Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

PAZIŅOJUMS PRESEI

Briselē, 2013. gada 26. novembrī

Eiropas Komisija pastiprina cīņu pret nelegālu zveju

Pēc oficiāla brīdinājuma (IP/12/1215) izteikšanas pirms gada Eiropas Komisija tagad pastiprina cīņu pret nelegālu zveju, nosakot nesadarbīgas trešās valsts statusu Belizai, Kambodžai un Gvinejai. Lai gan Komisija cieši sadarbojās ar šo valstu iestādēm, lai izveidotu zvejniecības pārvaldības un efektīvus kontroles pasākumus, neviena no šīm trim valstīm vēl nav pievērsusies strukturālām problēmām un nav parādījusi patiesu apņemšanos risināt nelegālās zvejas problēmu. Komisija tagad ierosina Ministru padomei pieņemt tirdzniecības pasākumus pret šīm trim valstīm, lai vērstos pret komerciāla labuma gūšanu saistībā ar minētajām nelegālajām darbībām. Visbeidzot, šo valstu kuģu nozvejotos zvejas produktus aizliegs importēt ES.

Šis lēmums atbilst ES starptautiskajām saistībām, proti, nodrošināt zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu gan ES, gan ārpus tās. ES pieeja nelegālas zvejas apkarošanas jomā parāda, ka nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja ir pasaules mēroga noziedzīga darbība, kas nodara kaitējumu ne vien ES zvejniekiem un tirgiem, bet arī vietējām kopienām jaunattīstības valstīs.

Oficiāls brīdinājums pagājušajā gadā tika izteikts arī Fidži, Panamai, Šrilankai, Togo un Vanuatu, tomēr visas šīs valstis ciešā sadarbībā ar Komisiju ir guvušas konkrētus panākumus. Tās ir uzsākušas jaunas likumdošanas iniciatīvas un uzlabojušas savas uzraudzības, kontroles un inspekcijas sistēmas, un tādēļ dialogs ar šīm valstīm tiks turpināts līdz 2014. gada februāra beigām, kam nākamajā pavasarī sekos panākumu novērtēšana.

Jauni oficiāli brīdinājumi

Eiropas Komisija šodien arī izteica oficiālus brīdinājumus (jeb izsniedza "dzeltenās kartītes") Korejai, Ganai un Kirasao, jo tās neievēro starptautiskās saistības cīņā pret nelegālu zveju. Komisija ir norādījusi konkrētus trūkumus, piemēram, pasākumu trūkumu, ar kuriem novērš nepilnības zvejniecību uzraudzībā, kontrolē un pārraudzībā, un ir ierosinājusi koriģējošus pasākumus trūkumu novēršanai.

Šīs "dzeltenās kartītes" šajā posmā neparedz pasākumus, kas ietekmē tirdzniecību. Tāpat kā iepriekš uzskaitīto valstu gadījumā, arī šoreiz ES cieši sadarbosies ar attiecīgajām valstīm oficiāla dialoga un pastiprinātas sadarbības formā, lai novērstu norādītos trūkumus un īstenotu vajadzīgos rīcības plānus.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Šie lēmumi parāda, cik nelokāma ir mūsu apņemšanās risināt nelegālās zvejas problēmu. Tā negatīvi ietekmē ES tirgu, kā arī vietējos un ES zvejniekus. Mēs turpinām izdarīt spiedienu uz valstīm, kas nodrošina piegādes ķēdi nelegālās zvejas jomā un kas var būt gan piekrastes, gan karoga, gan arī "izdevīga karoga" valstis. Esmu apņēmusies rīkoties attiecībā uz Klusā okeāna reģionu tikpat rūpīgi kā tad, kad tika konstatēta visaptveroša Rietumāfrikas saistība ar nelegālo zveju."

Vispārīga informācija

Lēmums par Belizu, Kambodžu un Gvineju ir papildu instruments, ar ko dalībvalstis var pārbaudīt un vajadzības gadījumā arī aizliegt zvejas produktu importu. Komisija atbalsta saskaņotu pieeju šajā jautājumā. Tiklīdz Padome pieņems Komisijas priekšlikumu par tirdzniecības aizliegumu, šo karoga valstu kuģu nozvejotos zvejas produktus būs aizliegts importēt ES. ES kuģiem būs jāpārtrauc zveja šo valstu ūdeņos. Cita veida sadarbība ar šīm valstīm, piemēram, kopīgu zvejas darbību vai zvejniecības nolīgumu veidā, vairs nebūs iespējama.

Ar šo rīcību ES ne vien piemēro ES noteikumus1, bet arī saskaņā ar savām starptautiskajām saistībām nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un tās Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pieņemto NNN noteikumu ievērošanu. Komisija uzskata, ka minētās valstis nav izpildījušas savus pienākumus kā karoga, piekrastes, ostas vai tirgus valstis un tas visbiežāk ir noticis, neievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS) un ANO Nolīgumu par zivju krājumiem.

Papildu informācija

MEMO/13/1053

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju. Šis svarīgais instruments cīņā pret nelegālu zveju ir vērsts uz to, lai nodrošinātu to, ka ES tirgū nonāk tikai tie zvejas produkti, kuru likumību ir apliecinājusi attiecīgā karoga valsts vai eksportētājvalsts.


Side Bar