Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2013

Avtal mellan EU och USA: kommissionen rapporterar om terroristspårning och utbyte av passageraruppgifter

Idag har kommissionen antagit en utvärderingsrapport om programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) och en rapport om den gemensamma översynen av EU:S och USA:s avtal om utbyte av passageraruppgifter. Kommissionen har bedömt värdet av den finansiella information som tillhandahållits inom TFTP-avtalet mellan EU och USA i kampen mot terrorism och hur passageraruppgifterna har använts av amerikanska myndigheter i syfte att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Kommissionen har också antagit ett meddelande om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism, och konstaterat att inrättandet av ett sådant system inte förväntas i detta skede.

– Avtalen om terroristspårning och passageraruppgifter reglerar överföring och användning av personuppgifter, och ger ett effektivt skydd av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Vi har tagit påståendena om USA:s eventuella tillgång till finansiella uppgifter i Swift utanför tillämpningsområdet för TFTP-avtalet på stort allvar och vi har – såsom utlovats till Europaparlamentet och EU:s medborgare – bett USA att bringa full klarhet i denna fråga. Jag välkomnar försäkringarna från USA:s regering, inklusive de som gavs vid mitt besök i Vita huset den 18 november, att man inte brutit mot TFTP-avtalet och kommer att fortsätta att till fullo respektera det. Men kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka genomförandet av avtalen mellan EU och USA om dataöverföring för att upprätthålla EU-medborgarnas rättigheter, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Arbetet med att granska genomförandet av TFTP-avtalet kommer att intensifieras under de kommande månaderna och på längre sikt. En tidig översyn kommer att genomföras redan under våren 2014.

Gemensam rapport om TFTP-avtalet mellan EU och USA

Programmet för att spåra finansiering av terrorism har gett betydande underrättelser som har bidragit till att upptäcka terroristplaner och spåra upphovsmännen. Detta konstaterar kommissionen i sin rapport om värdet av de uppgifter från programmet som tillförts olika utredningar inom kampen mot terrorism.

Helt nyligen har information från TFTP använts för att utreda t.ex. bombattentaten vid Boston maraton i april 2013, hot under OS i London eller träning av EU-baserade terrorister i Syrien.

Uppgifter från programmet ger nyckelinformation om finansiella stödnätverk av terroristorganisationer och bidrar till att identifiera nya metoder för finansiering av terrorism och inblandade personer i USA, EU eller någon annanstans. EU:s medlemsstater och Europol drar nytta av sådan information och får värdefulla utredningstips. Under de senaste tre åren har programmet gett 924 utredningstips, detta som respons på totalt 158 förfrågningar från medlemsstaterna och EU (enligt artikel 10).

I fråga om den senaste tidens anklagelser om tillgång till uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i EU i strid mot TFTP-avtalet har dessutom skriftliga försäkringar mottagits om att USA:s regering inte har brutit mot avtalet och kommer att fortsätta att till fullo respektera det.

I detta skede anser kommissionären att det inte behövs ytterligare samråd med USA om genomförandet av TFTP-avtalet.

EU:s system för att spåra finansiering av terrorism

Vidare har kommissionen, som en följd av önskemål från Europaparlamentet och rådet och i linje med sitt meddelande 2011 (IP/11/877), bedömt möjligheterna att inrätta ett EU-baserat system för att spåra finansiering av terrorism.

Särskilt har varje alternativ bedömts när det gäller skydd av de grundläggande rättigheterna, nödvändighet, proportionalitet och kostnadseffektivitet jämfört med den nuvarande situationen.

Kommissionen drar slutsatsen att argumenten för att inrätta ett sådant system i Europeiska unionen i detta skede inte tydligt kan påvisas, och påpekar särskilt det faktum att extrahering av dessa uppgifter i EU kräver inrättande och förvaltning av en ny databas som innehåller all information om EU-medborgarnas finansiella överföringar.

Inrättandet av en sådan databas skulle ge upphov till omfattande utmaningar när det gäller datalagring, datatillgång och dataskydd, för att inte tala om de stora tekniska och ekonomiska åtgärder som skulle behövas. Ett system inom EU skulle innebära risk för dataintrång och därför kräva garantier för stabilt dataskydd och inrättande av säkerhetsåtgärder. Det skulle bli kostsamt och krävande både tekniskt och driftmässigt att inrätta och upprätthålla.

Det är nu upp till Europaparlamentet och rådet (rättsliga och inrikes frågor) att fatta det slutliga beslutet om att eventuellt inrätta ett EU-program för att spåra finansiering av terrorism.

Rapport om en gemensam översyn av utbytet av passageraruppgifter mellan EU och USA

Det nuvarande avtalet mellan EU och USA gäller överföring av passageraruppgifter för flygningar från EU till USA och trädde i kraft den 1 juli 2012.

Efter en översyn av experter från EU och USA har kommissionen konstaterat att USA:s myndigheter har genomfört avtalet i enlighet med gällande normer och villkor.

Avtalet är ett effektivt verktyg för att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism, samtidigt som det fastställer tydliga gränser för vad passageraruppgifterna får användas till, liksom en rad omfattande garantier för dataskydd.

Rapporten om den gemensamma översynen som offentliggjorts idag konstaterar särskilt att USA:s myndigheter uppfyller sina skyldigheter när det gäller passagerarnas rätt att få tillgång till uppgifterna och har en fungerande mekanism för regelmässig övervakning som gardering mot olaglig diskriminering. Regler för avidentifiering och radering av känsliga uppgifter respekteras. Den delning av data som utförs med inhemska amerikanska organ och med tredjeländer är i linje med avtalet.

Nästa gemensamma översyn bör äga rum under första halvåret 2015.

Länkar

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar