Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. novembrī

ES un ASV nolīgumi: Komisija sniedz ziņojumus par ES un ASV Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas un pasažieru datu reģistra nolīgumiem

Šodien Komisija pieņēma Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas (TFTP) novērtējuma ziņojumu un ziņojumu par pasažieru datu reģistra (PDR) nolīguma, kas noslēgts ar ASV, kopīgo pārskatīšanu. Komisija novērtēja datus par finanšu informāciju, kas sniegta saskaņā ar ES un ASV TFTP nolīgumu cīņā pret terorismu, un to, kā ASV iestādes ir izmantojušas PDR datus, lai apkarotu smagus noziedzīgus nodarījumus un terorismu. Komisija arī pieņēma paziņojumu par Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu (TFTS), secinot, ka šādas sistēmas izveide šajā posmā nav gaidāma.

"TFTP un PDR nolīgumi reglamentē personas datu pārsūtīšanu un izmantošanu un nodrošina efektīvus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Eiropas pilsoņu pamattiesības. Mēs ļoti nopietni uztvērām pieņēmumus par ASV iespējamo piekļuvi Swift finanšu datiem ārpus TFTP nolīguma darbības jomas, un, kā apsolīts Eiropas Parlamentam un Eiropas pilsoņiem, mēs lūdzām ASV sniegt paskaidrojumus šajā jautājumā. Es atzinīgi vērtēju ASV valdības, tostarp mūsu sanāksmē Baltajā namā 18. novembrī, paustos apstiprinājumus, ka tā nav pārkāpusi TFTP nolīgumu un turpinās to pilnībā ievērot. Savukārt Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt, kā tiek īstenoti ES un ASV nolīgumi par datu pārsūtīšanu, lai saglabātu ES pilsoņu tiesības," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Turpmākajos mēnešos un ilgtermiņā tiks stiprināti centieni cieši uzraudzīt TFTP nolīguma īstenošanu. Agrāka pārskatīšana tiks veikta jau 2014. gada pavasarī.

Kopīgais ziņojums par ES un ASV TFTP nolīgumu

Teroristu finansēšanas izsekošanas programma ir devusi būtiskus izlūkdatus, kas ir palīdzējuši atklāt teroristu uzbrukuma plānus un izsekot to izstrādātājus, secinājusi Komisija savā ziņojumā par vērtību, ko TFTP nodrošinātie dati sniedz izmeklēšanai terorisma apkarošanas jomā.

Pavisam nesen no TFTP iegūto informāciju izmantoja, lai izmeklētu, piemēram, spridzināšanas uzbrukumus 2013. gada aprīļa Bostonas maratonā, draudus saistībā ar Olimpiskajām spēlēm Londonā vai ES bāzētu teroristu apmācību Sīrijā.

TFTP dati sniedz būtisku ieskatu teroristu organizāciju finanšu atbalsta tīklos, palīdzot noteikt jaunas teroristu finansēšanas metodes un iesaistītās personas ASV, ES vai citur. ES dalībvalstis un Eiropols gūst labumu no šādas informācijas un saņem vērtīgus izmeklēšanas pavedienus. Pēdējo trīs gadu laikā, atbildot kopā uz 158 dalībvalstu un ES pieprasījumiem (saskaņā ar 10. pantu), no TFTP tika iegūti 924 izmeklēšanas pavedieni.

Turklāt attiecībā uz nesenajiem pieņēmumiem par piekļuvi finanšu ziņojumapmaiņas datiem ES, neievērojot TFTP nolīgumu, tika saņemti rakstiski apstiprinājumi, ka ASV valdība nolīgumu nav pārkāpusi un turpinās to pilnībā ievērot.

Šajā posmā komisāre uzskata, ka nav nepieciešamas papildu apspriedes ar ASV par TFTP nolīguma īstenošanu.

ES Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma (TFTS)

Atbildot uz Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījumiem un saskaņā ar 2011. gada paziņojumu (IP/11/877), Komisija ir izvērtējusi ES teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas (TFTS) izveides iespējas.

Katra iespēja jo sevišķi tika izskatīta attiecībā uz pamattiesību aizsardzību, nepieciešamību, samērīgumu un rentabilitāti salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.

Tā secina, ka šajā posmā nepieciešamības pēc šādas sistēmas izveides Eiropas Savienībā nav, norādot jo īpaši uz to, ka nolūkā iegūt datus ES teritorijā, būtu nepieciešams izveidot un pārvaldīt jaunu datubāzi, kas satur visu nepieciešamo informāciju par ES pilsoņu finanšu plūsmām.

Šādas datubāzes izveides sakarā rastos būtiski uzdevumi attiecībā uz datu glabāšanu, piekļuvi un aizsardzību, nerunājot par nepieciešamo apjomīgo tehnisko un finansiālo ieguldījumu. Jebkura ES sistēma izmantotu datus, un līdz ar to būtu nepieciešams ieviest stingras datu aizsardzības garantijas un aizsardzības pasākumus. Tie būtu dārgi un arī tehniskajā un darbības ziņā sarežģīti izveidojami un uzturami.

Tagad Eiropas Parlamentam un ES Iekšlietu padomei jāpieņem galīgais lēmums par ES teroristu finansēšanas izsekošanas programmas iespējamo izveidi.

Ziņojums par ES un ASV PDR nolīguma kopīgo pārskatīšanu

Pašreizējais ES un ASV PDR nolīgums par transatlantisko avioreisu pasažieru datu pārsūtīšanu no ES uz ASV stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā.

Pēc pārskatīšanas, ko veica ES un ASV eksperti, Komisija secināja, ka ASV iestādes īsteno nolīgumu saskaņā ar tajā noteiktajiem standartiem un nosacījumiem.

Nolīgums nodrošina efektīvu instrumentu smagu starptautisku noziegumu un terorisma apkarošanai, vienlaikus precīzi nosakot, kādos nolūkos var izmantot PDR datus, kā arī vairākas stingras datu aizsardzības garantijas.

Šodien publicētajā kopīgajā pārskata ziņojumā jo īpaši konstatēts, ka ASV iestādes ievēro savas saistības attiecībā uz pasažieru tiesībām un ir ieviesušas regulāras pārraudzības mehānismu, lai novērstu datu nelikumīgu apstrādi, tos nešķirojot. Tiek ievērota sensitīvu datu maskēšana un dzēšana. Datu koplietošana ar ASV vietējām aģentūrām un ar trešām valstīm atbilst nolīguma nosacījumiem.

Nākamajai kopīgajai pārskatīšanai būtu jānotiek 2015. gada pirmajā pusē.

Noderīgas saites

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar