Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. listopadu 2013

Unijní rozpočet slouží stále více jako nástroj pro investice v EU

Z finanční zprávy za rok 2012, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že 94 % z celkového rozpočtu EU na rok 2012 ve výši 135,6 miliardy EUR bylo věnováno různým příjemcům v Evropě, například výzkumným pracovníkům, studentům, malým a středním podnikům, městům a regionům a nevládním organizacím.

V roce 2012 se v rozpočtu EU zvýšilo financování na podporu růstu, vytváření pracovních míst a investice do výzkumu a vzdělávání:

  • Fond soudržnosti v loňském roce přispěl částkou 9,6 miliardy EUR k vybudování 1 274 km silnic a 950 km železnic.

  • V minulém roce bylo přijato 17 374 žádostí o financování výzkumu v EU a prostřednictvím sedmého rámcového programu pro výzkum bylo rozděleno 7,8 miliardy EUR.

  • Celkem 1,2 miliardy EUR se investovalo do celoživotního učení.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že EU pomohla více než 122 milionům osob ve více než 90 zemích za hranicemi EU, a stále tak ve světě zaujímá vedoucí postavení v oblasti humanitární pomoci.

Podíl správních výdajů (platy, důchody, budovy atd.) se v roce 2012 nezměnil a dosahoval 6 % z celkového rozpočtu EU.

„V roce poznamenaném finančními potížemi rozpočet EU na rok 2012 i nadále poskytoval financování a podporoval investice ve prospěch evropských občanů a regionů“, uvedl Janusz Lewandowski, komisař pro finanční plánování a rozpočet. „Vysoká míra plnění rozpočtu potvrzuje zvýšený význam financování z rozpočtu EU v době začínajícího ekonomického oživení.“

Hlavní příjemci

V absolutním vyjádření bylo největším příjemcem finančních prostředků EU Polsko (15,7 miliardy EUR), za nímž následovalo Španělsko a Francie. Porovnáme-li však objem čerpaných prostředků EU s hrubým národním důchodem, pak největším příjemcem bylo Estonsko a po něm Lotyšsko a Litva.

Německo (následované Francií, Spojeným královstvím a Španělskem) zůstalo největším příjemcem finančních prostředků EU pro použití v oblastech, jako jsou výzkum a inovace, zatímco Polsko získalo nejvíce peněz v oblasti politiky soudržnosti. Největším příjemcem prostředků v oblasti zemědělství byla Francie, za níž následovaly Německo, Španělsko a Itálie. Nizozemsku připadlo nejvíce prostředků určených na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Itálie (následovaná Belgií) získala nejvyšší financování v rámci oddílu rozpočtu EU zaměřeného na občanství.

Příspěvky členských států do rozpočtu EU

Ve zprávě se obvykle uvádějí informace o provozním rozpočtovém saldu, tedy o rozdílu mezi příspěvky členských států do rozpočtu EU a výší finančních prostředků, které tyto státy od EU získaly. Tento výpočet přitom neposkytuje úplný obraz o nákladech a přínosech členství v EU, protože nezohledňuje některé parametry, jako například finanční výhody, které pro členské státy vyplývají z vnitřního trhu či ze skutečnosti, že soukromým společnostem těchto států jsou udělovány zakázky v rámci projektů financovaných z prostředků EU v jiných zemích.

Členské státy zasažené krizí (Řecko, Portugalsko a Španělsko) patřily v roce 2012 mezi největší čisté příjemce, zatímco Švédsko, Dánsko a Německo byly největšími čistými plátci.

Největší ekonomiky přispívají do rozpočtu EU nejvíce. V roce 2012 se bohatství (vyjádřené ukazatelem HND) čistých plátců zvýšilo v průměru o 2,4 %, přičemž HND čistých příjemců se v důsledku ekonomické krize prakticky nezměnilo. Vzhledem k tomu, že rozpočet EU je založen na zásadě solidarity, došlo v některých případech k navýšení čistých příspěvků.

Většina členských států kromě toho zlepšila využití finančních prostředků, jež jim byly přiděleny v oblasti politiky soudržnosti a na jiné investiční programy, a získala více peněz v oblasti zemědělství; tyto faktory také vysvětlují malé zvýšení příspěvků čistých plátců.

Finanční zpráva o rozpočtu EU za rok 2012 je k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

Kontaktní osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)

Wojtek Talko (+32 22978551)

Příloha

Rozpočet EU na rok 2012 – realizované platby (v milionech EUR)

Příjmy EU v roce 2012


Side Bar