Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 26 d.

ES 2012 m. finansinė ataskaita. ES biudžetas tampa vis svarbesne investavimo priemone ES

Iš 2012 m. finansinės ataskaitos, kurią šiandien paskelbė Europos Komisija, matyti, kad 94 proc. 2012 m. ES biudžeto, kurio bendra suma siekia 135,6 mlrd. EUR, buvo skirta visos Europos gavėjams – tyrėjams, studentams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, miestams, regionams ir NVO.

2012 m. iš ES biudžeto buvo padidintas finansavimas sritims, kuriose skatinamas augimas, darbo vietų kūrimas, investuojama į mokslinius tyrimus ir švietimą:

  • 9,6 mlrd. EUR suma iš Sanglaudos fondo pernai panaudota 1 274 km ilgio kelių ir 950 km ilgio geležinkelių ruožams tiesti;

  • pernai gautos 17 374 paraiškos dėl ES mokslinių tyrimų finansavimo, o pagal mokslinių tyrimų 7-ąją bendrąją programą paskirstyta 7,8 mlrd. EUR.

  • 1,2 mlrd. EUR investuota mokymosi visą gyvenimą srityje.

Iš ataskaitos taip pat matyti, kad ES išlieka pasauline lydere humanitarinės pagalbos srityje – pagalba buvo teikiama daugiau kaip 122 mln. asmenų daugiau kaip 90 šalių už ES ribų.

Administracinių išlaidų (darbo užmokesčių, pensijų, pastatų ir kt.) dalis 2012 m. išliko stabili ir sudarė 6 proc. bendro ES biudžeto.

2012 m., kurie buvo pažymėti finansinių sunkumų, iš ES biudžeto buvo toliau teikiamas finansavimas ir parama investicijoms Europos piliečių ir regionų labui, – teigė už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis. – Iš aukšto biudžeto vykdymo lygio matyti, kad ES finansavimo svarba prasidėjusio ekonomikos atsigavimo laikotarpiu išaugo."

Pagrindiniai finansavimo gavėjai

Pagrindinė ES finansavimo absoliučiąja verte gavėja buvo Lenkija (15,7 mlrd. EUR), po jos sekė Ispanija ir Prancūzija. Jei gauto ES finansavimo dydis lyginamas su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, pagrindinė gavėja yra Estija, jai įkandin seka Latvija ir Lietuva.

Vokietija drauge su Prancūzija, JK ir Ispanija liko pagrindinėmis ES lėšų, panaudotų tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, gavėjomis, o Lenkija gavo daugiausiai finansavimo sanglaudos srityje. Prancūzija drauge su Vokietija, Ispanija ir Italija gavo daugiausiai žemės ūkio fondų lėšų. Nyderlandai buvo pagrindinė lėšų gavėja laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, o Italija ir Belgija gavo daugiausiai lėšų iš pilietybei skirto ES biudžeto skirsnio.

Valstybių narių įnašai į ES biudžetą

Kaip įprasta, ataskaitoje pateikiama informacija apie veiklos biudžeto likučius – valstybių narių įnašų į ES biudžetą ir jų gautos ES lėšų sumos skirtumą. Tačiau remiantis šiuo apskaičiavimu negalima susidaryti išsamios nuomonės apie narystės ES sąnaudų ir naudos santykį, kadangi neatsižvelgiama į įvairius kitus parametrus, pvz., finansinę naudą, kurią valstybės narės gauna dėl vidaus rinkos arba dėl to, kad jų privačioms bendrovėms skiriamos ES finansuojamų projektų sutartys, įgyvendinamos kitose šalyse.

2012 m. pagrindinės grynosios gavėjos, kurios iš ES biudžeto gauna daugiau lėšų, negu į jį sumoka, buvo nuo krizės nukentėjusios valstybės narės (Graikija, Portugalija ir Ispanija), o pagrindinės grynosios mokėtojos, kurios sumoka daugiau, negu gauna, buvo Švedija, Danija ir Vokietija.

Didžiausios ekonomikos šalys daugiausiai prisideda prie ES biudžeto. 2012 m. grynųjų mokėtojų turtas (išreikštas BNP rodikliu) vidutiniškai padidėjo 2,4 proc., o grynųjų gavėjų turtas dėl ekonomikos krizės išliko beveik nepakitęs. ES biudžetas grindžiamas solidarumo principu – tuo galima paaiškinti, kodėl kai kuriais atvejais grynieji įnašai išaugo.

Be to, dauguma valstybių narių pagerino sanglaudos politikos fondų bei kitų jiems skirtų investavimo programų vykdymą ir gavo daugiau lėšų iš žemės ūkio politikos – šie veiksniai taip pat lėmė, kad šiek tiek išaugo grynųjų mokėtojų įnašai.

2012 m. ES biudžeto finansinę ataskaitą galima rasti:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html.

Asmenys ryšiams:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Priedas

2012 m. ES biudžetas. Atlikti mokėjimai (mln. EUR)

2012 m. ES biudžeto įplaukos


Side Bar