Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

PRESSITEADE

Brüssel, 26. november 2013

Euroopa Komisjon tugevdab võitlust ebaseadusliku kalapüügi vastu

Aasta tagasi tegi Euroopa Komisjon mitmele riigile ametliku hoiatuse (IP/12/1215) ja tugevdab nüüd veelgi võitlust ebaseadusliku kalapüügi vastu, nimetades Belize, Kambodža ja Guinea koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks. Komisjon on teinud nende kolme riigi ametiasutustega tihedat koostööd, et töötada välja kalavarude majandamise meetmed ja tõhusad kontrollimeetmed, kuid sellele vaatamata ei ole need riigid veel suutnud lahendada struktuuriprobleeme ega näidanud üles tõelist soovi võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu. Komisjon teeb nüüd ministrite nõukogule ettepaneku võtta nimetatud kolme riigi suhtes kaubandusmeetmed, et takistada neid saamast majanduslikku kasu ebaseaduslikust kalapüügist. Viimase abinõuna keelatakse nende riikide laevade püütud kala ja sellest valmistatud toodete import Euroopa Liitu.

Selline otsus on kooskõlas ELi rahvusvahelise kohustusega tagada kalavarude säästev kasutamine nii kodu- kui ka välismaal. ELi suhtumine ebaseadusliku kalapüügi vastasesse võitlusse põhineb asjaolul, et ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük on üleilmne kuritegu, mis ei ole kahjulik mitte ainult ELi kaluritele ja turgudele, vaid ka arengumaade kogukondadele.

Fidžile, Panamale, Sri Lankale, Togole ja Vanuatule tehti samuti eelmisel aastal ametlik hoiatus, kuid need riigid on tihedas koostöös komisjoniga saavutanud käega katsutavat edu. Nad on algatanud uusi õigusakte ning parandanud seire-, kontrolli- ja inspekteerimissüsteeme, mistõttu on läbirääkimisi nendega pikendatud 2014. aasta veebruarini ja saavutatud edu hakatakse hindama järgmisel kevadel.

Uued ametlikud hoiatused

Euroopa Komisjon edastas täna ametliku hoiatuse, nn kollase kaardi ka Koreale, Ghanale ja Curaçaole, kes ei täida rahvusvahelist kohustust võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu. Komisjon on välja toonud konkreetsed puudujäägid, näiteks ei ole võetud meetmeid kalapüügi seire, kontrolli ja järelevalvega seotud puuduste kõrvaldamiseks, ning pakub välja parandusmeetmed nende probleemide lahendamiseks.

Praeguses etapis ei hõlma need nn kollased kaardid ühtegi meedet, mis mõjutaks kaubandust. Selle asemel teeb EL nende riikidega, nagu tegi ka varem hoiatuse saanud riikidega, tihedat koostööd vormikohase dialoogi kaudu, et lahendada väljaselgitatud probleemid ja rakendada vajalikud tegevuskavad.

Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvolinik Maria Damanaki märkis selle kohta järgmist: „Need otsused näitavad meie kindlameelset soovi võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu. Selline püük mõjutab negatiivselt ELi turgu ja on kahjulik nii kohalikele kui ka ELi kaluritele. Me jätkame surve avaldamist riikidele, kes toidavad ebaseadusliku kalapüügi tarneahelat, olgu need siis rannikuäärsed riigid, lipuriigid või mugavuslipuriigid. Lääne-Aafrika nimetati juba varem oluliseks ebaseadusliku kalapüügi allikaks, nüüd kavatsen sama rangelt suhtuda ka Vaikse ookeani riikidesse.”

Taustteave

Belize, Kambodža ja Guinea suhtes vastu võetud otsus annab liikmesriikidele lisavahendi, mis võimaldab kontrollida kalatoodete importi ja vajaduse korral see keelata. Komisjon töötab selle kohta välja kooskõlastatud lähenemisviisi. Kui nõukogu on vastu võtnud komisjoni ettepaneku kaubanduse keelamise kohta, keelatakse nende riikide lipu all sõitvate laevade püütud kala ja neist valmistatud kalatoodete import Euroopa Liitu. ELi laevad peavad siis lõpetama kalapüügi nendes vetes. Muud koostöövormid, näiteks ühised püügioperatsioonid või kalanduskokkulepped nende riikidega, ei ole siis samuti enam võimalikud.

Selliseid meetmeid võttes EL mitte üksnes ei jõusta ELi eeskirju,1 vaid pigem tagab vastavalt rahvusvahelistele kohustustele, et täidetaks ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kehtestatud eeskirju ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks. Eespool nimetatud riigid ei ole suutnud täita oma kohustusi lipu-, sadama-, turu- või rannikuäärse riigina ning tavaliselt väljendub see asjaolus, et nad eiravad ÜRO mereõiguse konventsiooni või ÜRO kalavarude kokkulepet.

Lisateave

MEMO/13/1053

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks. See on ebaseadusliku kalapüügi vastase võitluse väga oluline vahend, mille eesmärk on lubada ELi turule vaid asjaomase lipu- või eksportijariigi poolt seaduslikuks tunnistatud kalandustooteid.


Side Bar