Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2013

EU's finansberetning for 2012: EU's budget får stadig større betydning som investeringsredskab i EU

Finansberetningen for 2012, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag, viser, at 94 % af de i alt 135,6 mia. EUR på EU's budget for 2012 gik til modtagere i hele Europa, såsom forskere, studerende, små og mellemstore virksomheder og regioner og ngo'er.

I 2012 blev der på EU's budget afsat flere midler til vækstfremmende områder, jobskabelse og investering i forskning og uddannelse.

  • Der blev sidste år afsat 9,6 mia. EUR til Samhørighedsfonden, som ydede bidrag til anlæggelsen af 1 274 kilometer veje og 950 kilometer jernbaner.

  • Der blev sidste år modtaget 17 374 ansøgninger om forskningsmidler, og der blev uddelt 7,8 mia. EUR gennem det 7. rammeprogram for forskning.

  • Der blev investeret 1,2 mia. EUR i livslang læring.

Beretningen viser også, at EU stadig er førende inden for humanitær bistand; i 2012 ydede EU således bistand til over 122 millioner mennesker i over 90 lande uden for EU's grænser.

Andelen af administrative udgifter (lønninger, pensioner, bygninger mv.) lå i 2012 uændret på 6 % af EU's samlede budget.

"I et år, som var præget af finansielle problemer, fortsatte EU's budget med at yde støtte og fremme investeringer i Europas borgere og regioner", sagde kommissæren for finansiel programmering og budget, sagde Janusz Lewandowski. "Den høje gennemførelsessats for budgettet bekræfter, at EU's budget har fået større betydning under det spirende økonomiske opsving."

De største støttemodtagere

Polen var med 15,7 mia. EUR det land, som modtog flest midler fra EU, efterfulgt af Spanien og Frankrig. Når man sammenligner de modtagne EU-midler med bruttonationalindkomsten den største støttemodtager, efterfulgt af Letland og Litauen.

Tyskland (efterfulgt af Frankrig, Det Forenede Kongerige og Spanien) var stadig de største modtagere af EU-støtte inden for bl.a. forskning og innovation; Polen fik tildelt flest samhørighedsmidler. Frankrig var den største modtager af landbrugsmidler, efterfulgt af Tyskland, Spanien og Italien. Nederlandene var det land, som fik tildelt flest midler inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, mens Italien, efterfulgt af Belgien, fik flest midler fra den del af EU's budget, som vedrører unionsborgerskab.

Medlemsstaternes bidrag til EU's budget

Beretningen giver traditionelt oplysninger om de "operationel budgetbalancer", forskellen mellem det beløb, som medlemsstaterne indbetaler til EU's budget, og det beløb, som de modtager fra EU. Denne beregning giver kun et ufuldstændigt billede af omkostningerne sammenlignet med fordelene ved medlemskab af EU, da den ikke tager hensyn til en række parametre, såsom de økonomiske fordele, som de enkelte medlemsstater har af det indre marked eller af, at deres virksomheder får tildelt kontrakter i forbindelse med EU-finansierede projekter i andre lande.

De medlemsstater, som er hårdest ramt af krisen (Grækenland, Portugal og Spanien), er nogle af de største nettomodtagere i 2012, mens de største nettobidragsydere er Sverige, Danmark og Tyskland.

De største økonomier bidrager mest til EU's budget. I 2012 steg nettobidragsydernes velstand (udtrykt ved BNI-indikatoren) i gennemsnit med 2,4 %, mens nettomodtagernes BNI stort set var uændret på grund af den økonomiske krise. EU's budget bygger på solidaritetsprincippet, og det er grunden til, at nettobidragene i nogle tilfælde er steget.

De fleste medlemsstater forbedrede desuden udnyttelsen af de tildelte midler fra samhørighedspolitikken og andre investeringsprogrammer og modtog flere midler fra landbrugspolitikken; disse faktorer forklarer også den lille stigning i bidragene fra nettobidragyderne.

Finansberetningen om EU's budget for 2012 kan findes på:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Bilag

EU's budget for 2012 – Gennemførte betalinger (million EUR)

EU's indtægter i 2012


Side Bar