Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

PRESSMEDDELANDE

Bryssel den 26 november 2013

Kommissionen skärper kampen mot olagligt fiske

Efter en formell varning för ett år sedan (IP/12/1215) skärper EU-kommissionen i dag sin kamp mot olagligt fiske och identifierar Belize, Kambodja och Guinea som inte samarbetande tredjeländer. Fastän kommissionen samarbetar nära med dessa länders myndigheter för att inrätta strukturer för fiskeriförvaltning och få fram verkningsfulla kontrollåtgärder, har de tre länderna ännu inte tagit itu med strukturella problem och visar inte att de vill åtgärda problemet med olagligt fiske. Kommissionen föreslår nu att rådet antar handelsåtgärder mot de tre länderna för att komma åt de kommersiella fördelar som denna olagliga verksamhet ger. Detta kommer att innebära att fiskeriprodukter som fångats av dessa länders fartyg inte kommer att få importeras till EU.

Detta beslut stämmer med EU:s internationella åtagande att garantera ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom och utanför EU. EU:s sätt att bekämpa olagligt fiske återspeglar det faktum att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske är en världsomfattande brottslig verksamhet som inte bara skadar EU:s fiskare och marknader utan också lokala samhällen i utvecklingsländerna.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo och Vanuatu fick också formella varningar förra året, men dessa länder har alla gjort trovärdiga framsteg i nära samarbete med kommissionen. De har lanserat ny lagstiftning och förbättrat sina system för övervakning, kontroll och inspektion och som ett resultat har dialogen med dessa länder utsträckts till slutet av februari 2014 och framstegen ska bedömas under våren 2014.

Nya formella varningar

Kommissionen har i dag också lämnat formella varningar – s.k. gula kort – till Korea, Ghana och Curaçao, eftersom de inte lever upp till internationella skyldigheter när det gäller att bekämpa olagligt fiske. Kommissionen har konstaterat konkreta brister, som avsaknad av åtgärder för att lösa problem med övervakning, kontroll och tillsyn av fiske och föreslår åtgärder för att korrigera dem.

Dessa gula kort kommer för närvarande inte att omfatta några åtgärder som påverkar handeln. I stället kommer EU, som i de tidigare fallen, att samarbeta nära med de berörda länderna genom formell dialog och förstärkt samarbete för att lösa de problem som konstaterats och genomföra nödvändiga handlingsplaner.

Dessa beslut visar att vi är fast beslutna att bekämpa det olagliga fisket. EU:s marknad påverkas negativt liksom fiskare lokalt och inom EU. Vi fortsätter att sätta press på de länder som möjliggör försörjning med olagligt fiskad fisk, antingen det rör sig om en kuststat, en flaggstat eller en stat som tillhandahåller bekvämlighetsflagg. Västafrika har identifierats som en viktig källa för olagligt fiske och jag har för avsikt att ta mig an situationen i Stillahavsområdet på samma grundliga sätt, säger Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Bakgrund

Beslutet om Belize, Kambodja och Guinea ger medlemsländerna ytterligare ett verktyg för att kontrollera, och om det är nödvändigt, vägra importera fiskeriprodukter. Kommissionen främjar ett samordnat tillvägagångssätt här. När kommissionens förslag om handelsförbud har antagits av rådet, kommer fisk som fångats av fartyg som för dessa länders flagg inte att få importeras till EU. EU-fartyg måste sluta fiska i dessa vatten. Andra former av samarbete, så som gemensamma fiskeinsatser eller fiskeavtal med dessa länder kommer inte längre att vara möjliga.

Genom dessa åtgärder stärker EU inte bara sina bestämmelser1 utan garanterar också att de bestämmelser som antagits av FN och FAO respekteras, i överensstämmelse med EU:s internationella åtaganden. Alla de angivna länderna har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter som flaggstat, kuststat, hamn eller marknadsstat genom att inte respektera Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) eller FN:s avtal om fiskbestånd.

Läs mer

MEMO/13/1053

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen +32 2 296 05 67

1 :

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Denna förordning som är mycket viktig i kampen mot olagligt fiske syftar till att ge tillgång till EU:s marknad endast för fiskeriprodukter som har certifierats som lagliga av flaggstaten eller den berörda exporterande staten.


Side Bar