Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2013

Euroopa Komisjon kutsub USAt üles parandama ELi kodanike isikuandmete kaitset

Täna kinnitas Euroopa Komisjon meetmed, millega taastada usaldus ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste andmevoogude vastu pärast seda, kui tuli avalikuks, et Ameerika luureandmete kogumise programmid mõjutavad negatiivselt atlandiüleseid suhteid. Esiteks võttis komisjon vastu strateegiadokumendi (teatist) atlandiüleste andmevoogude kohta, milles kirjeldatakse USA luureandmete kogumise programmide paljastumisest tulenevaid probleeme koos vajalike vastumeetmetega. Sellele lisandub ELi ja USA vahelisi ärieesmärgilisi andmeülekandeid reguleeriva kava Safe Harbour toimimise analüüs; ning aruandest 2013. aasta juunis loodud ELi–USA andmekaitse töörühma järelduste kohta (vt MEMO/13/1059). Lisaks esitab Euroopa Komisjon ülevaate kehtivatest lepingutest broneeringuinfo (vt MEMO/13/1054) ja terroristide rahastamise jälgimisprogrammi kohta, mis reguleerib vastavate sektorite õiguskaitseotstarbelist andmevahetust (vt MEMO/13/1164).

Me ei saa leppida lausluuramisega meie kodanike, äriühingute ja riigipeade järel. Kodanikel ja äriühingutel kummalgi pool Atlandi ookeani peab olema kindlus nende andmete kaitstuses ning kehtivate lepingute järgimises ja jõustamises. Täna kinnitab Euroopa Komisjon meetmed usalduse taastamiseks ja andmekaitse tugevdamiseks atlandiülestes suhetes,” ütles ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Praegu on võimalus taastada usaldus, ja me loodame, et meie Ameerika partnerid kasutavad seda võimalust, aidates ELi–USA andmekaitse raamlepingu üle peetavad läbirääkimised kiiresti lõpule viia. Selline leping peab andma Euroopa kodanikele konkreetsed, tagatavad õigused, eelkõige õigus õiguskaitsele USAs, kui nende isikuandmeid seal töödeldakse.

„Euroopa kodanike usaldust raputas Snowdeni juhtum. Pärast süüdistusi isikuandmete laiaulatusliku kasutamise kohta USA julgeolekuasutuste poolt tunnevad inimesed end ebakindlalt. Täna esitame me selge kava, kuidas USA saaks koos ELiga taastada usalduse ja veenda ELi kodanikke nende andmete kaitstuses. Sellest koostööst on kasu igaühele alates internetikasutajatest kuni ametiasutusteni mõlemal pool Atlandi ookeani,” ütles Euroopa Liidu siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Hiljutised paljastused USA luureandmete kogumise programmide kohta õõnestasid usaldust. ELi ja USA vaheliste andmevoogude püsimiseks on vaja tagada andmekaitse kõrge tase. Komisjon kutsub üles võtma meetmeid kuues valdkonnas:

  1. ELi andmekaitsereformi kiire vastuvõtmine: rohkem kui kunagi varem on vaja tugevat õigusraamistikku (IP/12/46) , mida saab rakendada ka juhtudel, kui andmed saadetakse välismaale ja töödeldakse seal. ELi institutsioonid peaksid isikuandmete tõhusaks kaitsmiseks (vt MEMO/13/923) võtma andmekaitsereformi vastu 2014. aasta kevadeks.

  1. Safe Harbouri kava turvalisemaks muutmine: komisjon esitas täna 13 soovitust Safe Harbouri kava toimimise parandamiseks, sest samuti täna avaldatud analüüs tuvastas selles mitmeid puudusi. Parandusmeetmed tuleks koostada 2014. aasta suveks. Seejärel vaatab komisjon kava toimimise läbi nimetatud 13 soovituse rakendamise alusel.

  2. Andmekaitsemeetmete tugevdamine õiguskaitse valdkonnas: kiiresti tuleks lõpule viia läbirääkimised raamlepingu (IP/10/1661) üle, mis reguleeriks andmete edastamist ja töötlemist politsei- ja õigusalase koostöö raames. See leping peab tagama kaitse kõrge taseme kodanikele, kel peaksid olema samad õigused mõlemal pool Atlandi ookeani. Eelkõige peaksid ELi kodanikud, kes ei ela USAs, saama kasutada õiguskaitsemehhanisme.

  3. Vastastikuste õigusabi ja valdkondlike kokkulepete kasutamine andmete saamiseks: USA valitsus peaks kohustuma alati, kui on õiguskaitse otstarbel vaja andmeid edastada, kasutama õigusraamistikku, nagu ELi ja USA vahelised vastastikused õigusabi ja valdkondlikud kokkulepped ning terroristide rahastamise jälgimisprogramm. Andmete küsimine otse äriühingutelt peaks olema võimalik üksnes selgelt määratletud, erandlikes olukordades.

  4. Euroopa kodanike kaitse parandamine USA toimuva reformi raames:
    President Obama kuulutas välja USA riiklike julgeolekuasutuste tegevuse reformi. Sellest peaks olema kasu ka ELi kodanikele. Kõige olulisemad muudatused peaksid olema USA kodanikele kättesaadavate kaitsemeetmete laiendamine ELi kodanikele, kes ei ela USAs, suurem läbipaistvus ja parem ülevaade.

  5. Privaatsusnõuete edendamine rahvusvahelisel tasemel: USA peaks ühinema Euroopa Nõukogu konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel (konventsioon nr 108), nagu ta ühines 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooniga.

Komisjon selgitab, et andmekaitsenõuded ei ole käimasolevate, atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse loomiseks peetavate läbirääkimiste osa.

Komisjoni tänaste meetmete aluseks on ELi–USA andmekaitse töörühma järeldused, praeguste andmevahetuskokkulepete läbivaatus ning ELi ja USA jätkuval poliitilise tasandi dialoog, eelkõige juunis (vt SPEECH/13/536) ja novembris (vt MEMO/13/1003) toimunud ELi–USA justiits- ja siseministrite kohtumine. Pärast eelmisel nädalal Washingtonis toimunud kõrgetasemelist kohtumist avaldasid EL ja USA ühisdeklaratsiooni (MEMO/13/1010), milles kinnitasid taas mõlema poole valmisolekut teha tööd usalduse taastamiseks, sh andmekaitse küsimustes, ja tihendada koostööd õigus- ja siseküsimustes.

Taust

EL tegeleb oma andmekaitse eeskirjade karmistamisega. Euroopa Parlament väljendas hiljuti toetust Euroopa Komisjoni asjakohastele ettepanekutele (IP/12/46 ja IP/13/57). 21. oktoobril 2013 toimunud hääletamine andis Euroopa Parlamendile volitused pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu Nõukoguga. Uue andmekaitse õigusakti õigeaegse vastuvõtmise olulisust toonitasid ka Euroopa riigi- ja valitsusjuhid 24. ja 25. oktoobril 2013 toimunud tippkohtumisel. Komisjon tahaks lõpetada läbirääkimised 2014. aasta kevadeks.

Peale selle peavad EL ja USA praegu läbirääkimisi raamlepingu üle, mis reguleeriks andmekaitset politsei- ja õigusalase koostöö raames. Läbirääkimised algasid 28. märtsil 2011 ja ei ole rohkem kui 15 vooru järel ikka veel lõppenud.

ELi ja USA vahelist andmevahetust õiguskaitse, sh terrorismi ja muude raskete kuriteovormide ärahoidmise ja nendevastase võitluse otstarbel reguleerivad mitmed ELi tasandi lepingud. Need on vastastikuse õigusabi kokkulepe, broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping, leping finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemise ja edastamise kohta terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames ning Europoli ja USA vaheline leping. Need lepingud on sõlmitud oluliste julgeolekuprobleemide lahendamiseks ning vastavad ELi ja USA ühistele julgeolekuhuvidele, tagades samal ajal isikuandmete kaitse.

Isikuandmete ärieesmärgilist vahetamist ELi ja USA vahel reguleerib programmi Safe Harbour kohta tehtud otsus, mis on õiguslik alus isikuandmete edastamisele EList USA äriühingutele, kes järgivad Safe Harbouri põhimõtteid.

Lisateavet saab aadressil:

Press pack including reports and Communication:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar