Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2013

Financieel verslag EU 2012: EU-begroting in toenemende mate een investeringsbegroting

Uit het Financieel verslag over 2012 dat de Europese Commissie vandaag publiceert, blijkt dat 94% van de totale EU-begroting van 135,6 miljard EUR in 2012 is gegaan naar onderzoekers, studenten, kleine en middelgrote ondernemingen, steden en regio's, en ngo's.

De EU-begroting heeft in 2012 de financiering van gebieden die de groei stimuleren, werkgelegenheid scheppen en investeren in onderzoek en onderwijs opgevoerd:

  • Het Cohesiefonds heeft vorig jaar 9,6 miljard EUR bijgedragen aan de aanleg van 1274 km wegen en 950 km spoorwegen.

  • Via het 7e Kaderprogramma voor onderzoek is vorig jaar 7,8 miljard EUR uitgekeerd voor 17 374 financieringsaanvragen die aan de EU zijn gericht.

  • Er is 1,2 miljard EUR geïnvesteerd in "een leven lang leren".

Het verslag vermeldt eveneens dat de EU op wereldvlak vooraan blijft lopen inzake humanitaire hulp en bijstand, verstrekt aan ruim 122 miljoen mensen in meer dan 90 landen buiten de EU.

Het aandeel van de administratieve uitgaven (salarissen, pensioenen, gebouwen...) in de totale EU-begroting is in 2012 gelijk gebleven op 6%.

"De EU-begroting is in 2012, een jaar van financiële problemen, financiering blijven verstrekken aan en investeringen blijven steunen in burgers en regio's, aldus commissaris Janusz Lewandowski, bevoegd voor begroting en financiële programmering. De hoge uitvoeringsgraad van de begroting bevestigt het toegenomen belang van EU-financiering in tijden van beginnend economisch herstel."

Grootste ontvangers

Met 15,7 miljard EUR was Polen de grootste ontvanger van EU-begrotingsmiddelen in absolute termen (gevolgd door Spanje en Frankrijk). In verhouding tot het bruto nationaal inkomen was Estland de grootste ontvanger, gevolgd door Letland en Litouwen.

Duitsland (gevolgd door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) bleef de grootste ontvanger van EU-financiering voor onderzoek en innovatie; Polen ontving het meest in het kader van het cohesiebeleid. Frankrijk was de grootste ontvanger van landbouwsteun, gevolgd door Duitsland, Spanje en Italië. Nederland was de grootste ontvanger op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, en Italië, gevolgd door België, wat betreft de rubriek "burgerschap" van de EU-begroting.

Bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting

Deze informatie wordt in het verslag gewoonlijk verstrekt in de vorm van "operating budgetary balances" (saldo van de begrotingsoperaties), zijnde het verschil tussen wat de lidstaten aan de EU-begroting afdragen en wat zij uit die begroting ontvangen. Dit levert echter slechts een onvolledig beeld van de kosten en baten van het EU-lidmaatschap op, aangezien geen rekening wordt gehouden met parameters zoals de financiële baten voor de lidstaten van het bestaan van de interne markt of van de gunning van contracten aan hun ondernemingen bij projecten die door de EU in andere lidstaten worden gefinancierd.

De door de crisis hard getroffen lidstaten (Griekenland, Portugal en Spanje) behoren tot de grootste netto-ontvangers in 2012; de grootste netto bijdragers waren Zweden, Denemarken en Duitsland.

De grootste economieën dragen het meest aan de EU-begroting bij. In 2012 nam de rijkdom (volgens de bni-indicator) van de nettobijdragers gemiddeld met 2,4% toe, terwijl het bni van de netto-ontvangers als gevolg van de economische crisis nagenoeg gelijk bleef. Omdat in de EU-begroting een solidariteitsmechanisme is ingebouwd, zijn de nettobijdragen in sommige gevallen groter geworden.

Daarnaast hebben de meeste lidstaten de uitvoering van de cohesiemiddelen en van andere aan hen toegewezen investeringsprogramma's verbeterd en hebben zij meer middelen uit het landbouwbeleid ontvangen. Deze factoren verklaren mede de kleine toename van de bijdragen van de netto bijdragers.

Het Financieel verslag betreffende de EU-begroting 2012 kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Bijlage

EU-begroting 2012 – Verrichte betalingen (in miljoen EUR)

EU-ontvangsten 2012


Side Bar