Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d.

ES ir JAV susitarimai. Komisija teikia ataskaitas dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos ir Keleivio duomenų įrašo

Šiandien Komisija priėmė Terorizmo finansavimo sekimo programos (toliau – TFSP) vertinimo ataskaitą ir Keleivio duomenų įrašo (toliau – PNR) susitarimo su JAV bendros peržiūros ataskaitą. Komisija įvertino pagal ES ir JAV TFSP susitarimą pateiktų finansinių duomenų vertę kovojant su terorizmu ir tai, kaip JAV valdžios institucijos panaudojo keleivio duomenų įrašo duomenis kovai su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Komisija taip pat priėmė komunikatą dėl Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos (toliau – TFSS), kuriame konstatavo, kad kol kas kurti tokios sistemos nėra pagrindo.

„TFSP ir PNR susitarimais reguliuojamas asmens duomenų perdavimas ir naudojimas, ir nustatomos veiksmingos Europos piliečių pagrindinių teisių apsaugos priemonės. Labai atsakingai žiūrime į įtarimus dėl galimo JAV priėjimo prie SWIFT finansinių duomenų peržengiant TFSP taikymo sritį, ir, kaip pažadėjome Europos Parlamentui ir Europos piliečiams, paprašėme JAV pateikti išsamų paaiškinimą šiuo klausimu. Džiaugiuosi išgirdęs – taip pat lapkričio 18 d. per savo susitikimą Baltuosiuose Rūmuose – JAV vyriausybės patikinimą, kad TFSP susitarimo ji nepažeidė ir toliau griežtai jo laikysis. Tačiau Komisija ir toliau atidžiai stebės, ar ES ir JAV susitarimai teisingai įgyvendinami ir ar užtikrinamos ES piliečių teisės“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Ateinančiais mėnesiais ir ilguoju laikotarpiu griežta TFSP susitarimo įgyvendinimo priežiūra bus vykdoma dar aktyviau. Artimiausia susitarimo peržiūra bus atliekama jau 2014 m. pavasarį.

Bendra ataskaita dėl ES ir JAV TFSP susitarimo

Ataskaitoje apie vykdant TFSP gautų duomenų naudą antiteroristiniams tyrimams Komisija teigia, kad pagal TFSP surinkta svarbios žvalgybinės informacijos, padėjusios išaiškinti teroristų planus ir susekti jų autorius.

Pavyzdžiui, visai neseniai per TFSP gauta informacija panaudota tiriant 2013 m. balandžio mėn. Bostono maratono sprogdinimus, grasinimus per Londono olimpiadą ar ES kilmės teroristų rengimą Sirijoje.

TFSP duomenys suteikia svarbių žinių apie finansinės paramos teroristinėms organizacijoms tinklus, padeda nustatyti naujus terorizmo finansavimo būdus ir su juo susijusius asmenis JAV, ES ar kitose šalyse. ES valstybėms narėms ir Europolui ši informacija yra vertinga ir suteikia tyrimams svarbių įrodymų. Per pastaruosius trejus metus, reaguojant į iš viso 158 valstybių narių ir ES prašymų (pagal 10 straipsnį), per TFSP gauti 924 įrodymai.

Be to, dėl neseniai kilusių įtarimų, kad prie finansinių mokėjimų pranešimų duomenų buvo prieinama pažeidžiant TFSP susitarimą, gauta raštiškų patikinimų, kad JAV vyriausybė šio susitarimo nepažeidė ir toliau griežtai jo laikysis.

Kompetentinga Komisijos narė mano, kad naujų konsultacijų su JAV dėl TFSP susitarimo įgyvendinimo kol kas nereikia.

ES terorizmo finansavimo sekimo sistema (TFSS)

Atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos prašymą ir remdamasi savo 2011 m. komunikatu (IP/11/877), Komisija įvertino galimybes sukurti Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemą (TFSS).

Kiekviena galimybė buvo įvertinta pagrindinių teisių apsaugos, būtinumo, proporcingumo ir išlaidų efektyvumo požiūriu, lyginant su esama padėtimi.

Komisija teigia, kad kol kas neįrodyta, jog Europos Sąjungoje reikėtų kurti tokią sistemą, ir ypač pabrėžė, kad norint rinkti duomenis ES teritorijoje reikėtų sukurti ir tvarkyti naują duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama visa informacija apie ES piliečių finansinius pervedimus.

Tokios duomenų bazės sukūrimas sukeltų rimtų duomenų saugojimo, prieigos ir apsaugos problemų, taip pat prireiktų didžiulių techninių ir finansinių išteklių. Bet kokia tokio pobūdžio ES sistema keltų grėsmę duomenų apsaugai, todėl reikėtų nustatyti griežtas duomenų apsaugos garantijas ir priemones. Duomenų bazės sukūrimas ir tvarkymas daug kainuotų, be to, būtų techniškai ir praktiškai sudėtingas.

Galutinį sprendimą dėl galimybės sukurti ES terorizmo finansavimo sekimo programą priims Europos Parlamentas ir ES vidaus reikalų taryba.

Bendros ES ir JAV PNR peržiūros ataskaita

Dabartinis ES ir JAV PNR susitarimas dėl iš ES į JAV vykstančių orlaivių keleivių duomenų įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d.

Remdamasi ES ir JAV ekspertų atlikta šio susitarimo peržiūra, Komisija nustatė, kad JAV valdžios institucijos šį susitarimą įgyvendina laikydamosi jame nustatytų standartų ir sąlygų.

Šis susitarimas yra veiksminga kovos su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu priemonė; kartu jame nustatyti aiškūs PNR duomenų naudojimo apribojimai bei tvirtos duomenų apsaugos garantijos.

Šiandien paskelbtoje bendroje susitarimo peržiūroje visų pirma nustatyta, kad JAV valdžios institucijos laikosi įsipareigojimų dėl prieigos prie keleivių duomenų ir taiko nuolatinį priežiūros mechanizmą, kad nebūtų vykdomas neteisėtas visuotinis duomenų tvarkymas. Reikalavimų dėl konfidencialių duomenų uždengimo ir ištrynimo yra laikomasi. Duomenų atskleidimas JAV agentūroms ir trečiosioms šalims vykdomas pagal susitarimą.

Kita bendra peržiūra turėtų būti atliekama pirmą 2015 m. pusmetį.

Naudingos nuorodos

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)

MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement

MEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar