Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 27. november 2013

Europa-Kommissionen opfordrer USA til at genopbygge tilliden til dataudvekslingen mellem EU og USA

I dag har Europa-Kommissionen tilkendegivet, hvordan tilliden til dataudvekslingen mellem EU og USA skal genskabes, efter at de omfattende amerikanske programmer for indsamling af efterretninger, der er blevet afsløret, har vakt dyb bekymring og indvirket negativt på det transatlantiske forhold. Kommissionens reaktion består af 1) et strategidokument (en meddelelse) om de transatlantiske datastrømme, hvori den redegør for de risici og udfordringer, der er opstået efter afsløringerne af de amerikanske programmer for indsamling af efterretninger, og for, hvordan problemerne skal løses, 2) en undersøgelse af, hvordan 'Safe Harbour-beslutningen', der regulerer dataoverførsler til kommercielle formål mellem EU og USA, fungerer og 3) en rapport med konklusionerne fra EU's og USA's fælles arbejdsgruppe om databeskyttelse (se MEMO/13/1059), der blev oprettet i juli 2013. Desuden fremlægger Europa-Kommissionen sin revurdering af de eksisterende aftaler om passagerlister (PNR) (se MEMO/13/1054) og om programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP), der regulerer dataudveksling i de pågældende sektorer med henblik på retshåndhævelse (se MEMO/13/1164).

"Omfattende spionage mod vore borgere, virksomheder og ledere er uacceptabel. Borgerne på begge sider af Atlanten skal kunne vide sig sikre på, at deres data bliver beskyttet, og virksomhederne skal kunne vide sig sikre på, at eksisterende aftaler bliver overholdt og håndhævet. I dag fremlægger Europa-Kommissionen, hvilke skridt der kan bidrage til at genopbygge tilliden og styrke databeskyttelsen på tværs af Atlanten", udtaler Europa-Kommissionens næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Det er nu, der er mulighed for at genopbygge tilliden, og det er vores forventning, at vore amerikanske partnere vil gribe den mulighed, særlig ved at arbejde målrettet på hurtigt at afslutte forhandlingerne om en aftale mellem EU og USA om databeskyttelse ("paraplyaftalen"). En sådan aftale skal give EU-borgerne konkrete rettigheder, som kan håndhæves, særlig retten til at søge retlig oprejsning i USA, i de tilfælde hvor deres personoplysninger bliver behandlet i USA."

"Snowdonsagen har rokket ved EU-borgernes tillid, og beskyldningerne om at amerikanske efterretningstjenester har vidtgående adgang til personoplysninger, vækker fortsat dyb bekymring. I dag fremlægger vi en klar plan for, hvordan USA kan samarbejde med EU om at genopbygge tilliden og forsikre EU-borgere om, at deres data vil blive beskyttet. Samarbejde på grundlag af stærke retsgarantier og tillid til, at garantierne overholdes, er til gavn for alle på begge sider af Atlanten, lige fra internetbrugerne til myndighederne", udtaler Cecilia Malmström, EU-kommissær for Indre Anliggender.

Nylige afsløringer af amerikanske programmer for indsamling af efterretninger har rokket ved den tillid, som dette samarbejde bygger på. For at undgå afbrydelser i datastrømmene mellem EU og USA er det nødvendigt med et højt niveau for databeskyttelse. I dag opfordrer Kommissionen til handling på seks områder:

  • Hurtig vedtagelse af EU's databeskyttelsesreform: en stærk lovgivningsramme som foreslået af Europa-Kommissionen i januar 2012 (IP/12/46) med klare regler, der kan håndhæves, herunder i de tilfælde hvor data overføres og behandles uden for EU, har aldrig været mere påkrævet. Derfor bør EU's institutioner fortsat arbejde hen imod vedtagelsen af EU's databeskyttelsesreform i foråret 2014, således at personoplysninger nyder effektiv og omfattende beskyttelse (se MEMO/13/923).

  • En endnu sikrere Safe Harbour-ordning: Kommissionen har i dag fremlagt 13 henstillinger, der skal forbedre safe harbour-ordningen. I den undersøgelse, der ligeledes offentliggøres i dag, konkluderes det, at ordningen på flere områder er utilstrækkelig. Senest i sommeren 2014 skal det afklares, hvordan manglerne kan afhjælpes. Derefter vil Kommissionen revurdere, hvordan ordningen fungerer på grundlag af gennemførelsen af de 13 henstillinger.

