Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2013

Finančno poročilo EU za leto 2012: proračun EU vse bolj naložbeni instrument

Finančno poročilo za leto 2012, ki ga je Evropska komisija objavila danes, kaže, da je bilo 94 % od skupaj 135,6 milijarde evrov, kolikor je znašal proračun za leto 2012, namenjenih upravičencem v Evropi, med drugim raziskovalcem, študentom, malim in srednjim podjetjem, krajem, regijam in nevladnim organizacijam.

V letu 2012 so se v proračunu EU povečala sredstva za področja, namenjena spodbujanju rasti, ustvarjanju delovnih mest in naložbam v raziskave in izobraževanje:

  • 9,6 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada je prispevalo k izgradnji več kot 1 274 km cest in 950 km železnic,

  • prejetih je bilo 17 374 prošenj za financiranje raziskav in razdeljenih 7,8 milijarde evrov sredstev iz sedmega okvirnega programa za raziskave,

  • 1,2 milijarde evrov je bilo namenjenih vseživljenjskemu učenju.

Poročilo kaže tudi, da je EU še vedno vodilna na področju humanitarne pomoči, saj je pomoč zagotovila več kot 122 milijonom ljudi v preko 90 državah zunaj meja EU.

Delež upravnih odhodkov (za plače, pokojnine, stavbe itd.) je v letu 2012 ostal nespremenjen, in sicer znaša 6 % celotnega proračuna EU.

„V letu, ki so ga zaznamovale velike finančne težave, je proračun EU še naprej zagotavljal sredstva in podpiral vlaganja v evropske državljane in regije,“ je povedal evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski. „Visoka stopnja izvrševanja proračuna potrjuje večji pomen financiranja EU v obdobju, ko gospodarstvo počasi začenja okrevati“.

Največje prejemnice

Največja prejemnica sredstev EU v absolutnem merilu je bila Poljska s 15,7 milijarde evrov, sledita ji Španija in Francija. Če primerjamo delež prejetih evropskih sredstev glede na bruto nacionalni dohodek (BND), je bila največja prejemnica Estonija, ki ji sledita Latvija in Litva.

Na področjih, kot so raziskave in inovacije, ostaja največja prejemnica Nemčija (sledijo ji Francija, Združeno kraljestvo in Španija), Poljska pa je prejela največ kohezijskih sredstev. Francija je bila največja prejemnica sredstev iz kmetijskih skladov, sledile so ji Nemčija, Španija in Italija. Nizozemska se je uvrstila na prvo mesto med prejemnicami sredstev na področju svobode, varnosti in pravice, medtem ko je Italija prejela največ sredstev iz proračunskega oddelka „državljanstvo“; na drugem mestu ji sledi Belgija.

Prispevki držav članic v proračun EU

V poročilu so vsako leto navedene informacije o „operativnih proračunskih saldih“, tj. o razliki med sredstvi, ki jih države članice prispevajo v proračun EU, in sredstvi, ki jih prejmejo iz proračuna EU. Ta izračun ne daje popolne slike glede stroškov in koristi članstva v EU, saj ne upošteva različnih dejavnikov, kot so finančne koristi držav članic, ki izhajajo iz notranjega trga, ali koristi za zasebna podjetja, kadar so bila ta izbrana za sodelovanje v projektih, ki jih EU financira v drugih državah.

Države članice, ki jih je najbolj prizadela kriza (Grčija, Portugalska in Španija), so bile v letu 2012 med največjimi neto prejemnicami, največje neto vplačnice pa so bile Švedska, Danska in Nemčija.

V proračun EU največ prispevajo največja gospodarstva. Bogastvo neto vplačnic (izraženo s kazalnikom BND) se je v letu 2012 v povprečju povečalo za 2,4 %, medtem ko je BND neto prejemnic zaradi gospodarske krize ostal skoraj nespremenjen. V proračun EU je vgrajeno načelo solidarnosti, s čimer lahko pojasnimo povečanje neto prispevkov v nekaterih primerih.

Poleg tega je večina držav članic izboljšala izvrševanje dodeljenih sredstev iz skladov kohezijske politike in drugih naložbenih programov ter prejela več sredstev iz skladov kmetijske politike; to je razlog za majhno povečanje prispevkov neto vplačnic.

Finančno poročilo o proračunu EU za leto 2012 je na voljo na:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)

Wojtek Talko (+32 22978551)

Priloga

Proračun EU za leto 2012 – izvršena plačila (v milijonih evrov)

Prihodki EU v letu 2012


Side Bar