Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. novembra 2013

Finančná správa EÚ na rok 2012: rozpočet EÚ v čoraz väčšej miere slúži ako investičný nástroj v EÚ

Z finančnej správy na rok 2012, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že z celkového rozpočtu EÚ na rok 2012 vo výške 135,6 miliardy EUR bolo pre príjemcov v celej Európe, akými sú napríklad výskumní pracovníci, študenti, malé a stredné podniky, mestá a regióny a mimovládne organizácie, vyhradených 94 %.

V rámci rozpočtu EÚ sa v roku 2012 zvýšilo financovanie v oblastiach, ktoré stimulujú rast, vytvárajú pracovné miesta a investujú do výskumu a vzdelávania:

  • Kohézny fond s príspevkom vo výške 9,6 miliardy EUR pomohol minulý rok pri výstavbe 1 274 km ciest a 950 km železníc.

  • Počet žiadostí o financovanie v oblasti výskumu v EÚ dosiahol minulý rok 17 374 a prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum bolo poskytnutých 7,8 miliardy EUR.

  • Do oblasti celoživotného vzdelávania bolo investovaných 1,2 miliardy EUR.

Zo správy takisto vyplýva, že EÚ zostáva svetovým lídrom v poskytovaní humanitárnej pomoci – získalo ju viac než 122 miliónov ľudí vo vyše 90 krajinách za hranicami EÚ.

Podiel administratívnych výdavkov (mzdy, dôchodky, budovy atď.) sa v roku 2012 nezmenil a dosahoval 6 % z celkovej výšky rozpočtu EÚ.

V roku poznačenom finančnými ťažkosťami rozpočet EÚ na rok 2012 aj naďalej poskytoval financovanie a podporoval investície v prospech európskych občanov a regiónov“, vyhlásil komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski. „Vysoká miera plnenia rozpočtu potvrdzuje zvýšený význam financovania zo strany EÚ počas začínajúceho sa hospodárskeho oživovania.“

Hlavní príjemcovia

V absolútnom vyjadrení bolo najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ Poľsko (15,7 miliardy EUR), za ktorým nasleduje Španielsko a Francúzsko. Ak porovnáme objem poskytnutých finančných prostriedkov EÚ s hrubým národným dôchodkom, hlavným príjemcom je Estónsko, za ktorým nasleduje Lotyšsko a Litva.

Nemecko (nasledované Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Španielskom) zostalo hlavným príjemcom finančných prostriedkov EÚ čerpaných v oblastiach ako výskum a inovácie, zatiaľ čo Poľsko získalo najviac prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti. Najväčším príjemcom finančných prostriedkov v oblasti poľnohospodárstva bolo Francúzsko, za ktorým nasledovalo Nemecko, Španielsko a Taliansko. Holandsko bolo hlavným príjemcom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zatiaľ čo Taliansko (nasledované Belgickom) bolo hlavným príjemcom prostriedkov vyhradených v rozpočte EÚ pre oblasť občianstva.

Príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ

V správe sa obvykle uvádzajú informácie o prevádzkovom rozpočtovom salde, teda o rozdiele medzi príspevkami členských štátov do rozpočtu EÚ a objemom finančných prostriedkov, ktoré im poskytla EÚ. Tento výpočet ale neposkytuje úplný obraz nákladov/prínosov členstva v EÚ, pretože nezohľadňuje rôzne parametre, akými sú napríklad finančné prínosy, ktoré ktorýkoľvek z členských štátov získava prostredníctvom vnútorného trhu alebo prostredníctvom zákaziek zadaných ich súkromným spoločnostiam v rámci projektov financovaných EÚ v iných krajinách.

V roku 2012 boli najväčšími čistými príjemcami členské štáty postihnuté krízou (Grécko, Portugalsko a Španielsko), zatiaľ čo Švédsko, Dánsko a Nemecko boli najväčšími čistými prispievateľmi.

Najväčšie ekonomiky prispievajú do rozpočtu EÚ najviac. V roku 2012 sa bohatstvo (vyjadrené ukazovateľom HND) čistých prispievateľov zvýšilo v priemere o 2,4 %, zatiaľ čo HND čistých príjemcov sa v dôsledku hospodárskej krízy prakticky nezmenilo. V niektorých prípadoch sa čisté príspevky zvýšili vzhľadom na to, že rozpočet EÚ vychádza zo zásady solidarity.

Okrem toho väčšina členských štátov zlepšila čerpanie finančných prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti, ako aj realizáciu iných investičných programov, ktoré im boli pridelené, a získala viac finančných prostriedkov pridelených na oblasť poľnohospodárstva. Tieto faktory vysvetľujú aj malé zvýšenie príspevkov čistých prispievateľov.

Finančná správa o rozpočte EÚ na rok 2012 je dostupná na stránke:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html.

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132)

Wojtek Talko (+32 2 297 8551)

Príloha

Rozpočet EÚ na rok 2012 – realizované platby (v miliónoch EUR)

Príjmy EÚ v roku 2012


Side Bar