Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2013 m. lapkričio 26 d.

Europos Komisija aktyviau kovoja su neteisėta žvejyba

Prieš metus paskelbusi oficialų įspėjimą (IP/12/1215), šiandien Europos Komisija ėmėsi aktyvesnių kovos su neteisėta žvejyba veiksmų – Belizą, Kambodžą ir Gvinėją ji pripažino nebendradarbiaujančiomis šalimis. Siekdama šiose trijose šalyse įdiegti žuvininkystės valdymo sistemą ir veiksmingas kontrolės priemones, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su jų valdžios institucijomis, tačiau šios šalys vis dar neišsprendė struktūrinių problemų ir nėra rimtai nusiteikusios kovoti su neteisėta žvejyba. Todėl Komisija siūlo Ministrų Tarybai nustatyti prekybos su šiomis trimis šalimis priemonių, kad būtų panaikinta galimybė gauti pelno iš neteisėtos žvejybos. Tarybai priėmus sprendimą į ES bus uždrausta įvežti šių šalių laivų žvejybos produktus.

Toks sprendimas atitinka tarptautinį ES įsipareigojimą užtikrinti, kad jos valstybėse narėse ir kitose šalyse ištekliai būtų naudojami tausiai. ES laikosi požiūrio, kad neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra visuotinė nusikalstama veika, dėl kurios kenčia ne tik ES žvejai ir rinkos, bet ir besivystančių šalių vietos bendruomenės.

Oficialūs įspėjimai praėjusiais metais įteikti ir Fidžiui, Panamai, Šri Lankai, Togui bei Vanuatu, tačiau šios šalys padarė nemažą pažangą glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija. Jos priėmė naujų teisės aktų ir patobulino stebėsenos, kontrolės ir tikrinimo sistemas, todėl dialogas su kiekviena iš jų pratęstas iki 2014 m. vasario mėn., o padarytą pažangą ketinama įvertinti ateinantį pavasarį.

Nauji oficialūs įspėjimai

Šiandien Europos Komisija oficialius įspėjimus („geltonąsias korteles“) įteikė Korėjai, Ganai ir Kiurasao – šalims, kurios nesilaiko tarptautinių kovos su neteisėta žvejyba įpareigojimų. Komisija nustatė konkrečias problemas, tokias kaip veiksmų, kuriais būtų šalinami žvejybos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros trūkumai, stoka, ir pasiūlė jas spręsti padėsiančių taisomųjų veiksmų.

„Geltonosios kortelės“ kol kas nėra siejamos su prekybai taikomomis priemonėmis. Su kiekviena iš šių šalių, kaip ir su pirma minėtomis šalimis, ES palaikys oficialų dialogą ir skatins aktyviau bendradarbiauti, kad būtų galima išspręsti nustatytas problemas ir įgyvendinti reikiamus veiksmų planus.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Šie sprendimai rodo, kad esame tvirtai pasiryžę kovoti su neteisėta žvejyba, nuo kurios labai kenčia ES rinka ir vietos bei visos ES žvejai. Ir toliau reikalausime, kad neteisėtos žvejybos produktus tiekiančios šalys, nesvarbu, ar jos yra pakrantės, vėliavos ar „patogios vėliavos“ valstybės, spręstų neteisėtos žvejybos problemą. Daugiausiai neteisėtos žvejybos produktų įvežama iš Vakarų Afrikos, tačiau tuos pačius kovos su neteisėta žvejyba principus ketiname taikyti ir Ramiojo vandenyno valstybėms.“

Pagrindiniai faktai

Sprendimas dėl Belizo, Kambodžos ir Gvinėjos yra papildoma priemonė, kuria naudodamosi valstybės narės gali tikrinti šių šalių žuvininkystės produktus ir prireikus uždrausti juos įvežti. Komisija ragina šiuo klausimu laikytis darnaus požiūrio. Tarybai priėmus Komisijos siūlomą sprendimą dėl prekybos draudimo, į ES bus uždrausta įvežti su šių šalių vėliavomis plaukiojančių laivų žvejybos produktus. Bus nutrauktas bendradarbiavimas – ES laivai nebegalės žvejoti šioms šalims priklausančiuose vandenyse, nebebus vykdomos bendros žvejybos operacijos ir sudaromi žvejybos susitarimai.

Vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, šiomis priemonėmis ES siekia, kad būtų laikomasi ne tik jos1, bet ir Jungtinių Tautų bei Maisto ir žemės ūkio organizacijos nustatytų NNN taisyklių. Visos minėtos šalys nevykdė įsipareigojimų kaip vėliavos, pakrantės, uosto arba prekybos valstybės, dažniausiai nepaisydamos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos arba Jungtinių Tautų susitarimo dėl žuvų išteklių.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1053

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21,

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

1 :

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Šia pagrindine kovos su neteisėta žvejyba priemone siekiama nustatyti, kad į ES rinką būtų galima teikti tik tuos žuvininkystės produktus, kurių teisėtumą patvirtina vėliavos valstybė arba atitinkama eksportuojanti valstybė.


Side Bar