Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. novembra 2013

Dohody medzi EÚ a USA: správy Komisie o TFTP a PNR

Komisia dnes prijala hodnotiacu správu o programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) a správu o spoločnom preskúmaní dohody s USA o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR). Komisia posúdila hodnotu údajov obsiahnutých vo finančných správach poskytnutých v súlade s dohodou o TFTP medzi EÚ a USA v rámci boja proti terorizmu a spôsob, akým boli údaje o PNR použité orgánmi USA na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Komisia takisto prijala oznámenie o európskom systéme na sledovanie financovania terorizmu (TFTS), pričom dospela k záveru, že zavedenie tohto systému sa v tejto fáze neočakáva.

„Dohody o TFTP a PNR upravujú zasielanie a použitie osobných údajov a poskytujú účinné opatrenia na ochranu základných práv európskych občanov. Tvrdenia o možnom prístupe USA k finančným údajom spoločnosti Swift, prekračujúcom rozsah dohody o TFTP sme vzali veľmi vážne. Ako sme sľúbili Európskemu parlamentu a európskym občanom, požiadali sme USA, aby nám túto otázku v plnom rozsahu objasnili. Vítam záruky, ktoré nám poskytla vláda USA okrem iného aj počas môjho stretnutia v Bielom dome 18. novembra, že dohodu o TFTP neporušila a aj naďalej ju bude v plnej miere dodržiavať. Komisia však bude naďalej starostlivo monitorovať vykonávanie dohôd medzi EÚ a USA o zasielaní údajov s cieľom zachovať práva občanov EÚ“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Zintenzívni sa úsilie, pokiaľ ide o pozorné sledovanie vykonávania dohody o TFTP v priebehu nadchádzajúcich mesiacov, ako aj v dlhodobom horizonte. Skoršie preskúmanie sa uskutoční už na jar 2014.

Spoločná správa o dohode o TFTP medzi EÚ a USA

Komisia vo svojej správe o hodnote, ktorú údaje poskytnuté v rámci TFTP prinášajú v boji proti terorizmu, skonštatovala že sa prostredníctvom TFTP sa poskytlo veľké množstvo spravodajských stôp, ktoré pomohli odhaliť teroristické sprisahania a sledovať ich pôvodcov.

Nedávno získané informácie, ktoré pochádzali z TFTP, sa využili napríklad na vyšetrovanie bombových útokov počas bostonského maratónu v apríli 2013, hrozieb počas olympijských hier v Londýne alebo výcviku teroristov pochádzajúcich z EÚ v Sýrii.

Údaje z TFTP poskytujú kľúčové informácie o sieťach finančnej podpory teroristických organizácií a pomáhajú pri identifikácií nových metód financovania terorizmu a osôb na ňom zúčastnených v USA, EÚ alebo v iných oblastiach. Tieto informácie využívajú členské štáty EÚ a Europol a získavajú cenné spravodajské stopy pre vyšetrovania. Počas posledných troch rokov bolo na základe 158 žiadostí členských štátov a EÚ (podľa článku 10) prostredníctvom TFTP získaných 924 spravodajských stôp.

Pokiaľ ide o nedávne tvrdenia o prístupe k údajom obsiahnutým vo finančných správach v EÚ v rozpore s dohodu o TFTP, boli poskytnuté písomné záruky, že vláda USA dohodu neporušila a že ju bude naďalej plne rešpektovať.

V tejto fáze sa komisárka domnieva, že ďalšie konzultácie s USA o vykonávaní dohody o TFTP nie sú potrebné.

Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu (TFTS)

Na základe žiadostí Európskeho parlamentu a Rady a v súlade s jej oznámením z roku 2011 (IP/11/877) Komisia posúdila možnosti vytvorenia európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu (TFTS).

Každá možnosť sa posudzovala v zmysle zachovania základných práv, nevyhnutnosti, primeranosti a efektívnosti nákladov v porovnaní so súčasnou situáciou.

Komisia dospela k záveru, že dôvod na vytvorenie takéhoto systému v rámci Európskej únie nie je v tomto štádiu jasne preukázaný. Poukazuje najmä na to, že na extrakciu údajov na území EÚ by bolo potrebné vytvoriť a spravovať novú databázu obsahujúcu všetky informácie o finančných prevodoch občanov EÚ.

Vytvorenie takejto databázy by bolo vážnou výzvou, pokiaľ ide o uchovávanie údajov, prístup a ochranu a takisto obrovské technické a finančné úsilie, ktoré by bolo potrebné vynaložiť. Akýkoľvek systém EÚ by mal intruzívny charakter a preto by si vyžadoval prijatie rozsiahlych záruk v oblasti ochrany údajov. Bol by nákladný a takisto technicky a prevádzkovo náročný na vytvorenie a údržbu.

Teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ pre vnútorné záležitosti, aby prijali konečné rozhodnutie o možnom vytvorení programu EÚ na sledovanie financovania terorizmu.

Správa o spoločnom preskúmaní dohody medzi EÚ a USA o PNR

Súčasná dohoda medzi EÚ a USA o prenose údajov o cestujúcich na letoch z EÚ do USA nadobudla platnosť 1. júla 2012.

Po preskúmaní odborníkmi z EÚ a USA, Komisia došla k záveru, že americké orgány vykonávajú dohodu v súlade s normami a podmienkami, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Dohoda poskytuje účinný nástroj na boj proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu, pričom stanovuje jasné hranice, pokiaľ ide o účely, na ktoré sa môžu údaje o PNR použiť, ako aj rad prísnych záruk na ochranu údajov.

V dnes uverejnenej správe o preskúmaní sa konštatuje, že americké orgány plnia svoje povinnosti týkajúce sa práva prístupu cestujúcich a zaviedli mechanizmus pravidelného dohľadu na ochranu proti nezákonnej nediskriminácii. Pravidlá maskovania a výmazu citlivých údajov sa zachovávajú. Zdieľanie údajov s vnútroštátnymi agentúrami Spojených štátov amerických, ako aj s tretími krajinami je v súlade s dohodou.

Najbližšie spoločné preskúmanie by sa malo uskutočniť v prvom polroku 2015.

Užitočné odkazy

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar