Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 26. novembra 2013

Európska komisia zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu

Potom, čo Európska komisia pred rokom vydala formálne varovanie (IP/12/1215), dnes zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu. V tejto súvislosti označila Belize, Kambodžu a Guineu za nespolupracujúce tretie krajiny. Hoci Komisia sa spolu s ich orgánmi aktívne zúčastňuje na zavádzaní riadenia rybárstva a účinných kontrolných opatrení, týmto trom štátom sa dosiaľ nepodarilo odstrániť štrukturálne problémy a nepreukázali skutočné odhodlanie bojovať s nezákonným rybolovom. Komisia teraz Rade ministrov navrhuje prijať obchodné opatrenia proti uvedeným krajinám, aby sa zabránilo obchodným výhodám vyplývajúcim z týchto nezákonných činností. Na produkty rybolovu, ktoré vylovia plavidlá z týchto krajín, sa výhľadovo bude vzťahovať celkový zákaz dovozu do EÚ.

Toto rozhodnutie je v súlade s medzinárodným záväzkom EÚ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov doma i v zahraničí. Úsilie EÚ v boji proti nezákonnému rybolovu odzrkadľuje skutočnosť, že NNN rybolov je celosvetovou zločineckou činnosťou, ktorá škodí nielen rybárom a trhom v EÚ, ale aj miestnym komunitám v rozvojových krajinách.

Formálne varovania minulý rok dostalo aj Fidži, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu, ale všetky tieto krajiny v úzkej spolupráci s Komisiou urobili hmatateľný pokrok. Prijali nové právne predpisy a zdokonalili si monitorovacie, kontrolné a inšpekčné systémy, vďaka čomu sa dialóg s nimi predĺžil až do februára 2014. Na jar sa potom zhodnotí, ako pokročili.

Nové formálne varovania

Európska komisia dnes navyše vydala aj formálne varovania – takzvané „žlté karty“ – Kórei, Ghane a Curaçau, keďže nedodržiavajú medzinárodné záväzky boja proti nezákonnému rybolovu. Komisia identifikovala konkrétne nedostatky, ako napríklad neexistenciu opatrení na riešenie nedostatkov pri monitorovaní a kontrole rybárstva a dohľade nad ním, a navrhuje nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Žlté karty v tejto fáze nezahŕňajú žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. EÚ bude namiesto toho tak ako v prípade vyššie uvedených štátov s dotknutými krajinami v úzkom kontakte prostredníctvom formálneho dialógu a intenzívnejšej spolupráce, aby sa vyriešili identifikované problémy a zrealizovali potrebné akčné plány.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Tieto rozhodnutia sú dôkazom nášho pevného odhodlania bojovať proti nezákonnému rybolovu, ktorý negatívne ovplyvňuje trh EÚ, ako aj rybárov v Únii i v týchto oblastiach. Nepoľavujeme v nátlaku na krajiny, ktoré rozvíjajú dodávateľský reťazec nezákonného rybolovu, či už v úlohe pobrežného, vlajkového alebo výhodného vlajkového štátu. Zistilo sa, že jedným z najväčších semeníšť nezákonného rybolovu je západná Afrika a mojím cieľom je rovnako dôsledný postup uplatniť aj na Pacifik.“

Súvislosti

Rozhodnutie o Belize, Kambodži a Guinei členským štátom poskytuje ďalší nástroj na overenie a prípadné odmietnutie dovážaných produktov rybolovu. Komisia v tejto súvislosti podporuje koordinovaný prístup. Len čo Rada prijme návrh Komisie o zákaze obchodovania, produkty rybolovu, ktoré ulovia plavidlá plaviace sa pod vlajkou dotknutých krajín, sa nebudú smieť dovážať do EÚ. Plavidlá EÚ budú musieť ukončiť rybolov v týchto vodách. S týmito krajinami už nebude možné spolupracovať ani inou formou, napríklad v rámci spoločných rybolovných operácií alebo rybárskych dohôd.

Prostredníctvom spomínaných opatrení EÚ nielen presadzuje pravidlá EÚ1, ale v súlade s vlastnými medzinárodnými záväzkami zároveň zaisťuje, aby sa dodržiavali pravidlá o NNN rybolove, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a FAO. Všetky uvedené štáty, či už boli v úlohe vlajkového, pobrežného, prístavného alebo obchodujúceho štátu, porušili povinnosti, ktoré im vyplývajú najmä z Dohovoru OSN o morskom práve či z dohody OSN o populáciách rýb.

Ďalšie informácie

MEMO/13/1053

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsenová (+32 2 296 0567)

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Tento kľúčový nástroj v boji proti nezákonnému rybolovu má za cieľ umožniť prístup na trhy EÚ len tým produktom rybolovu, o ktorých legálnosti príslušný vlajkový alebo vyvážajúci štát vydal osvedčenie.


Side Bar