Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2013

Europa-Kommissionen intensiverer bekæmpelsen af ulovligt fiskeri

Som opfølgning på en formel advarsel, der blev givet for et år siden (IP/12/1215), intensiverer Kommissionen nu sin indsats mod ulovligt fiskeri ved at udpege Belize, Cambodja og Guinea som usamarbejdsvillige i kampen mod ulovligt fiskeri. Selvom Kommissionen har arbejdet tæt sammen med disse landes myndigheder om at indføre et forvaltningssystem for fiskeriet og træffe effektive kontrolforanstaltninger, har de stadig ikke løst deres strukturelle problemer eller udvist reel interesse i at bekæmpe ulovligt fiskeri. Kommissionen foreslår nu Rådet at vedtage handelsforanstaltninger over for de tre lande for at hindre dem i at høste de kommercielle gevinster fra sådanne ulovlige aktiviteter. I sidste ende vil det blive forbudt at importere fiskevarer til EU, der er fanget af disse landes fartøjer.

Afgørelsen om udpegelsen af de tre lande er truffet i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelse til at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, både i egne og andre farvande. EU's strategi for bekæmpelse af ulovligt fiskeri afspejler den kendsgerning, at IUU-fiskeri (ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri) er en kriminel handling, også på internationalt plan, der ikke blot skader EU's fiskere og marked for fiskevarer, men også lokalsamfundene i udviklingslandene.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo og Vanuatu modtog også formelle advarsler sidste år, men disse lande har alle gjort troværdige fremskridt i tæt samarbejde med Kommissionen. De har iværksat ny lovgivning og forbedret deres ordninger for overvågning, kontrol og inspektion. Dialogen med disse lande er derfor forlænget indtil udgangen af februar 2014, hvorefter det til foråret skal vurderes, hvor store fremskridt de har gjort.

Nye formelle advarsler

Kommissionen har i dag sendt formelle advarsler – "gule kort" til Korea, Ghana og Curaçao, fordi de ikke lever op til deres internationale forpligtelse, når det gælder bekæmpelsen af ulovligt fiskeri. Kommissionen har udpeget konkrete problemer, som f.eks. at de ikke har taget skidt til at afhjælpe manglerne i overvågningen og kontrollen af fiskeriet, og den foreslår tiltag til at løse dem.

De gule kort indebærer ikke på nuværende tidspunkt foranstaltninger, der får indvirkning på handelen. EU vil i stedet, som det også var tilfældet med de lande, der tidligere er blevet udpeget i forbindelse med ulovligt fiskeri, gennem en formaliseret dialog og tættere forbindelser arbejde sammen med landene om at løse de problemer, der er konstateret, og gennemføre de nødvendige handlingsplaner.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Afgørelserne er et signal om, at vi er fast besluttede på at bekæmpe ulovligt fiskeri. Ulovligt fiskeri er til skade for både EU-markedet og for fiskerne. Vi lægger fortsat pres på de lande, der muliggør forsyninger med ulovligt fangede fisk, hvad enten det er som kyst- eller flagstat eller som en stat, der stiller bekvemmelighedsflag til rådighed. Vestafrika er tidligere blevet identificeret som kilde til omfattende ulovligt fiskeri, og det er nu min hensigt at gribe situationen i Stillehavet an med samme grundighed."

Baggrund

Afgørelsen om udpegelsen af Belize, Cambodja og Guinea giver medlemsstaterne et yderligere instrument til at kontrollere og om nødvendigt afvise import af fiskevarer. Kommissionen forsøger at fremme en koordineret respons, hvad dette angår. Når Kommissionens forslag til et handelsforbud er vedtaget af Rådet, vil import til EU af fiskevarer, der er fanget af fartøjer, der fører disse landes flag, blive forbudt. EU-fartøjerne vil også være nødt til at indstille fiskeriet i disse farvande. Der vil være andre former for samarbejde, som f.eks. deltagelse i fællesfiskeri eller fiskeriaftaler, der heller ikke længere vil være mulige.

Med sådanne foranstaltninger styrker EU ikke blot sine egne regler1, men sikrer i høj grad også - i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser - overholdelsen af det forbud mod ulovligt fiskeri, som De Forenede Nationer og FAO har vedtaget. De udpegede lande har alle undladt at opfylde deres forpligtelser som flag-, kyst-, havne- eller afsætningsstat, navnlig ved ikke at overholde FN's havretskonvention (UNCLOS) eller FN's aftale om fiskebestande.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/1053

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Forordningen er et centralt instrument i kampen mod ulovligt fiskeri og har til formål kun at tillade adgang til EU's marked for fiskevarer, som den pågældende flagstat eller eksporterende stat har certificeret som lovlige.


Side Bar