Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2013

EU:s ekonomiska rapport 2012: EU:s budget alltmer ett investeringsverktyg i EU

Europeiska kommissionens ekonomiska rapport för 2012 som offentliggörs i dag visar att 94 % av hela EU-budgeten på 135,6 miljarder euro för 2012 ägnades åt mottagare runtom i Europa, bland annat forskare, studenter, små och medelstora företag, städer och regioner samt icke-statliga organisationer.

I EU:s budget för 2012 ökades finansieringen på områden som stimulerar tillväxt, sysselsättning och investeringar i forskning och utbildning:

  • Sammanhållningsfonden bidrog under fjolåret med 9,6 miljarder euro till byggandet av 1 274 km väg och 950 km järnväg.

  • 17 374 ansökningar om EU-finansiering för forskning mottogs under 2012 och 7,8 miljarder delades ut via det sjunde ramprogrammet för forskning.

  • 1,2 miljarder euro investerades i livslångt lärande.

Rapporten visar också att EU fortfarande är världsledande inom humanitärt bistånd, som hjälper över 122 miljoner människor i mer än 90 länder utanför EU:s gränser.

Andelen administrativa utgifter (löner, pensioner, byggnader ...) låg stabilt kvar på en oförändrad nivå på 6 % av den totala EU-budgeten under 2012.

– Under ett år präglat av ekonomiska svårigheter fortsatte EU:s budget för 2012 att bidra med finansiering och att främja investeringar i människor och regioner runtom i EU, säger Lanusz Lewandowski, kommissionär med ansvar för budget och ekonomisk planering. – Den höga genomförandegraden när det gäller budgeten bekräftar den ökade betydelsen av EU-finansiering under den gryende ekonomiska återhämtningen.

De största mottagarna av EU-finansiering

Polen (följt av Spanien och Frankrike) var med 15,7 miljarder euro den största mottagaren av EU-finansiering absolut sett. Om EU-finansieringen ställs i relation till bruttonationalinkomsten är Estland största mottagare, följt av Lettland och Litauen.

Tyskland (följt av Frankrike, Storbritannien och Spanien) var fortsatt största mottagare av EU-finansiering som används t.ex. inom forskning och innovation, medan Polen var största mottagare av sammanhållningsmedel. Frankrike var den största mottagaren av jordbruksmedel, följt av Tyskland, Spanien och Italien. Nederländerna var största mottagare på området frihet, säkerhet och rättvisa, medan Italien, följt av Belgien, toppar avsnittet om ”medborgarskap” i EU:s budget.

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget

Rapporten ger traditionellt information om "operativa budgetbalanser", dvs. skillnaden mellan medlemsländernas bidrag till EU:s budget och det belopp av EU-medel som de beviljas. Denna beräkning ger endast en ofullständig bild av kostnaderna och fördelarna med att vara med i EU, eftersom den inte tar hänsyn till olika parametrar såsom de ekonomiska fördelarna av den inre marknaden för medlemsländerna eller för privata företag som tilldelas kontrakt för EU-finansierade projekt i andra länder.

De medlemsländer som påverkats av krisen (Grekland, Portugal och Spanien) hörde till de tio största nettomottagarna 2012, medan de största nettobidragsgivarna är Sverige, Danmark och Tyskland.

De största ekonomierna bidrar mest till EU:s budget. Under 2012 ökade nettobidragsgivarnas välstånd (uttryckt med BNI-indikatorn) med 2,4 % i genomsnitt, medan nettomottagarnas BNI låg kvar på en praktiskt taget oförändrad nivå på grund av den ekonomiska krisen. Eftersom EU:s budget har en inbyggd solidaritet förklarar detta varför nettobidragen ökat i vissa fall.

Dessutom har de flesta medlemsländerna förbättrat genomförandet av sammanhållningsmedel och andra investeringsprogram som tilldelats dem och mottagit mer medel från jordbukspolitiken. Dessa faktorer förklarar också de små ökningarna av bidragen från nettobidragsgivarna.

Den ekonomiska rapporten om EU:s budget för 2012 finns på:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Bilaga

EU:s budget 2012 - Genomförda betalningar (i miljoner euro)

EU:s inkomster 2012


Side Bar