Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu

European Commission - IP/13/1162   26/11/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 26. novembra 2013

Európska komisia zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu

Potom, čo Európska komisia pred rokom vydala formálne varovanie (IP/12/1215), dnes zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu. V tejto súvislosti označila Belize, Kambodžu a Guineu za nespolupracujúce tretie krajiny. Hoci Komisia sa spolu s ich orgánmi aktívne zúčastňuje na zavádzaní riadenia rybárstva a účinných kontrolných opatrení, týmto trom štátom sa dosiaľ nepodarilo odstrániť štrukturálne problémy a nepreukázali skutočné odhodlanie bojovať s nezákonným rybolovom. Komisia teraz Rade ministrov navrhuje prijať obchodné opatrenia proti uvedeným krajinám, aby sa zabránilo obchodným výhodám vyplývajúcim z týchto nezákonných činností. Na produkty rybolovu, ktoré vylovia plavidlá z týchto krajín, sa výhľadovo bude vzťahovať celkový zákaz dovozu do EÚ.

Toto rozhodnutie je v súlade s medzinárodným záväzkom EÚ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov doma i v zahraničí. Úsilie EÚ v boji proti nezákonnému rybolovu odzrkadľuje skutočnosť, že NNN rybolov je celosvetovou zločineckou činnosťou, ktorá škodí nielen rybárom a trhom v EÚ, ale aj miestnym komunitám v rozvojových krajinách.

Formálne varovania minulý rok dostalo aj Fidži, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu, ale všetky tieto krajiny v úzkej spolupráci s Komisiou urobili hmatateľný pokrok. Prijali nové právne predpisy a zdokonalili si monitorovacie, kontrolné a inšpekčné systémy, vďaka čomu sa dialóg s nimi predĺžil až do februára 2014. Na jar sa potom zhodnotí, ako pokročili.

Nové formálne varovania

Európska komisia dnes navyše vydala aj formálne varovania – takzvané „žlté karty“ – Kórei, Ghane a Curaçau, keďže nedodržiavajú medzinárodné záväzky boja proti nezákonnému rybolovu. Komisia identifikovala konkrétne nedostatky, ako napríklad neexistenciu opatrení na riešenie nedostatkov pri monitorovaní a kontrole rybárstva a dohľade nad ním, a navrhuje nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Žlté karty v tejto fáze nezahŕňajú žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. EÚ bude namiesto toho tak ako v prípade vyššie uvedených štátov s dotknutými krajinami v úzkom kontakte prostredníctvom formálneho dialógu a intenzívnejšej spolupráce, aby sa vyriešili identifikované problémy a zrealizovali potrebné akčné plány.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Tieto rozhodnutia sú dôkazom nášho pevného odhodlania bojovať proti nezákonnému rybolovu, ktorý negatívne ovplyvňuje trh EÚ, ako aj rybárov v Únii i v týchto oblastiach. Nepoľavujeme v nátlaku na krajiny, ktoré rozvíjajú dodávateľský reťazec nezákonného rybolovu, či už v úlohe pobrežného, vlajkového alebo výhodného vlajkového štátu. Zistilo sa, že jedným z najväčších semeníšť nezákonného rybolovu je západná Afrika a mojím cieľom je rovnako dôsledný postup uplatniť aj na Pacifik.“

Súvislosti

Rozhodnutie o Belize, Kambodži a Guinei členským štátom poskytuje ďalší nástroj na overenie a prípadné odmietnutie dovážaných produktov rybolovu. Komisia v tejto súvislosti podporuje koordinovaný prístup. Len čo Rada prijme návrh Komisie o zákaze obchodovania, produkty rybolovu, ktoré ulovia plavidlá plaviace sa pod vlajkou dotknutých krajín, sa nebudú smieť dovážať do EÚ. Plavidlá EÚ budú musieť ukončiť rybolov v týchto vodách. S týmito krajinami už nebude možné spolupracovať ani inou formou, napríklad v rámci spoločných rybolovných operácií alebo rybárskych dohôd.

Prostredníctvom spomínaných opatrení EÚ nielen presadzuje pravidlá EÚ1, ale v súlade s vlastnými medzinárodnými záväzkami zároveň zaisťuje, aby sa dodržiavali pravidlá o NNN rybolove, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a FAO. Všetky uvedené štáty, či už boli v úlohe vlajkového, pobrežného, prístavného alebo obchodujúceho štátu, porušili povinnosti, ktoré im vyplývajú najmä z Dohovoru OSN o morskom práve či z dohody OSN o populáciách rýb.

Ďalšie informácie

MEMO/13/1053

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsenová (+32 2 296 0567)

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Tento kľúčový nástroj v boji proti nezákonnému rybolovu má za cieľ umožniť prístup na trhy EÚ len tým produktom rybolovu, o ktorých legálnosti príslušný vlajkový alebo vyvážajúci štát vydal osvedčenie.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website