelut puitesopimuksesta (ks. IP/10/1661), joka koskee tiedonsiirtoa ja tietojen käsittelyä oikeus- ja poliisiyhteistyössä, olisi saatettava viipymättä päätökseen. Sopimuksella on taattava kansalaisille korkeatasoinen tietosuoja ja samat oikeudet Atlantin molemmin puolin. Etenkin olisi taattava EU:n kansalaisille oikeus käyttää yhdysvaltalaisia oikeussuojakeinoja, vaikka he eivät asuisi Yhdysvalloissa.

  • Keskinäistä oikeusapua koskevan sopimuksen ja alakohtaisten sopimusten käyttäminen tietojen saamiseksi: Yhdysvaltain viranomaisten olisi sitouduttava soveltamaan lainvalvontatarpeisiin perustuvissa tiedonsiirtovaatimuksissa pääsääntöisesti keskinäistä oikeusapua koskevaa sopimusta tai EU:n ja Yhdysvaltain välisiä alakohtaisia sopimuksia (esim. matkustajarekisteritietoja koskevaa sopimusta tai terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevaa sopimusta) tai muuta vastaavaa oikeusperustaa. Suoraan yrityksille esitettävien tiedonantovaatimusten tulisi olla mahdollisia vain selkeästi määritellyissä poikkeustilanteissa, ja vaatimukset olisi voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäviksi.

  • Eurooppalaisten huolenaiheisiin puuttuminen Yhdysvaltain uudistusprosessissa:
    Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on ilmoittanut, että maan kansallisten turvallisuusviranomaisten toimintaa tarkastellaan uudelleen. Prosessin tulisi hyödyttää myös EU:n kansalaisia. Tärkeintä olisi ulottaa yhdysvaltalaisille annetut takeet koskemaan myös EU:n kansalaisia, vaikka nämä eivät asuisi Yhdysvalloissa, ja parantaa valvontaa.

  • Yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen edistäminen kansainvälisesti: Yhdysvaltain olisi liityttävä yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen, kuten se on liittynyt tietoverkkorikollisuutta koskevaan vuoden 2001 yleissopimukseen.

Komissio myös painottaa, että tietosuojavaatimuksista ei tulla neuvottelemaan osana transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta parhaillaan käytäviä neuvotteluja.

Komission tämänpäiväiset toimet perustuvat EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojatyöryhmän tuloksiin, komission suorittamaan olemassa olevien tietojenvaihtosopimusten uudelleenarviointiin sekä EU:n ja Yhdysvaltain välillä jatkuvasti käytävään poliittiseen vuoropuheluun – erityisesti oikeus- ja sisäasioista vastaavien ministerien tapaamisiin kesäkuussa (ks. SPEECH/13/536) ja marraskuussa (ks. MEMO/13/1003). Washingtonissa viime viikolla järjestetyn ministerikokouksen – jossa EU:ta edustivat komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja komissaari Cecilia Malmström – jälkeen EU ja Yhdysvallat antoivat yhteisen lausuman (ks. MEMO/13/1010), jossa molemmat osapuolet vahvistivat halunsa palauttaa keskinäisen luottamuksen muun muassa tietosuoja-asioissa sekä tehostaa yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa.

Tausta

EU vahvistaa parhaillaan omia tietosuojasääntöjään. Komission ehdotukset (ks. IP/12/46 ja IP/13/57) saivat aivan hiljattain Euroopan parlamentin tuen. Ehdotuksista äänestettiin 21. lokakuuta 2013, ja äänestystuloksen myötä Euroopan parlamentti sai valtuudet neuvotella asiasta EU:n toisen lainsäätäjän eli Euroopan unionin neuvoston kanssa. Myös EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet korostivat uuden tietosuojalainsäädännön ripeän hyväksymisen tärkeyttä 24.–25. lokakuuta 2013 pidetyssä huippukokouksessa. Komissio haluaisi saada neuvottelut päätökseen viimeistään keväällä 2014.

Lisäksi EU ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan tietosuojaa oikeus- ja poliisiyhteistyössä koskevasta puitesopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 28. maaliskuuta 2011, ja ne jatkuvat edelleen.

Lainvalvontatarkoituksessa – kuten terrorismin ja muunlaisen vakavan rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi – tehtävästä henkilötietojen vaihdosta EU:n ja Yhdysvaltain välillä on tehty useita EU:n tason sopimuksia: sopimus keskinäisestä oikeusavusta, sopimus matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä (PNR-sopimus), sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (TFTP-sopimus) ja Europolin ja Yhdysvaltain välinen sopimus. Sopimuksilla vastataan merkittäviin turvallisuushaasteisiin ja EU:n ja Yhdysvaltain yhteisiin turvallisuustarpeisiin, ja samalla taataan henkilötietojen suoja.

Kaupallisissa tarkoituksissa tapahtuvasta henkilötietojen vaihdosta EU:n ja Yhdysvaltain välillä on säädetty ns. safe harbor ‑päätöksessä, joka toimii oikeusperustana siirrettäessä henkilötietoja EU:sta safe harbor ‑periaatteita noudattaville yhdysvaltalaisyrityksille.

Lisätietoja:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar