Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2013 г.

Европейската комисия призовава САЩ да възстанови доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ

Днес Европейската комисия очерта действията, които трябва да бъдат предприети, за да се възстанови доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ, след като разкритията за съществуването на мащабни американски програми за събиране на разузнавателна информация породиха сериозни опасения и се отразиха негативно на трансатлантическите отношения. Отворът, даден днес от Комисията, се състои от: 1) стратегически документ (съобщение) относно трансатлантическите потоци от данни, в който се посочват предизвикателствата и рисковете във връзка с разкритията за програмите на САЩ за събиране на разузнавателна информация, както и мерките, които трябва да се вземат в отговор на породилите се опасения; 2) анализ на функционирането на режима Safe Harbour (защитена „сфера на неприкосновеност на личния живот“), с който се урежда обменът на данни между САЩ и ЕС за целите на търговията; и 3) доклад във връзка с констатациите на работната група ЕС—САЩ (вж. MEMO/13/1059) по въпросите на защитата на данните, която бе създадена през юли 2013 г. Освен това Европейската комисия ще представи и своя преглед на действащите споразумения за резервационните данни на пътниците (PNR) (вж. MEMO/13/1054) и за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), с които се урежда обменът на данни в тези сфери за целите на правоприлагането (вж. MEMO/13/1164).

„Широкомащабното шпиониране на нашите граждани, предприятия и лидери е недопустимо. Гражданите и от двете страни на Атлантическия океан трябва да получат уверение, че личните им данни са защитени, а предприятията — че действащите споразумения в тази област се зачитат и прилагат. Днес Европейската комисия очертава действията, които биха спомогнали за възстановяване на доверието и за засилване на защитата на данните в трансатлантическите отношения“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Сега се предоставя възможност да се възстанови доверието и ние очакваме американските ни партньори да се възползват от нея, по-специално като работят решително за бързото приключване на преговорите за рамково споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните. С такова едно споразумение на европейските граждани трябва да се дадат конкретно разписни права, чието зачитане се гарантира от закона, и най-вече правото на защита по съдебен ред в САЩ тогава, когато техните лични данни са обработвани в САЩ.

„Случаят „Сноудън“ разклати доверието на европейските граждани, като все още не са разсеяни сериозните опасения, породени от твърденията за широкоразпространен достъп на разузнавателните агенции на САЩ до лични данни. Днес ние предлагаме ясна програма, в която се очертава как САЩ може да работи заедно с ЕС, за да възстанови доверието и вдъхне увереност на европейските граждани, че личните им данни ще бъдат защитени. Всеки един, от интернет потребителите до публичните органи от двете страни на Атлантическия океан, може да спечели от сътрудничеството въз основа на солидни правни гаранции и на наличието на доверие, че тези гаранции ще бъдат зачитани“, заяви Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по въпросите на вътрешните работи.

Неотдавнашните разкрития относно програмите на САЩ за събиране на разузнавателна информация се отразиха негативно на доверието, върху което се гради това сътрудничество. За да може движението на данни между ЕС и САЩ да продължи без прекъсване, е нужно да се гарантира високо ниво на защита на данните. Днес Комисията призовава за действия в шест области:

  1. Бързо приемане на реформата на ЕС в сферата на защитата на данните: Здравата нормативна рамка, предложена от Европейската комисия през януари 2012 г. (IP/12/46) и съдържаща ясни правила, приложими и в ситуации, в които данни се прехвърлят и обработват в чужбина, е по-необходима от всякога. Ето защо институциите на ЕС трябва да продължат да работят за приемането на реформата на ЕС в сферата на защитата на данните до пролетта на 2014 г., за да се гарантира ефективна и всеобхватна защита на личните данни (вж. MEMO/13/923).

  2. Подобряване на защитата, предоставяна по линия на Safe Harbour: Днес Комисията отправи 13 препоръки за подобряване на функционирането на режима Safe Harbour, след като в анализ по темата, също публикуван днес, бяха констатирани недостатъци в няколко отношения. До лятото на 2014 г. следва да бъдат набелязани съответните мерки. След това Комисията ще направи преглед на функционирането на режима въз основа на изпълнението на тези 13 препоръки.

  3. Засилване на гаранциите за защита на данните в сферата на правоприлагането: Водените в момента преговори за рамково споразумение (IP/10/1661) относно трансфера и обработването на данни в контекста на полицейското и съдебното сътрудничество трябва бързо да бъдат финализирани. Със споразумението трябва да се гарантира високо ниво на защита на гражданите, които следва да се ползват от същите права и от двете страни на Атлантическия океан. По-специално, гражданите на ЕС, които не живеят в САЩ, следва да могат да се ползват от механизми за съдебна защита.

  4. Използване на действащите споразумения за правна взаимопомощ и секторни споразумения за получаването на данни: Администрацията на САЩ трябва принципно да се ангажира да използва правни инструменти като споразуменията за правна взаимопомощ и секторните споразумения между ЕС и САЩ — например Споразумението за резервационните данни на пътниците и Програмата за проследяване на финансирането на тероризма — винаги когато трансферът на данни се изисква за целите на правоприлагането. Изискването на данни директно от съответните компании следва да е възможно единствено в ясно регламентирани изключителни ситуации, подлежащи на съдебен контрол.

  1. Действия в отговор на опасенията на Европа в рамките на текущия процес на реформа в САЩ:
    Американският президент Обама обяви, че ще бъде извършен преглед на дейностите на органите за национална сигурност на САЩ. Този процес следва да е от полза и за гражданите на ЕС. Най-важните промени следва да са прилагането на гаранциите, предвидени за гражданите на САЩ, и спрямо гражданите на ЕС, които не живеят в САЩ, както и осигуряването на по-голяма прозрачност и по-ефективен надзор.

  2. Утвърждаване в международен план на стандартите, свързани с неприкосновеността на личния живот: САЩ трябва да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (т.нар. „Конвенция № 108“), както се присъедини към Конвенцията от 2001 г. за престъпленията в кибернетичното пространство.

Комисията също така пояснява, че стандартите в областта на защитата на данните няма да са част от текущите преговори за Трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите.

Отговорът, представен днес от Комисията, се основава на констатациите на работната група ЕС—САЩ по въпросите на защитата на данните, на извършения от Комисията преглед на действащите споразумения за обмена на данни, както и на постоянния политически диалог между ЕС и САЩ, по-специално срещите на ниво министри между ЕС и САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, проведени през юни (вж. SPEECH/13/536) и ноември (MEMO/13/1003). След провелата се миналата седмица във Вашингтон среща на министрите, на която ЕС беше представляван от заместник-председателя Вивиан Рединг и комисар Сесилия Малмстрьом, ЕС и САЩ публикуваха съвместна декларация (MEMO/13/1010), с която се потвърждава решимостта на двете страни да работят за възстановяване на доверието, включително по въпросите, отнасящи се до защитата на данните, и се укрепва сътрудничеството по въпросите на правосъдието и вътрешните работи.

Контекст

Понастоящем ЕС засилва собствените си правила за защита на данните. Наскоро предложенията на Европейската комисия (IP/12/46 и IP/13/57) получиха подкрепата на Европейския парламент. С гласуването, проведено на 21 октомври 2013 г., на Европейския парламент бе даден мандат за преговори с другия съзаконодателен орган на ЕС, Съвета на Европейския съюз. На среща на върха, проведена на 24 и 25 октомври 2013 г., европейските държавни и правителствени ръководители също подчертаха колко важно е новото законодателство за защита на данните да бъде прието „своевременно”. Комисията би искала да приключи преговорите до пролетта на 2014 г.

Освен това в момента текат преговори между ЕС и САЩ за рамково споразумение за защита на данните в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество. Преговорите започнаха на 28 март 2011 г. и след провеждането на над 15 кръга все още са в ход.

Обменът на лични данни между ЕС и САЩ за целите на правоприлагането, в това число за предотвратяване на тероризма и на други видове тежка престъпност и за борба с тях, е регламентиран с редица споразумения на равнище ЕС. Това са Споразумението за правна взаимопомощ, Споразумението относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR), Споразумението относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) и Споразумението между Европол и САЩ. Тези споразумения представляват отговор на значими предизвикателства в областта на сигурността и отговарят на общите интереси на ЕС и САЩ в тази област, като същевременно гарантират защитата на личните данни.

Обменът на лични данни между ЕС и САЩ за търговски цели е предмет на Решението Safe Harbour, с което се дава правното основание за предаването на лични данни от ЕС на компании в САЩ, които се придържат към принципите за сфера на неприкосновеност на личния живот.

За повече информация:

Communication on rebuilding trust in EU-US data flows:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_846_en.pdf

Report on the findings of the EU-US Working Group:

MEMO/13/1059

Analysis of the functioning of 'Safe Harbour'

MEMO/13/1059

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1164

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_pnr_report_en.pdf

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_en.pdf

Press pack: the EU's data protection reform:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Home page of Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

Follow the Justice Directorate-General on Twitter: @EU_Justice

Следете работата на генерална дирекция „Правосъдие“ в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar