Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2013

ELi 2012. aasta finantsaruanne: ELi eelarve muutub üha enam investeerimisvahendiks

Täna Euroopa Komisjoni poolt avaldatud 2012. aasta finantsaruandest nähtub, et 94 % ELi 2012. aasta 135,6 miljardi euro suurusest eelarvest oli suunatud teadlastele, üliõpilastele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, linnadele ja piirkondadele ning valitsusvälistele organisatsioonidele üle kogu Euroopa.

2012. aastal suurendati ELi eelarvest rahastamist valdkondades, mis stimuleerivad majanduskasvu, soodustavad töökohtade loomist ning investeeringuid teadusuuringutesse ja haridusse:

  • eelmisel aastal ehitati ühtekuuluvusfondist eraldatud 9,6 miljardi euro abiga 1274 km teid ja 950 km raudteid;

  • eelmisel aastal esitati teadustöö rahastamiseks 17 374 taotlust ning teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi kaudu eraldati 7,8 miljardit eurot;

  • 1,2 miljardit eurot investeeriti elukestvasse õppesse.

Aruandest selgub ka, et EL on jätkuvalt maailma juhtiv humanitaarabi andja, andes väljaspool ELi abi enam kui 122 miljonile inimesele üle 90 riigis.

Halduskulude (palgad, pensionid, hooned jne) osakaal jäi 2012. aastal stabiilseks, ulatudes 6 %ni ELi kogueelarvest.

Aastal, mida mõjutasid finantsraskused, jätkati ELi 2012. aasta eelarvest Euroopa kodanikele ja piirkondadele kasu toovate investeeringute toetamist ja vastavate projektide rahastamist,” ütles eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski. „Eelarve täitmise kõrge määr kinnitab ELi rahaliste vahendite üha suuremat tähtsust majanduse taastumisel.”

Suurimad abisaajad

Absoluutarvudes oli 15,7 miljardi euroga suurimaks ELi toetuse saajaks Poola (kellele järgnesid Hispaania ja Prantsusmaa). Kui võrrelda saadud ELi toetusi kogurahvatuluga, on suurimaks abisaajaks Eesti, kellele järgnesid Läti ja Leedu.

Saksamaa (kellele järgnesid Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Hispaania) oli jätkuvalt suurimaks ELi toetuste saajaks teaduse ja innovatsioon valdkonnas, Poolale eraldati kõige rohkem vahendeid Ühtekuuluvusfondist. Prantsusmaa oli suurim põllumajandustoetuste saaja, talle järgnesid Saksamaa, Hispaania ja Itaalia. Madalmaad olid üks suurimaid toetusesaajaid vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas. Kodanikele suunatud toetusi käsitlevas ELi eelarve osas olid esikohal Itaalia ja Belgia.

Liikmesriikide osamaksud ELi eelarvesse

Aruandes antakse traditsiooniliselt teavet tegevuseelarve tasakaalu kohta, mis kujutab endast liikmesriikide poolt ELi eelarvesse makstavate osamaksude ja neile ELi vahenditest tagasimakstavate toetuste vahet. See arvutus annab vaid osalise pildi ELi liikmeks olemisega kaasnevatest kuludest ja kasust, kuna selles ei võeta arvesse mitmesuguseid selliseid tegureid nagu rahaline kasu, mida iga liikmesriik saab siseturul osalemisest või mida tema eraettevõtjad saavad ELi rahastatavate projektide raames teistes riikides sõlmitud lepingutest.

2012. aastal on suurimate puhaskasusaajate hulgas kriisist mõjutatud liikmesriigid (Kreeka, Portugal ja Hispaania), suurimateks netorahastajateks on aga Rootsi, Taani ja Saksamaa.

Kõige rohkem toetavad ELi eelarvet suurima majandusega riigid. 2012. aastal suurenes netorahastajate jõukus (väljendatuna kogurahvatulus) keskmiselt 2,4 %, puhaskasusaajate jõukus jäi aga majanduskriisi tõttu praktiliselt samale tasemele. Kuna ELi eelarvesse on sisse ehitatud solidaarsuse põhimõte, seletab see, miks mõnel juhul netoosamaksud suurenesid.

Lisaks sellele parandas enamik liikmesriike ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja muude neile ettenähtud investeerimisprogrammide rakendamist ning neile eraldati põllumajanduspoliitika raames rohkem toetusi. Need tegurid seletavad ka netorahastajate mõnevõrra suurenenud osamakse.

ELi 2012. aasta eelarve on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontaktisikud:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Lisa

ELi 2012. aasta eelarve: tehtud maksed (miljonites eurodes)

ELi tulud 2012. aastal


Side Bar