  • Styrkede retsgarantier vedrørende databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet: De forhandlinger, der pågår om en "paraplyaftale" (IP/10/1661) om overførsel og behandling af data inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde, bør afsluttes hurtigt. Aftalen skal sikre et højt beskyttelsesniveau for borgerne, som bør nyde samme rettigheder på begge sider af Atlanten. Særlig bør EU-borgere, der ikke har bopæl i USA, have adgang til at søge retlig oprejsning.

  • Anvendelse af de gældende aftaler om gensidig retshjælp og sektoraftaler: Den amerikanske regering bør generelt forpligte sig til at anvende lovgivningsrammer som aftalerne om gensidig retshjælp og sektoraftalerne mellem EU og USA, f.eks. aftalen om passagerlister og programmet til sporing af finansiering af terrorisme, i alle tilfælde, hvor data overføres med henblik på retshåndhævelse. Direkte henvendelse til virksomhederne bør kun være muligt i velafgrænsede undtagelsestilfælde, der kan gøres til genstand for retlig prøvelse.

  • Løsning af de problemer i den amerikanske reformproces, der vækker bekymring i EU: Den amerikanske præsident, Barack Obama, har tilkendegivet, at der skal foretages en gennemgang af de amerikanske sikkerhedsmyndigheders aktiviteter. Det er en proces, der også kommer EU-borgerne til gode. Den vigtigste ændring bør være, at de retsgarantier, som amerikanske statsborgere nyder, udstrækkes til EU-borgere, der ikke har bopæl i USA. Det vil øge gennemsigtigheden og styrke kontrollen.

  • Standarder for beskyttelse af privatlivets fred: USA bør tiltræde Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger ("konvention nr. 108"), ligesom landet tidligere har tiltrådt konventionen af 2001 om IT-kriminalitet.

Kommissionen påpeger endvidere, at databeskyttelsesstandarder ikke vil indgå i de igangværende forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab.

Kommissionens reaktion i dag bygger på konklusionerne fra EU's og USA's fælles arbejdsgruppe om databeskyttelse, Kommissionens revurdering af eksisterende aftaler om dataudveksling og den fortsatte dialog på politisk niveau mellem EU og USA, særlig møderne på ministerplan (retlige og indre anliggender) mellem EU og USA i juni (se SPEECH/13/536) og (MEMO/13/1003). I kølvandet på det møde på ministerplan, der i sidste uge blev afholdt i Washington, og hvor EU blev repræsenteret af næstformand Viviane Reding og kommissær Cecilia Malmström, udsendte EU og USA en fælles erklæring (MEMO/13/1010), hvori de bekræfter begge parters vilje til at arbejde på at genopbygge tilliden, herunder på databeskyttelsesområdet, og styrke samarbejdet om retlige og indre anliggender.

Baggrund

EU er i øjeblikket i færd med at styrke sine egne databeskyttelsesregler. Europa-Kommissionens forslag (IP/12/46) og (IP/13/57) har netop fået Europa-Parlamentets opbakning. Afstemningen fandt sted i den 21. oktober. Europa-Parlamentet fik mandat til at føre forhandlinger med den anden del af EU-lovgiveren, Rådet for Den Europæiske Union. De europæiske stats- og regeringschefer understregede tillige betydningen af, at den nye databeskyttelseslovgivning vedtages rettidigt på et topmøde den 24. og 25. oktober 2013. Kommissionen ønsker at afslutte forhandlingerne i foråret 2014.

Hertil kommer, at EU og USA i øjeblikket forhandler om en rammeaftale om databeskyttelse inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde ("paraplyaftalen"). Forhandlingerne påbegyndtes den 28. marts 2011 og pågår stadig.

Udveksling af personoplysninger mellem EU og USA med henblik på retshåndhævelse, herunder forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for grov kriminalitet, er underlagt af en række aftaler på EU-plan. Det drejer sig om: aftalen om gensidig retshjælp, aftalen om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger, aftalen om behandling og overførsel af oplysninger om finansielle transaktioner med henblik på bekæmpelse af terrorisme og aftalen mellem Europol og USA. Aftalerne tager sigte på at løse vigtige sikkerhedsproblemer og varetage EU's og USA's fælles sikkerhedsinteresser, samtidig med at de sikrer beskyttelsen af personoplysninger.

Udvekslingen mellem EU og USA af personoplysninger til kommercielle formål er omfattet af Safe Harbour-beslutningen, som udgør retsgrundlaget for overførsel af personoplysninger fra EU til virksomheder i USA, som har tilsluttet sig Safe Harbour-principperne.

Yderligere oplysninger

Communication on rebuilding trust in EU-US data flows:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_846_en.pdf

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1164

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_pnr_report_en.pdf

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_en.pdf

Press pack: the EU's data protection reform:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar