Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2013

Evropská komise vyzývá Spojené státy k obnovení důvěry v datové toky mezi EU a USA

Evropská komise dnes představila opatření, která je třeba přijmout k obnovení důvěry v datové toky mezi EU a USA. Je to reakce na značné znepokojení vyvolané odhaleními o rozsáhlých amerických programech shromažďování zpravodajských informací, které negativně ovlivnily transatlantické vztahy. Dnešní reakce Komise má podobu 1) strategického dokumentu (sdělení) o transatlantických datových tocích, jenž popisuje problémy a rizika vyplývající z odhalení amerických programů shromažďování zpravodajských informací, jakož i kroky, jež je nutné přijmout k řešení těchto problémů; 2) analýzy fungování „bezpečného přístavu“, jenž upravuje předávání údajů pro komerční účely mezi EU a USA, a 3) zprávy o zjištěních pracovní skupiny EU-USA (viz MEMO/13/1059) pro otázky ochrany údajů, která byla ustavena v červenci 2013. Evropská komise dále představuje své hodnocení stávajících dohod o jmenné evidenci cestujících (viz MEMO/13/1054) a Programu sledování financování terorismu, který upravuje výměnu údajů v uvedených oblastech pro účely vymáhání práva (viz MEMO/13/1164).

„Masové špehování našich občanů, podniků a politických představitelů je nepřijatelné. Občanům na obou stranách Atlantiku musí být navrácena jistota, že jejich údaje jsou chráněny, a podniky potřebují vědět, že stávající dohody jsou dodržovány a vymáhány. Evropská komise dnes představuje opatření, která napomohou obnovit důvěru a posílit ochranu údajů v transatlantických vztazích“, prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Nyní se naskýtá příležitost k obnově důvěry – očekáváme od našich amerických partnerů, že jí využijí, zejména tím že budou usilovně pracovat na rychlém dokončení jednání o zastřešující dohodě mezi EU a USA o ochraně údajů. Tato dohoda musí evropským občanům poskytnout konkrétní a vymahatelná práva, zejména právo soudní nápravy v USA, kdykoli jsou jejich osobní údaje v USA zpracovávány.“

„Důvěra evropských občanů byla „případem Snowden“ otřesena a v důsledku obvinění týkajících se dalekosáhlého přístupu k osobním údajům ze strany amerických zpravodajských služeb stále přetrvávají vážné obavy. Dnes představujeme jasný program toho, jak mohou USA ve spolupráci s EU obnovit důvěru a ujistit občany EU, že jejich údaje budou chráněny. Ze spolupráce bude mít prospěch každý – od uživatelů internetu po úřady na obou stranách Atlantiku. Musí se jednat o spolupráci založenou na silných právních zárukách a důvěře, že tyto záruky budou respektovány“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Nedávná odhalení o amerických programech shromažďování zpravodajských informací měla negativní dopad na důvěru, na níž je tato spolupráce založena. V zájmu zachování kontinuity datových toků mezi EU a USA musí být zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů. Komise dnes požaduje opatření v šesti oblastech:

  • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU: Silný legislativní rámec navržený Evropskou komisí v lednu 2012 (IP/12/46), s jasnými pravidly vymahatelnými i v situacích, kdy jsou data předávána do zahraničí a tam zpracovávána, je potřebnější než kdy předtím. Instituce EU by proto měly pokračovat v práci na přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU do jara 2014, aby byla zajištěna účinná a komplexní ochrana údajů (viz MEMO/13/923).

  • Bezpečnější přístav: Komise dnes předložila 13 doporučení s cílem zlepšit fungování režimu „bezpečného přístavu“. Reaguje tak na dnes rovněž zveřejněnou analýzu, která shledala nedostatky ve fungování několika aspektů tohoto režimu. Nápravná opatření by měla být určena do léta 2014. Komise následně přezkoumá fungování režimu na základě provedení těchto 13 doporučení.

  • Posílení záruk ochrany údajů v oblasti vymáhání práva: Současná jednání o „zastřešující dohodě“ (IP/10/1661) o předávání a zpracovávání údajů v kontextu policejní a soudní spolupráce by měla být rychle uzavřena. Dohoda musí občanům zaručovat vysokou úroveň ochrany. Ti by měli na obou stranách Atlantiku požívat stejných práv. Občané EU, kteří nemají bydliště v USA, by zejména měli mít možnost využívat mechanismy soudní nápravy.

  • Získávání údajů využitím stávajících dohod o vzájemné právní pomoci a odvětvových dohod: Americká vláda by měla přijmout obecný závazek, že v případech, kdy je pro účely vymáhání práva třeba předávání údajů, bude využívat právní rámec zahrnující dohody o vzájemné právní pomoci a odvětvové dohody mezi EU a USA, mezi něž patří dohoda o jmenné evidenci cestujících a Program sledování financování terorismu. Přímé dotazování podniků by mělo být možné pouze za jasně definovaných, výjimečných a soudně přezkoumatelných situací.

  • Zohlednění námitek evropských partnerů v probíhajícím procesu reformy v USA:
    Prezident Obama oznámil přezkum činnosti subjektů z oblasti národní bezpečnosti USA. Tento proces by měl být přínosný i pro občany EU. Nejdůležitějšími změnami by mělo být rozšíření záruk dostupných občanům Spojených států i na občany EU, kteří nemají bydliště v USA, zvýšená transparentnost a lepší dohled.

  • Prosazování standardů ochrany soukromí na mezinárodní úrovni: Spojené státy by měly přistoupit k Úmluvě Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů („úmluva č. 108“), stejně jako přistoupily k úmluvě o kyberkriminalitě z roku 2001.

Komise rovněž oznamuje, že standardy ochrany údajů nebudou zahrnuty do probíhajících jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic.

Dnešní reakce Komise vychází ze zjištění pracovní skupiny EU-USA pro otázky ochrany údajů, z hodnocení stávajících dohod o výměně údajů provedeného Komisí a z probíhajícího dialogu mezi EU a USA na politické úrovni, zejména na ministerských zasedáních představitelů EU a USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí konaných v červnu (viz PROJEV/13/536) a v listopadu (MEMO/13/1003). Po setkání na úrovni ministrů konaném minulý týden ve Washingtonu, kde EU zastupovaly místopředsedkyně Komise Viviane Redingová a komisařka Cecilia Malmströmová, vydaly EU a USA společné prohlášení (MEMO/13/1010), v němž obě strany potvrdily ochotu pracovat na obnovení důvěry, mimo jiné v otázkách ochrany údajů, a na posílení spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Souvislosti

EU v současnosti posiluje svá vlastní pravidla týkající se ochrany údajů. Návrhy Evropské komise (IP/12/46 a IP/13/57) nedávno podpořil Evropský parlament. Hlasování z 21. října 2013 dalo Evropskému parlamentu mandát k jednání s druhým zákonodárcem EU, Radou Evropské unie. Vedoucí představitelé EU rovněž zdůraznili význam „včasného“ přijetí nových právních předpisů o ochraně údajů na summitu ve dnech 24. a 25. října 2013. Komise by jednání ráda uzavřela do jara 2014.

EU a USA navíc v současnosti jednají o rámcové dohodě o ochraně údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce („zastřešující dohoda“). Jednání byla zahájena 28. března 2011 a po více než 15 vyjednávacích kolech stále probíhají.

Výměnu osobních údajů mezi EU a USA pro účely vymáhání práva, včetně předcházení terorismu a boje proti němu a jiné závažné trestné činnosti, upravuje na úrovni EU řada dohod. Jedná se o dohodu o vzájemné právní pomoci , dohodu o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání , dohodu o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích pro účely Programu sledování financování terorismu a dohodu mezi Europolem a USA. Tyto dohody reagují na významné problémy v oblasti bezpečnosti a naplňují společné bezpečnostní zájmy EU a USA, přičemž zaručují ochranu osobních údajů.

Výměnu osobních údajů mezi EU a USA pro komerční účely upravuje rozhodnutí o bezpečném přístavu, které stanoví právní základ pro předávání osobních údajů z EU podnikům v USA, které se řídí zásadami „bezpečného přístavu“.

Podrobnější informace:

Communication on rebuilding trust in EU-US data flows:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_846_en.pdf

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1164

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_pnr_report_en.pdf

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_en.pdf

Press pack: the EU's data protection reform:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar