Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 november 2013

Overeenkomsten tussen de EU en de VS: verslagen van de Commissie over TFTP en PNR

Vandaag heeft de Commissie het evaluatieverslag over het Terrorist Finance Tracking Programme (programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP)) en een verslag over de gezamenlijke evaluatie van de Overeenkomst met de VS over persoonsgegevens van passagiers (PNR) goedgekeurd. De Commissie heeft onderzocht welk nut de in het kader van de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS verstrekte financiële gegevens hebben in de strijd tegen het terrorisme en hoe PNR-gegevens door de autoriteiten van de VS zijn gebruikt om zware criminaliteit en terrorisme te bestrijden. De Commissie heeft tevens een mededeling aangenomen over een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTS) waarin zij tot de conclusie komt dat de invoering van een dergelijk systeem in dit stadium nog niet wordt verwacht.

„De TFTP- en PNR-overeenkomsten regelen de doorgifte en het gebruik van persoonsgegevens, en zorgen voor doeltreffende waarborgen voor de bescherming van de grondrechten van de Europese burgers. Wij hebben de aantijgingen dat de VS buiten de werkingssfeer van de TFTP-overeenkomst toegang zou hebben gehad tot financiële gegevens van Swift zeer ernstig genomen en, zoals beloofd aan het Europees Parlement en aan de Europese burgers, de VS verzocht om over deze kwestie volledige klaarheid te scheppen. Ik ben verheugd over de garanties die de regering van de VS ons heeft gegeven, onder meer op onze bijeenkomst in het Witte Huis op 18 november, dat zij de TFTP-overeenkomst niet heeft geschonden en deze volledig zal blijven naleven. De Commissie zal echter nauwgezet toezicht blijven houden op de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten tussen de EU en de VS over de doorgifte van gegevens teneinde de rechten van de EU-burgers te handhaven", aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken.

De inspanningen zullen worden opgevoerd om de tenuitvoerlegging van de TFTP-overeenkomst de komende maanden en op langere termijn nauwlettend te blijven controleren. Reeds in het voorjaar van 2014 zal een eerdere evaluatie plaatsvinden.

Gezamenlijk verslag over de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS

In haar verslag over het nut van gegevens die in het kader van het TFTP zijn verstrekt, kwam de Commissie tot de conclusie dat het TFTP waardevolle informatie heeft opgeleverd die heeft geholpen terroristische plannen aan het licht te brengen en de makers ervan te traceren.

Zeer recentelijk nog werd van het TFTP afkomstige informatie bijvoorbeeld gebruikt voor het onderzoek naar de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston in april 2013, bedreigingen tijdens de Olympische Spelen van Londen of de opleiding in Syrië van in de EU verblijvende terroristen.

TFTP-gegevens verschaffen belangrijk inzicht in de netwerken voor financiële ondersteuning van terroristische organisaties, door te helpen nieuwe methoden voor terrorismefinanciering aan het licht te brengen en personen die daarbij betrokken zijn in de VS, de EU of elders op te sporen. De EU-lidstaten en Europol profiteren van deze informatie en ontvangen waardevolle aanwijzingen. In de voorbije drie jaar dienden de lidstaten en de EU in totaal 158 verzoeken in (overeenkomstig artikel 10), en verkregen zij van het TFTP 924 aanwijzingen.

Wat betreft de recente aantijgingen dat in de EU toegang werd verkregen tot het financiële berichtenverkeer in strijd met de TFTP-overeenkomst, werden schriftelijke garanties verkregen dat de regering van de VS de overeenkomst niet heeft geschonden en deze ook in de toekomst volledig zal blijven naleven.

In dit stadium vindt de commissaris dat er geen behoefte is aan verder overleg met de VS over de tenuitvoerlegging van de TFTP-overeenkomst.

EU-systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTS)

Als gevolg van de verzoeken van het Europees Parlement en de Raad, en in overeenstemming met haar mededeling van 2011 (IP/11/877), heeft de Commissie de opties onderzocht om een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTS) in te stellen.

Elke optie werd met name vergeleken met de huidige situatie wat betreft de bescherming van de grondrechten, de noodzaak, de evenredigheid en de kosteneffectiviteit.

De conclusie luidt dat er in dit stadium niet voldoende argumenten zijn voor de invoering van een dergelijk systeem in de EU en daarbij wordt met name gewezen op het feit dat het, om de gegevens op EU-grondgebied te kunnen extraheren, noodzakelijk is een nieuwe databank te creëren en te beheren met alle informatie over de financiële verrichtingen van EU-burgers.

De oprichting van een dergelijke databank zou ernstige problemen opleveren op het gebied van de opslag en bescherming van en de toegang tot gegevens, om nog niet te spreken van de enorme technische en financiële inspanningen die daarvoor nodig zouden zijn. Elk EU-systeem zou toegang tot bepaalde gegevens impliceren en zou derhalve strenge waarborgen inzake gegevensbescherming vereisen. Het instellen en onderhouden van een dergelijk systeem zou duur en ook technisch en operationeel veeleisend zijn.

Het is nu aan het Europees Parlement en de EU-Raad Binnenlandse Zaken om een definitieve keuze te maken over de mogelijke totstandbrenging van een EU-programma voor het traceren van terrorismefinanciering.

Gezamenlijk evaluatieverslag van de PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS

De huidige PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS over de doorgifte van passagiersgegevens voor vluchten van de EU naar de VS is op 1 juli 2012 in werking getreden.

Na een evaluatie door deskundigen uit de EU en de VS heeft de Commissie vastgesteld dat de Amerikaanse autoriteiten de overeenkomst ten uitvoer hebben gelegd in overeenstemming met de normen en voorwaarden ervan.

De overeenkomst is een efficiënt instrument in de strijd tegen zware internationale criminaliteit en terrorisme, en bakent tegelijk duidelijk de grenzen af wat betreft de doelen waarvoor PNR-gegevens mogen worden gebruikt en bevat een reeks strenge gegevensbeschermingswaarborgen.

In het vandaag bekendgemaakte gezamenlijke evaluatieverslag wordt met name vastgesteld dat de Amerikaanse autoriteiten hun verplichtingen nakomen ten aanzien van de toegangsrechten van passagiers en beschikken over een mechanisme voor regelmatig toezicht om onrechtmatige discriminatie tegen te gaan. De afscherming en verwijdering van gevoelige gegevens worden gewaarborgd. Zowel de uitwisseling van gegevens met de binnenlandse Amerikaanse autoriteiten als die met derde landen is in overeenstemming met de overeenkomst.

De volgende gezamenlijke evaluatie zou in de eerste helft van 2015 moeten plaatsvinden.

Nuttige links

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar