Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2013

Δημοσιονομική έκθεση της ΕΕ για το 2012: ο προϋπολογισμός της Ένωσης, ένα ολοένα σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ

Η δημοσιονομική έκθεση του 2012, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι από τα 135,6 δισ. ευρώ που αποτελούν το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, το 94% διατέθηκε σε δικαιούχους σε όλη την Ευρώπη: ερευνητές, φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόλεις, περιφέρειες και ΜΚΟ.

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, αυξήθηκε η χρηματοδότηση τομέων που ευνοούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την επένδυση στην έρευνα και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος:

  • το Ταμείο Συνοχής χρηματοδότησε με 9,6 δισ. ευρώ την κατασκευή οδών μήκους 1.274 χλμ. και σιδηροδρομικών γραμμών μήκους 950 χλμ.

  • υποβλήθηκαν 17.374 αιτήσεις χρηματοδότησης της έρευνας από τα κονδύλια της ΕΕ και διατέθηκαν 7,8 δισ. ευρώ μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα.

  • 1,2 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στη διά βίου μάθηση.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ΕΕ παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, στηρίζοντας περισσότερα από 122 εκατομμύρια άτομα σε πάνω από 90 χώρες εκτός ΕΕ.

Το 2012 το ποσοστό των διοικητικών δαπανών (μισθοί, συντάξεις, κτίρια κ.λπ) παρέμεινε σταθερό στο 6% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Παρόλο που το 2012 χαρακτηρίστηκε από οικονομικές δυσκολίες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ γι‘ αυτό το έτος συνέχισε να χρηματοδοτεί και να στηρίζει επενδύσεις υπέρ των πολιτών και των περιφερειών της Ευρώπης. Το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την αυξημένη σημασία της χρηματοδότησης από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της διαφαινόμενης οικονομικής ανάκαμψης», δήλωσε ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Προγραμματισμού Γιάνους Λεβαντόβσκι.

Κυριότεροι δικαιούχοι

Σε απόλυτους όρους, η Πολωνία, με 15,7 δισ. ευρώ, ήταν ο σημαντικότερος αποδέκτης κονδυλίων της ΕΕ (ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη Γαλλία). Αν συγκρίνουμε το μέγεθος της χορηγηθείσας χρηματοδότησης από την ΕΕ με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, η Εσθονία ήταν ο κυριότερος αποδέκτης, ακολουθούμενη από τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Η Γερμανία παρέμεινε ο κυριότερος αποδέκτης κονδυλίων της ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία (ακολουθούμενη από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία), ενώ η Πολωνία έλαβε τα περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων του γεωργικού τομέα, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι Κάτω Χώρες κατείχαν την πρώτη θέση ανάμεσα στους δικαιούχους κονδυλίων του τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ η Ιταλία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων από το τμήμα «ιθαγένεια» του προϋπολογισμού της ΕΕ, ακολουθούμενη από το Βέλγιο.

Συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η έκθεση παρέχει πάντα πληροφορίες σχετικά με το «λειτουργικό δημοσιονομικό υπόλοιπο», δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού που συνεισφέρουν τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ποσού που λαμβάνουν. Ο υπολογισμός αυτός δεν παρέχει πλήρη εικόνα του κόστους/οφελών των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως τα οικονομικά οφέλη που αντλεί κάθε κράτος μέλος από την εσωτερική αγορά ή από το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες του μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε άλλες χώρες.

Τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί από την κρίση (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) συγκαταλέγονται στους κυριότερους δικαιούχους του 2012, ενώ τα κράτη που συνεισφέρουν περισσότερο είναι η Σουηδία, η Δανία και η Γερμανία.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες συμβάλλουν περισσότερο στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2012, ο πλούτος (εκφραζόμενος από τον δείκτη ΑΕΕ) των καθαρών συνεισφερόντων αυξήθηκε κατά 2.4% κατά μέσο, ενώ το ΑΕΕ των καθαρών αποδεκτών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης, εξηγεί την αύξηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των καθαρών συνεισφορών.

Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη βελτίωσαν τον ρυθμό υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων και έλαβαν μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν επίσης τη μικρή αύξηση των συνεισφορών από την πλευρά των καθαρών συνεισφερόντων.

Η δημοσιονομική έκθεση της ΕΕ για το 2012 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Παράρτημα

Προϋπολογισμός 2012 της ΕΕ— Πραγματοποιηθείσες πληρωμές (σε εκατ. ευρώ)

Έσοδα της ΕΕ για το 2012


Side Bar