Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 ноември 2013 г.

Финансов доклад на ЕС за 2012 г.: бюджетът на ЕС играе все повече ролята на инвестиционен инструмент в Съюза

От публикувания днес от Европейската комисия Финансов доклад за 2012 г. става ясно, че 94 % от бюджета на Съюза за 2012 г., възлизащ общо на 135,6 млрд. евро, бяха предназначени за бенефициери в цяла Европа, като научни изследователи, студенти, малки и средни предприятия, градове, региони и НПО.

През 2012 г. бюджетът на ЕС увеличи финансирането в области, в които се стимулира икономическият растеж, създават се работни места и се инвестира в научните изследвания и образованието:

  • През изминалата година Кохезионният фонд допринесе с финансиране в размер на 9,6 млрд. евро за изграждането на 1 274 km пътища и 950 km железопътни линии.

  • Пак през изминалата година бяха получени 17 374 искания за финансиране на научни изследвания, като по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания бяха отпуснати 7,8 млрд. евро.

  • Бяха инвестирани 1,2 млрд. евро в обучението през целия живот.

От доклада става ясно още, че ЕС остава световен лидер по отношение на хуманитарната помощ, като подпомага над 122 млн. души в над 90 страни по света.

През 2012 г. делът на административните разходи (заплати, пенсии, сграден фонд и т.н.) остана стабилен на равнище от 6 % от общия бюджет на ЕС.

В година на финансови трудности бюджетът на ЕС за 2012 г. продължи да предоставя финансиране и да подкрепя инвестициите за европейските граждани и региони,“ заяви европейският комисар по въпросите на финансовото планиране и бюджета Януш Левандовски. „Високият процент на усвояване на бюджета потвърждава все по-голямото значение на финансирането от страна на ЕС при започващия процес на икономическо възстановяване.“

Основни бенефициери

Най-големият получател на финансиране от ЕС в абсолютно изражение беше Полша с общо 15,7 млрд. евро, следвана от Испания и Франция. Ако размерът на финансирането от ЕС се съпостави с брутния национален доход, водещ бенефициер е Естония, следвана от Латвия и Литва.

Германия (следвана от Франция, Обединеното кралство и Испания) остана най-големият бенефициер на средства на ЕС, използвани в области като научните изследвания и иновациите; Полша се възползва в най-голяма степен от финансиране за сближаване. Франция беше най-големият получател на средства от земеделските фондове, следвана от Германия, Испания и Италия. Нидерландия се нареди на челно място по финансиране в областта на свободата, сигурността и правосъдието, а Италия, следвана от Белгия — в раздела „Гражданство“ на бюджета на ЕС.

Вноски на държавите членки в бюджета на ЕС

Както винаги докладът предоставя информация за „оперативните бюджетни салда“, или разликата между размера на вноската на държавите членки в бюджета на ЕС и размера на средствата от ЕС, които те получават. Тази сметка дава непълна представа за разходите и ползите от членството в ЕС, тъй като тя не отчита редица параметри, като например финансовите ползи за държавите членки от вътрешния пазар или от възлагането на техни частни дружества на договори по финансирани от ЕС проекти в други държави.

Държавите членки, засегнати от кризата (Гърция, Португалия и Испания), са сред най-големите нетни получатели на средства от ЕС през 2012 г., докато най-големите нетни вносители на средства са Швеция, Дания и Германия.

Най-големите икономики допринасят в най-голяма степен за бюджета на ЕС. През 2012 г. богатството (изразено като БНД) на нетните вносители се увеличи средно с 2,4 %, докато БНД на нетните получатели остана практически непроменен поради икономическата криза. Тъй като в бюджета на ЕС са залегнали механизми за солидарност, това обяснява защо в някои случаи нетните вноски се увеличиха.

Освен това повечето държави членки подобриха усвояването на средства от фондовете за сближаване и изпълнението на другите инвестиционни програми, както и получиха повече средства по линия на политиката за селското стопанство. Тези фактори също обясняват лекото увеличение на вноските от нетните вносители на средства.

Финансовият доклад на ЕС за 2012 г. е достъпен на адрес:

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html

За контакти:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Приложение

Бюджет на ЕС за 2012 г. — осъществени плащания (в млн. EUR)

Приходи на ЕС за 2012 г.


Side Bar